Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Banco Humanfond

Banco Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Banco Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Bancos 45 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

Velge aksjer

Når det er urolig på børsen, er det ekstra viktig å velge aksjer med omhu og å spre risikoen. En måte å bygge opp en slik portefølje på, er å plukke de aksjene analytikerne liker best, fra samtlige større bransjer.

Aksjeutvelgelse
Hvilken metode man benytter for å velge ut aksjer man skal ta en posisjon i kan man føre lange diskusjoner om. Det er imidlertid noen klare feller man bør unngå:

1) Dersom du definerer deg selv som en trader bør du utelukkende handle i såkalt «likvide» verdipapirer. Dette betyr at du må velge aksjer der det til enhver tid finnes så mange selgere og kjøpere at du kan få omsatt aksjene du har uten å påvirke kursen nevneverdig.

2) Unngå å ta store posisjoner i aksjer der ekstreme negative utfall har stor sannsynlighet for å inntreffe. Dette betyr at man ikke skal kjøpe åpenbare konkurskandidater og heller ikke selge short åpenbare oppkjøpskandidater. Man må således ha et visst innblikk i selskapets situasjon før man tar en posisjon i aksjen. Ellers kan store tap oppstå.

3) Dersom du har valgt en vel gjennomtenkt måte å velge ut aksjer på bør du følge denne, men revidere den med et kritisk blikk over tid. Ta aldri posisjoner på impuls ut ifra metoder du ellers ikke benytter. Handle ikke på «tips» om aksjer. Om man hører fra noen som «kjenner noen» at en aksje er et knallkjøp ligger det i menneskets natur at man er fristet til å tro på dette. Ta imidlertid aldri en posisjon med mindre det d

Det er viktig å være klar over at også fondene velger ulik selskapsrisiko. Det fins fond som kun investerer i bransjer som for eksempel IT eller telekommunikasjon. De kan velge aksjer i selskap som kanskje ikke har tjent en krone ennå, men som har en idé eller holder på å utvikle ny teknologi som virker særdeles lovende. Hvis de lykkes, er det store sjanser for at verdien på aksjene går opp. Men hvis de ikke lykkes, kan aksjeeieren tape alt eller mesteparten av investeringen. Risikoen i slike fond er altså høy.

Når markedsrisikoen i enkelte land er høy, kan man velge å kjøpe aksjer i land der de økonomiske utsiktene vurderes som bedre. Men når man kjøper noe i et annet land, må man selvsagt betale i utenlandsk valuta. Prisen heter valutakurs, og den kan få betydning for lønnsomheten.

La oss si at du kjøper 100 aksjer i et tysk selskap. Prisen per aksje er 10 euro, og kursen på euro er 8,50 kroner på kjøpstidspunktet. Hvis vi ser bort fra transaksjonskostnader, må du da betale 8.500 kroner for aksjene.

Klassekampen har tatt for seg avkastningen for de 40 prosent av oljefondet som er investert i aksjer, og sammenlignet resultatet med hva de samme pengene ville gitt dersom de var blitt investert i obligasjoner. Regnestykket viser at staten har tapt 83 milliarder kroner på å velge aksjer framfor det tryggere alternativet – obligasjoner.

– Etter vår oppfatning er graden av risiko i forvaltningen av oljefondet en svært viktig politisk beslutning. I alle råd fra Norges Bank om å gå i aksjer, er risikoen understreket. Risikoen er skildret konkret og nøye, sier Knut N. Kjær, leder for kapitalforvaltningen i Norges Bank, til Klassekampen.

Hva er fondssparing?
Et verdipapirfond investerer sparepenger fra flere personer i aksjer eller andre verdipapirer. Fondet er en egen såkalt juridisk enhet og eies av de personene som har satt penger i fondet, det vil si andelseierne. Kjøp og salg utføres av profesjonelle forvaltere, som alltid forsøker å plassere midlene i fondet der det lønner seg mest.

Sammenliknet med sparing i individuelle verdipapirer, gir sparing i fond redusert risiko. Sparer du i ett enkelt verdipapir, er avkastningen og risikoen sterkt knyttet opp til utviklingen i det ene selskapet som har utstedt verdipapiret.

Du kan velge mellom en rekke forskjellige fond – avhengig av hvor lenge du skal spare og hvor store svingninger i sparepengenes verdi du kan tåle.

Du kan bl.a. velge mellom sparing i:
# Pengemarkedsfond
# Obligasjonsfond
# Aksjefond

Stavanger Fondsforvaltning AS etablerte sitt første fond, SKAGEN Vekst, 1. desember 1993. Kjennskapen til internasjonale aksjemarkeder førte til at SKAGEN Fondene umiddelbart fikk en sterk global orientering. Internasjonale beslutninger støttes av et godt utviklet nettverk i utlandet – selv om det er SKAGEN Fondenes egen filosofi som alltid ligger til grunn for investeringene.

SKAGEN Fondenes filosofi
SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Forvalterne kan velge aksjer fra øverste hylle rundt om i verdens aksjemarkeder, med ett mål for øyet: Å gi andelseiere best mulig avkastning på pengene til en lavest mulig risiko. I motsetning til mange fondsforvaltere som investerer i selskaper fordi de er representert i en indeks, er ikke indeksrepresentasjon et investeringskriterium for SKAGEN Fondene.

Morgan Stanley fortrekker store selskaper frem for små selskaper når de skal velge aksjer. De små aksjene har den siste tiden utkonkurrert store aksjer, men det er i ferd med å snu. De små selskapenes fortjeneste vekst er i ferd med å erodere, det er ikke tilfellet for de store.

De store aksjene har en balanse med god kapitalbase og formue. Dette gjør at de kan ta opp mer gjeld og det setter markedet pris på for øyeblikket. De store har dessuten en langt bedre likviditet enn de små. Historien viser at når et bullmarkedet går inn i andre fase blir likviditet langt mer verdt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)

Gambak

Fondets målsetting er å skape en god avkastning gjennom aktiv porteføljeforvaltning med selektive investeringer i selskaper som er unike i sitt marked. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanse-indeks. Porteføljen vil ha høyere volatilitet enn markedet over tid som betyr at avkastningen vil svinge mer enn Oslo Børs Fondindeks. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investerings-muligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Avanse Norge (II)

Fondet investerer hovedsaklig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer. Fondet har moderat/høy risikoprofil og moderat frihetsgrad.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Delphi Norden

Delphi Norden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i nordiske børsnoterte selskaper. Fondet velger 3-5 aksjer i minimum fem bransjer basert på hvor sterkt momentum det er i disse. Det vil typisk være mellom 20 og 40 aksjer i porteføljen, og når aksjemarkedene preges av usikkerhet kan inntil 20% av fondets midler dreies over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Det er ingen begrensninger til hvordan aksjeinvesteringene fordeles mellom de nordiske børsene. Delphi Norden passer for investorer som har tro på det nordiske aksjemarkedet og som ønsker et aktivt forvaltet nordisk fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Carnegie Aksje Norden

Carnegie Aksje Norden

Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i andeler i verdipapirfondet Carnegie Nordic Markets-sub-fund. Carnegie Nordic Markets-sub-fund er en del av det kollektive investeringsfondet Carnegie Fund. Carnegie Fund er et UCITS-fond forvaltet av Carnegie Fund Management Company S.A, Luxembourg. Fondets investeringer vil følge av Carnegie Nordic Markets-sub-funds vedtekter:

Carnegie Nordic Markets-sub-fund har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Indeks (NOK).

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Nordic Markets-sub-fund investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. En investeringskomité bestående av Carnegies investeringsansvarlige i de respektive land deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og analysere hvilke enkeltselskaper som skal inngå i Carnegie Nordic Markets-sub-fund aksjeportefølje. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Carnegie Aksje Norden

Carnegie Nordic Markets Sub-fund er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet har en relativt konservativ risikoprofil fordi Carnegies forvaltningsfilosofi blant annet medfører at større likvide selskaper med stabil inntjening foretrekkes. Historisk har dette vist seg ved at verdisvingningene har vært nær referanseindeksen. Nordiske investeringer gir lavere forventede verdisvingninger enn en ren norsk investering siden investeringene kan spres i selskaper i flere geografiske markeder. Den tilhørende valutarisikoen vil kunne trekke i motsatt retning for en norsk andelseier.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

Strategier globale aktive fond

ABN AMRO Global Equity
Fondet har som målsetning å oppnå en langsiktig verdistigning, og i mindre grad oppnå en avkastning fra utbytte ved å investere i børsnoterte selskaper verden over. Dette inkluderer både utviklede og nye markeder. Investeringene i nye markeder vil avhenge av markedsforhold, og vil være et supplement til investeringer i utviklede markeder. Disse investeringene vil til en hver tid bli holdt under 20 prosent av total kapital.

Carnegie Worldwide
Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond med muligheter til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Den overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.

Carnegie WorldWide følger den samme porteføljesammensetting som den danske investeringsforeningen Carnegie WorldWide Globale Aksjer.

Carnegie WW Emerging Growth
Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i andeler i verdipapirfondet Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund. Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund er en del av det kollektive investeringsfondet Carnegie Fund. Carnegie Fund er et UCITS-fond forvaltet av Carnegie Fund Management Company S.A, Luxembourg. Fondets investeringer vil følge av Carnegie WorldWide Emerging Growth-subfunds vedtekter:

Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund har som investeringsmål å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI World Growth Index (NOK).

Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund vil fortrinnsvis investere i unge, innovative selskaper som forventes å få en høyere vekst enn markedet. Fondet søker kandidater globalt uten geografiske eller sektormessige begrensninger for å sikre størst mulig fleksibilitet til å investere i de mest interessante selskapene. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Carnegie WorldWide Emerging Growth Sub-fund investerer i selskaper og sektorer med høyt vekstpotensial. Selskapene i porteføljen kjennetegnes av forventninger om høy avkastning på lang sikt, men vil kunne være risikable investeringsobjekter på kort sikt. Gjennom global allokering søker forvalter å høste diversifiseringsgevinster for således å redusere risikoen i porteføljen. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond.

Delphi Verden
Delphi Verden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjeselskaper på verdens børser. Fondets strategi går ut på å finne gode langsiktige trender og vil derfor benytte trendanalyser aktivt for å finne interessante aksjer og sektorer. Fondet investerer i et fåtall selskaper og fokus er rettet mot de til enhver tid antatt beste sektorene. Fondet kan investere i alle bransjer og har stor frihet i forhold til geografisk nedslagsfelt. Når markedet preges av usikkerhet, kan inntil 20 % av midlene flyttes over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Fondet vil bære preg av å være en aktivt forvaltet portefølje og vil kunne bevege seg raskt mellom regioner, sektorer og enkeltselskaper.

DF Stockpiciking
Fondet StockPicking investerer globalt i selskaper med et godt fundament og med en eksponering mot en rekke spesifikke tendenser, som vil drive verdiveksten gjennom de neste 3-5 år.

Danske Capital, som er rådgiver for fondet, finner enkeltstående gode investeringsmuligheter. Disse sammensettes til en portefølje på 30-50 aksjer med en fornuftig risikospredning.

Da investeringshorisonten er lang og den enkelte aksje har en relativt stor innflytelse på fondets avkastning, investeres det i godt styrte selskaper med en forretningsmodell som er holdbar på lang sikt og er relativt gjennomskuelig.

DnB Nor Aktiv Aksje
Investeringsmandatet til DnB NOR Aktiv Aksje innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond eller i andre instrumenter som gir en aksjeeksponering. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Fondet står imidlertid fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenter basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn til enhver tid. Tilsvarende vil gjelde innenfor det global universet hvor fondet fritt kan velge eksponering, både geografisk og på sektornivå. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

DnB NOR Global Etisk (IV)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global Etisk (V), og investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondet plasserer ikke i foretak som bedriver sin virksomhet i strid mot veletablerte internasjonale normer, framfor alt FNs konvensjon om menneskelige rettigheter, FNs Barnkonvensjon, ILO-konvensjoner, FN Global Compact, OECD:s retningslinjer for multinasjonale foretak samt internasjonale miljøkonvensjoner. Videre unngår fondet å investere i foretak med vesentlig del av omsetningen fra tobaksprodukter, alkohol, våpen/krigsmateriell, pornografi eller spill om penger. Fondet plasserer heller ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Selskaper som fondet investerer i skal følge gjeldende lover. Videre skal selskapene på en akseptabel måte etterleve intensjonene i internasjonale konvensjoner og overenskomster om menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø, bestikkelser og korrupsjon.

DnB NOR Global Etisk (V)
DnB NOR Global Etisk (V) investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Målet er å generere investeringsideer som gir bedre avkastning enn referanseindeksen generelt. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Profilen på fondet er basert på rådgivningsavtale med Dresdner RCM. Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondet har en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap og tar hensyn til anerkjente etiske retningslinjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global Selektiv I
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global Selektiv (II). Fondet har et globalt investeringsunivers og kan plassere sine midler fritt i bransjer, land og forvaltningsstiler. Fondet har høy frihetsgrad, og skal være sterkt fokusert mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet skal normalt være investert i 60-80 aksjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global Selektiv II
Fondet har et globalt investeringsunivers og kan plassere sine midler fritt i bransjer, land og forvaltningsstiler. Fondet har høy frihetsgrad, og skal være sterkt fokusert mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet skal normalt være investert i 60-80 aksjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Fondet vil ha en høy risikoprofil.

DnB NOR Globalspar
Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Multi Global 100
Fondet har en global eksponering gjennom en rekke ledende internasjonale forvaltere. Fondet sprer dermed risikoen på ulike aksjer, forvaltere og forvaltningsteknikker, og har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet vil være veldiversifisert med lav risiko relativt til verdensindeksen. DnB NOR Multi tilbys i samarbeid med Frank Russell Company, som er et av verdens ledende finansielle rådgivningsselskap. Gjennom DnB NOR Multi Global 100 får du samme tilgang til forvaltere og investeringsmetoder som de viktigste aktører i markedet. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Fidelity UBN International
Fondet investerer i Fidelity Funds – International Fund forvaltet av Fidelity Investments og vil derved følge dette fondets investeringsmandat. Fidelity Funds – International Fund er et bredt globalt aksjefond som har fokus på enkeltselskaper. Fondets portefølje skal være bredt investert når det gjelder valg av stil, selskapsstørrelse og geografi. Fondet har moderat risikoprofil.

Frigg Global
Fondet skal i hovedsak plassere andelseiernes penger i andre fond. Som det ligger i navnet skal fondet ha en global investeringshorisont, og med det menes at fondets bestyrere står fritt til å velge fond, så lenge de inneholder verdipapirer som er aktuelle i henhold til vedtektene.

Denne friheten skal anvendes til å søke etter de fondsforvaltere som har utmerket seg med gode fond i markeder som krever lokal kompetanse.

Handelsbanken Fond i Fond 100
Handelsbanken Fond i Fond 100 plasserer normalt kun i aksjefonder, men kan ved behov plassere inntil 25% i rentefonder. Det innebærer i praksis at Fond i Fond 100 kan ha maks 100%, og minimalt 75% aksjefonder, de resterende 25% blir da plassert i rentefonder. Målet er å skape en langsiktig høy avkastning gjennom aktive omplasseringer i aksjefonder.

Handelsbanken International LU
Fondets målsetting er gjennom aktiv forvaltning av porteføljen å oppnå bedre langsiktig avkastning enn gjennomsnittet i verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i Nord-Amerika, Asia, Australia, Europa og Latin-Amerika.

Holberg Global
Fondet skal investere i globaler aksjer innenfor OECD-området. Inntil 10% av fondets eiendeler kan være investert i andre finansielle instrumenter. Fondet har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner, avkastningen vil demed avhenge av valutakurssvingninger.

MLIM UBN Global SmallCap
Fondet investerer i Global SmallCap Fund forvaltet av Merrill Lynch Investment Managers og vil derved følge dette fondets investeringsmandat. Global SmallCap Fund er investert i små og mellomstore bedrifter globalt. Fokuset i forvaltningen vil være valg av enkeltselskaper som viktigste avkastningsfaktor, mens allokering i forhold til geografi og sektorer vil være sekundært. Fondet har en moderat/høy risikoprofil.

Nordea Global Value
Nordea Global Value er et aksjefond som primært investerer i børsnoterte verdipapirer i Amerika, Europa og Asia (inkludert Japan). Fondet investerer i henhold til verdibasert investeringsstrategi. Investeringsstrategien innebærer at forvalter har en indeks-uavhengig forvaltningsstil. Fondets avkastning kan derfor forventes å svinge uavhengig av verdens aksjemarkeder. Investeringsmuligheter blir identifisert gjennom uavhengige analyser av de enkelte selskap. Fondet er registrert og forvaltes under Nordea 1, SICAV i Luxembourg hvor det fullstendige navnet er Nordea 1, SICAV Global Value Fund.

Nordea Stabile Aksjer Global
Aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Globals formål er å gi en avkastning på linje med det globale aksjemarkedet over tid, med vesentlig lavere svingninger (volatilitet). Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater uavhengig av konjunkturer.

ODIN Global SMB
Odin Global SMB investerer fritt i små og mellomstore aksjeselskaper over hele verden. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi, som ikke skal overstige 2mrd USD på investeringstidspunktet. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet. (referanseindeks: MSCI World Net Small Cap Index).

Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

OF Global
Orkla Finans Global er et innkontraktert aksjefond (AllianceBernstein-Global Growth Trends Portfolio) som investerer globalt i bransjer med vekstpotensial. Porteføljen har seks undergrupper: Kommunikasjon og informasjonsteknologi, helse, kapitalvarer/infrastruktur, energi, forbrukervekst og finans. Fondet har en aktiv forvaltningsstil og kan derfor avvike fra fondets referanseindeks (MSCI World).

Pareto Aksje Global
Pareto Aksje Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning i forhold til risikofri rente, ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet.

Pareto Aktiv Global
Pareto Aktiv Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning (absolutt avkastning) i forhold til risikofri rente (ST1X), ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet. Viktige utvalgskriterier for selskapene er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.

Fondets referanseindeks er ST1X, Oslo Børs Statssertifikatindeks. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen.

Postbanken Aksjefokus
Investeringsmandatet til Postbanken Aksjefokus innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond eller i andre instrumenter som gir en aksjeeksponering. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Fondet står imidlertid fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenter basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn til enhver tid. Tilsvarende vil gjelde innenfor det global universet hvor fondet fritt kan velge eksponering, både geografisk og på sektornivå. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

SEB Etisk Globalfond Lux
Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som gjennom sine produkter, tjenester, forskning eller teknologi, direkte eller indirekte bidrar til et bedre miljø. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter.

SEB Fond i Fond Global Inc
Fondet plasserer midlene i andre verdipapirfond og investerer kun i aksjefond. Porteføljen inneholder fond fra ulike bransjer og regioner med ulike forvaltningsstrategier. Utvalget av fondene skjer gjennom en investeringsprosess som har til hensikt å velge de beste fondene både fra SEB’s egne fond og fra andre forvalteres fond.

Skagen Global
Aksjefondet Skagen Global investerer i aksjer over hele verden – bortsett fra Norge. Som for de andre aksjefondene er investeringsfilosofien å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, gjennom å investere i undervurderte selskaper, bransjer eller land. Fondet søker å ha en balansert eksponering mot bransjer. Kravene til høy kvalitet og lav vurdering av selskapene er absolutte, samtidig som selskapsrisiko og markedsrisiko skal balanseres mot gevinstmulighetene.

Storebrand Futura 3
Storebrand Futura 3 har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjer både på norske og internasjonale børser. 1/3 av porteføljen vil til enhver tid være plassert i selskaper på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt ved at sammensetningen er blandet mellom verdi- og vekstorienterte aksjer, hvor førstnevnte ofte har stabil inntjening, mens vekstselskaper preges av lavere inntjening i dag og en forventning om høyere inntjening i fremtiden. Fondet er aktivt forvaltet hvor strategien er å velge de land, sektorer og enkeltseselskaper som antas å være undervurderte. Det har historisk vært liten samvariasjon mellom kursutvikling i Norge og verdensmarkedet og fondet passer derfor investorer som ønsker å utnytte dette i ett og samme fond.

Storebrand Global Miljø
Storebrand Global Miljø er et fond-i-fond som investerer i finansielt attraktive selskaper som er blant de ledende innen miljø- og samfunnsansvar innenfor sine industrier. Miljømessige forhold vurderes ut fra effektiv ressursbruk, miljørisikostyring og produktegenskaper. Samfunnsansvar vurderes i forhold til egne ansatte, leverandører og forretningspartnere. Innen de mest belastede sektorer investeres det kun i de selskaper som er blant de ledende 30% rangert etter miljø- og samfunnsansvar. I øvrige sektorer er av de beste 70% av selskaper investerbare. Fondet investerer ikke i selskaper som produserer tobakk, klasebomber, landminer eller atomvåpen. Det investeres heller ikke i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakeres rettigheter eller i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. I tillegg til SRI-vurderingen velger forvalter de selskapene som forventes å gi den beste finansielle avkastningen. I aksjeanalysen fokuserer forvalter på å finne selskaper som er lavt priset i forhold til sin kapitalavkastning eller selskaper hvor vi forventer at kapitalavkastningen skal endres. Både interne drivere og industritrender blir vurdert. Dette kombineres med analyser av det overordnede investeringsklimaet der faktorer som makroøkonomisk utvikling, inntjeningstrender og vurdering av markedet står sentralt. Fondet gir en god spredning på investeringene, både geografisk og sektormessig med vekt på store og mellomstore selskaper.

Storebrand Global Quant Equity
Storebrand Global Quant Equity er et globalt aksjefond som har som formål å oppnå meravkastning utover verdensindeksen målt ved MSCI World Index i norske kroner. Fondet forvaltes ved posisjonstagning i aksjer basert på bruk av kvantitative data i egenutviklede matematiske modeller.

Storebrand Global SRI
Storebrand Global SRI (Socially Responsible Investments) investerer i finansielt attraktive selskaper som er blant de ledende innen miljø- og samfunnsansvar innenfor sine industrier. Miljømessige forhold vurderes ut fra effektiv ressursbruk, miljørisikostyring og produktegenskaper. Samfunnsansvar vurderes i forhold til egne ansatte, leverandører og forretningspartnere. Innen de mest belastede sektorer investeres det kun i de selskaper som er blant de ledende 30% rangert etter miljø- og samfunnsansvar. I øvrige sektorer er av de beste 70% av selskaper investerbare. Fondet investerer ikke i selskaper som produserer tobakk, alkohol, klasebomber, landminer, atomvåpen eller har en vesentlig del av sin omsetning fra forsvarskontrakter. Det investeres heller ikke i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakeres rettigheter eller i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. I tillegg til SRI-vurderingen velger forvalter de selskapene som forventes å gi den beste finansielle avkastningen. I aksjeanalysen fokuserer forvalter på å finne selskaper som er lavt priset i forhold til sin kapitalavkastning eller selskaper hvor vi forventer at kapitalavkastningen skal endres. Både interne drivere og industritrender blir vurdert. Dette kombineres med analyser av det overordnede investeringsklimaet der faktorer som makroøkonomisk utvikling, inntjeningstrender og vurdering av markedet står sentralt.

Terra Global
Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i aksjeandeler i New Star Global Equity Fund (NSGEF). NSGEF er et underfond av selskapet New Star Asset Management. NSGEF forvaltes av New Star Asset Management, London, Englang. Fondets investeringer vil følge NSGEF vedtekter. NSGEF kan investere midler i alle verdensregioner. Dermed kan investeringene allokeres til de områder i verden som til enhver tid har de beste vekstutsiktene. Spredning av investeringene over forskjellige deler av verden vil samtidig gi økt risikospredning og derfor bidra til lavere risiko i fondet.

WarrenWicklund World
WarrenWicklund World er et aksjefond med eksponering mot det globale aksjemarkedet. Fondet investerer fritt med hensyn på land, bransje og selskap. Strategien er å fokusere på langsiktige temaer og trender i økonomien. Fondet har MSCI World som referanseindeks, men fondets sammensetning vil avvike fra indeks og kan derfor ventes å få en utvikling som både fra dag til dag og over tid avviker fra referanseindeks.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Tre sikre veier til en større formue

Lukk ørene for aksjesladder og bruk matematikks grunnregler til å maksimere Deres framtidige formue.

Investeringbransjen er fylt med luftige aksjetips, fiffige finter, frimodige aksjedebatter, skatteakrobatikk og andre kreative snarveier til rask rikdom.

Men skrapes all glasuren av aksjesmarkedet, avslører en av matematikks grunnregler at bare tre faktorer avgjør størrelsen av Deres framtidige pensjonsformue:

* Investert beløp
* Avkastning
* Tiden

Matematisk sett kan formuens størrelse beregnes ved hjelp av den såkalte rentesrenten formell

K N K 0 – 0 x (1+r)n

som nettopp innregner disse tre faktorene i den på en gang imponerende og fryktinngytende eksponentielle vekst. Og De kan heldigvis påvirke alle tre i positiv retning:

Investert beløp
Ikke alle er født med en sølvskje i munnen, men de fleste i Danmark har mulighet for å spare mindre eller større beløp opp hvert måned – det er dypt sett et valg mellom forbruk nå eller større forbruk sen.

Tabellen viser hvordan 100.000 kan bli til opp til 100 milliarder – det er praktisk selv å gange opp eller ned.

Utbyttet er tett knyttet med den risikoen, De er villig til å påta Dem.

Og da risikoholdning er en individuell størrelse, kan det være mange gode grunner til at De foretrekker en høyere eller lavere risiko – det handler om å ha en god magefornemmelse.

Men resultatet kan vise seg å bli deretter, risiko belønnes. Tabellen viser hvor stor forskjellen er på å få fem, ti eller femten prosent på lange tidshorisonter.

Tiden
Tid er vanskeligere å påvirke. Utover at en sunn livsstil menes å kunne forlenge livet, kan De jo velge å starte sparingen tidligere i livet og slik få en meget lang investeringsperiode.

Det er ikke urealistisk for yngre mennesker (og barn) å regne med en 50 års horisont eller lengre. Tabellen avslører med all ønskelig tydelighet hvor mye det betyr å kunne forlenge sparingsperioden med f.eks. 10 år.

Formuens størrelse påvirkes i praksis også av inflasjon, skatt, kostnader og nedslag i offentlige ytelser – faktorer, som alle er med til å redusere den framtidige formuen.

Men det endrer likevel ikke grunnleggende på at det er store fordeler ved å begynne tidligere, spare så mye opp som mulig, og søke å få størst mulig utbytte.

Begynn i dag!
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Storebrand Norge I

Storebrand Norge I søker å oppnå størst mulig risikojustert avkastning gjennom en aktivt forvaltet portefølje av norske aksjer. Investeringene vil rettes inn mot store selskaper og utelukkende selskaper notert på Oslo Børs. Forvalter vil kunne variere mellom både vekst- og verdiorienterte aksjer, og den aktive risikoen vil bli søkt holdt innenfor 6-10 % målt ved relativ volatilitet. Porteføljesammensetningen baseres på fundamentalanalyse som skal avdekke det forvalterteamet mener er over- eller undervurderte selskaper. Storebrand Norge I er definert som et storkundeprodukt med høy minstetegning.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

WarrenWicklund World

Navn: Warrenwicklund World Verdipapirfond
Adresse: Hieronymus Heyerdahls gate 1
Postnr/sted: 0160 Oslo
Telefon: 24144750
Fax: 24144751
Hjemmeside: http://www.warrenwicklund.no
Email-adresse: fond@warrenwicklund.no
Orgnr: 982577462

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Storebrand Vekst

Storebrand Vekst har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i vekstselskaper på Oslo Børs. Slike selskaper finnes oftest innen sektorene teknologi, telekom, farmasi, bioteknologi og media og de kjennetegnes ved relativt høye forventninger til fremtidig inntjening. Forvalter har stor frihet i selve porteføljesammensetningen og risikoen er høy; høyere enn det norske aksjemarkedet generelt. Storebrand Vekst, som består av rundt 40 selskaper, passer for investorer som ønsker et aktivt forvaltet fond med høyt avkastningspotensial, og som tåler til dels betydelige kurssvingninger på investeringen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Strategier nordiske aktive fond

Carnegie Aksje Norden
Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i andeler i verdipapirfondet Carnegie Nordic Markets-sub-fund. Carnegie Nordic Markets-sub-fund er en del av det kollektive investeringsfondet Carnegie Fund. Carnegie Fund er et UCITS-fond forvaltet av Carnegie Fund Management Company S.A, Luxembourg. Fondets investeringer vil følge av Carnegie Nordic Markets-sub-funds vedtekter:

Carnegie Nordic Markets-sub-fund har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Indeks (NOK).

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Nordic Markets-sub-fund investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. En investeringskomité bestående av Carnegies investeringsansvarlige i de respektive land deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og analysere hvilke enkeltselskaper som skal inngå i Carnegie Nordic Markets-sub-fund aksjeportefølje. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Carnegie Nordic Markets Sub-fund er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet har en relativt konservativ risikoprofil fordi Carnegies forvaltningsfilosofi blant annet medfører at større likvide selskaper med stabil inntjening foretrekkes. Historisk har dette vist seg ved at verdisvingningene har vært nær referanseindeksen. Nordiske investeringer gir lavere forventede verdisvingninger enn en ren norsk investering siden investeringene kan spres i selskaper i flere geografiske markeder. Den tilhørende valutarisikoen vil kunne trekke i motsatt retning for en norsk andelseier.

Delphi Norden
Delphi Norden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i nordiske børsnoterte selskaper. Fondet velger 3-5 aksjer i minimum fem bransjer basert på hvor sterkt momentum det er i disse. Det vil typisk være mellom 20 og 40 aksjer i porteføljen, og når aksjemarkedene preges av usikkerhet kan inntil 20% av fondets midler dreies over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Det er ingen begrensninger til hvordan aksjeinvesteringene fordeles mellom de nordiske børsene. Fondet passer for investorer som har tro på det nordiske aksjemarkedet og som ønsker et aktivt forvaltet nordisk fond.

DF Nordic
Danske Fund Nordic investerer i nordiske aksjer som skal være notert på en eller flere av de offisielle børsene i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

DnB NOR Grønt Norden
Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Fondets skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Seleskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Handelsbanken Norden Selektiv
Norden Selektiv investerer i et lite antall kvalitetsselskap med lang tidshorisont. Fondet har som mål å skape en god avkastning over tid med lavere risiko enn de aktuell børsene. Dette gjøres ved å investere i et fåtall kvalitetsselskap uten hensyn til noen referanseindeks. Utvalget av selskaper gjøres gjennom en strukturert prosess som inneholder såvel en kvantitativ analyse som en kvalitativ bedømmelse.

Handelsbanken Nordic LU
Fondets målsetting er å oppnå en god langsiktig verdiøkning. Fondet investerer i hovedsak i de fire nordiske aksjemarkedene Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fondet bestreber seg på å investere i selskaper som kan dra nytte av langsiktige forandringer i samfunnet og næringslivet, og som derved kan gi god avkastning på investert kapital. Fondet søker å holde en god spredning både geografisk og bransjemessig.

Holberg @.
Fondet skal primært investere i aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene. Inntil 20 % av fondet kan investeres utenfor Norden. Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i unoterte selskaper.

Holberg Norden
Fondet skal investere i aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene (Oslo Børs, OM Stockholmsbørsen, Helsinki Fondsbørs eller Københavns Fondsbørs). Inntil 20 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. Inntil 10% av fondets eiendeler kan investeres i unoterte aksjer.

ODIN Norden
ODIN Norden investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fondets mål er å over tid gi høyere avkastning enn det nordiske aksjemarkedet (referanseindeks: VINXBCAPNOKNI).

Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Orkla Finans Nordic
Orkla Finans Nordic har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil kunne avvike betydelig fra sammensetningen av fondets referanseindeks som er Enskilda Nordic Total Portfolio Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondets primære mål er å oppnå høyest mulig avkastning på investerte midler. Fondets plasseringer gjøres i selskaper som ligger innenfor gitte etiske kriterier. Fondet investerer i det nordiske aksjemarkedet.

Orkla Finans Nordic II
Orkla Finas Nordic II har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil kunne avvike betydelig fra sammensetningen av fondets referanseindeks som er Enskilda Nordic Total Portfolio Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondets primære mål er å oppnå høyest mulig avkastning på investerte midler. Fondets plasseringer gjøres i selskaper som ligger innenfor gitte etiske kriterier. Fondet investerer i det nordiske aksjemarkedet.

Storebrand Norden
Storebrand Norden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i nordiske børsnoterte selskaper. Fondet velger 3-5 aksjer i minimum fem bransjer basert på hvor sterkt momentum det er i disse. Det vil typisk være mellom 20 og 40 aksjer i porteføljen, og når aksjemarkedene preges av usikkerhet kan inntil 20% av fondets midler dreies over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Det er ingen begrensninger til hvordan aksjeinvesteringene fordeles mellom de nordiske børsene. Fondet passer for investorer som har tro på det nordiske aksjemarkedet og som ønsker et aktivt forvaltet nordisk fond.

Terra Alpha
Terra Alpha er et aktivt forvaltet aksjefond med et fritt investeringsmandat. Fondet vil ta store posisjoner i norske og nordiske selskaper som forventes å gi bedre avkastning enn Oslo Børs. Fondet vil skifte sektorfokus og risikoprofil når klima og utsikter i aksjemarkedet endrer seg. Terra Alpha har mulighet til å begrense risikoen i fondet noe i perioder hvor forvalteren har et negativt syn på totalmarkedet.

Terra Norden
Terra Norden er et aksjefond som investerer i nordiske foretak med et vekst-potensiale som overstiger gjennomsnittet. Fondet sin investeringsfilosofi er basert på «stock-picking», dvs at forvalteren forsøker å finne enkeltselskaper uavhengig av selskapenes vekting i indekser og/eller bransjer. Fondet vil aktivt søke etter bedrifter som oppfyller noen av disse kriteriene; god ledelse, gode produkter, sterk markedsposisjon, høy verdiskapning, gode marginer m.m.

WarrenWicklund Norden
WarrenWicklund Norden er et nordisk aksjefond som investerer fritt med hensyn til bransje og selskap i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Plasseringen mellom de ulike land endres i takt med kurspotensialet i de ulike markedene. Fondet investerer i forholdsvis få aksjer, og har MSCI Norden som referanseindeks. Fondets portefølje vil i all hovedsak bestå av 25 til 30 aksjer og vil investere uavhengig av selskapene eller sektorene sin vekt i indeksen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Storebrand Norge

Storebrand Norge har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i selskaper på Oslo Børs. Porteføljen vil normalt bestå av 40-50 aksjer sammensatt av både verdi- og vekstorienterte selskaper. Verdiselskaper kjennetegnes ved at de har en stabil inntjening, mens vekstselskaper ofte preges av lavere inntjening i dag og en forventning om høyere inntjening i fremtiden. Storebrand Norge vil ha en god balanse mellom slike selskaper, og fondet forvaltes aktivt ved at det velger de enkeltselskaper og sektorer som til enhver tid oppfattes som mest undervurderte. Storebrand Norge passer for investorer som har tro på det norske aksjemarkedet og som ønsker en bred og balansert portefølje.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ABN Amro Global Quant

ABN AMRO Global Quant investerer i det globale aksjemarkedet. Fondet kan investere i markeder som inngår i Morgan Stanley World Cap. Index. Den samme indeksen er fondets referanseindeks for avkastning og risiko. Fondet investerer ikke i nye markeder. Fondet søker å skape merverdier på aksjeutvalgnivå. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamental faktormodeller. Selskaper analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensiale og prishistorikk. ABN Amro Global Quant er veldiversifisert med normalt 150-200 selskaper i porteføljen. Målsetningen er å gi investor en årlig meravkastning på 1,5-2,0 prosentenheter utover referanseindeksen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Avkastningen rapporteres i norske kroner.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Storebrand PensjonSpar

Storebrand PensjonSpar har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjer både på norske og internasjonale børser. Halvparten av porteføljen vil til enhver tid være plassert i selskaper på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt ved at sammensetningen er blandet mellom verdi- og vekstorienterte aksjer, hvor førstnevnte ofte har stabil inntjening, mens vekstselskaper preges av lavere inntjening i dag og en forventning om høyere inntjening i fremtiden. Storebrand PensjonSpar er aktivt forvaltet hvor strategien er å velge de land, sektorer og enkeltselskaper som antas å være undervurderte. Det har historisk vært liten samvariasjon mellom kursutvikling i Norge og verdensmarkedet og fondet passer derfor investorer som ønsker å utnytte dette i ett og samme fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

August – den best måneden på fondsbørsen i årevis

Det skjer det samme hvert eneste gangen, som er skred i aksjekursene, så stiger omsetningen og inntjeningen. Fondsbørsen har nettopp meddelt at de har hatt rekord-omsetning i august måned og aksjedealer har derfor rekordinntjening, mens investorene bare har satt rekord i neglebiting.

Troika spinner gull på frykt

Det en troika, som lever av din og min usikkerhet:

1.
Aksjerådgiveren
Det er gått så langt, så det i nyhetmailer fra flere såkalte aksjerådgivere ble tala om «pene» kursfall, den natta hvor japanske aksjer falt 4,5 prosent «Pæne» kursfall? Alene å bruke den vendingen om noen av de største formuetapene i flere år som er notert på en enkelt dag! Men det blir verre enda, fordi aksjepusherne er ikke de eneste, som gleder seg.

2.
Aksjeguruen

den andre deltakeren i troikaen er aksjeguruen. Og han er med sikkerhet den, som har dårligst samvittighet, fordi de to andre deltakerne ikke alltid forstår, noe som foregår.

Aksjeguruen har en helt særlig status, som den som kan spå om framtiden og kommer med anbefalinger på både 1, 3 og 12 måneders sikt med stor akkuratesse, selv om alle vet at det er vanskeligere å spå om aksjer enn det er å spå om været.

Den særlige statusen kommer av at disse forutsigelsene er fullstendig risikofri, aldri blir etterprøvd og bare svinger seg om matadorpenger.

Det har for øvrig alltid undret meg, hvorfor aksjeguruer ikke får utlevert en pose riktige penger og ikke bare et tekstbehandlingsprogram. Er det ikke ressurstap?

Når det går forrykende på aksjemarkedet lyder guruenes «the sky isene the limit» – og som nå, da uroen midt i august var på sitt høyet, lød det » at aksjer lett kunne falle 20 prosent». Hvoretter de steg 5-10 prosent!

Disse metodiske uttalelsene som nesten alltid går i markedets øyeblikkelige retning øker bare kursbevegelsene og omsetningen.

3.
Budbringeren

Aviser lever som bekendt av å selge aviser – eller i våre tidsalder i hvert fall av å ha lesere – på papir eller på skjerm. Så det er «gefund Fressen», når det er kaos i finansverdenen. Det er noe, som selger aviser – og annonser.

Min erfaring sier meg, at når det har vært en 4-5 blodrøde forsider med aksjekursfall, så kan man lage tiårets best investering.

Men så kjølig kan den vanlige avisleseren/investor i sakens natur ikke oversette gjentatt avisforsider med skriftstørrelser og et fargevalg, som matcher et terrorangrep.

de fleste dagsavisene med respekt for seg selv har også et aksjespill minst en gang om året. Med fine premier – som gøy nok er sponset av en bank med en velsmurt og veltalende børsmeklerfunksjon.

Det meste av året bruker lørdagsavisene ellers spalteplassen på å fortelle investorene hvordan de kan forbedre sin økonomi og lage noen fornuftige langsiktige investeringer.

Aksjespill kunne med likeså stor rett annonseres som: «Oppvarming til spillegalskap – se side 10». Paradokset er til å få øye på.

Hvis de daglige bevegelsene i aksjemarkedet fortsetter med å hoppe opp og ned, så setter ikke bare bonusene i børsmeklerbransjen rekord i 2007.

Også annonseinntekter på nettsavisenes næringslivssider vil sette nye rekorder, fordi halvdelen av den mannlige befolkningen like skal inn og sjekke – ikke stillingen i Supersligaen – men hvordan Nasdaq lukket.

Og te Winner iser: Troikaen. Taperen må du selv gjette.

Tre gode råd
Og her står leseren sånn som «Pal alene i verden».

Det finnes ingen perfekte råd, når vi taler om framtid, men man kan likevel bruke tre slags beskyttelse mot å stå tilbake som Maren Malkeko – mens de andre ler.

1. Meld deg inn i Dansk Aktionærforening – selv om gudene må undre seg over hvorfor de vil knyttes med aksjespill. Her kan man lære, at man intet får forært på de finansielle markedene og at man alltid skal tenke holdbart.

2. Kjøp evt. en indeksinvesteringsfond i europeiske aksjer – eller et annen investeringsprodukt med lang bevislig historikk – og behold dem til du skal bruke pengene.
3. Glem alt om markedene – du har ikke Kinamanns sjanse for å slå de profesjonelle – som jo alltid er din motpart. Nesten hvert gang du kjøper noe, er det en fulltime profesjonell, som er selger. Tenk over det.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Spådamer og klarsynte tjenester spår økonomi

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Ti tips for sparing i aksjer og fond

  1. Sats kun penger du kan unnvære i minst fem år.
  2. Husk at risiko og avkastning henger sammen. Børsen kan gi store gevinster og ditto tap.
  3. Spre risikoen ved å satse på flere fond eller ulike aksjer.
  4. Ikke se deg blind på historisk avkastning. At en aksje eller et fond steg mye i fjor, betyr ikke at det kommer til å fortsette.
  5. Spar jevnt og trutt.
  6. Sett deg inn i produktene.
  7. Ikke la deg lure av forvaltere som lover gull og grønne skoger. Skjønner du ikke produktet, styr unna.
  8. Bestem på forhånd når du skal gevinst eller tap.SJEKK!!!
  9. Ta høyde for at du kan trenge kontanter. Selg deg ned i tide eller skift til fond med lavere risiko.
  10. Følg med underveis.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Terra Global

Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i aksjeandeler i New Star Global Equity Fund (NSGEF). NSGEF er et underfond av selskapet New Star Asset Management. NSGEF forvaltes av New Star Asset Management, London, Englang. Terra Globals investeringer vil følge NSGEF vedtekter. NSGEF kan investere midler i alle verdensregioner. Dermed kan investeringene allokeres til de områder i verden som til enhver tid har de beste vekstutsiktene. Spredning av investeringene over forskjellige deler av verden vil samtidig gi økt risikospredning og derfor bidra til lavere risiko i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Storebrand Aksje Innland

Storebrand Aksje Innland har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt ved at sammensetningen er blandet mellom verdi- og vekstorienterte aksjer. Verdiselskaper kjennetegnes ved en stabil inntjening i dag, mens vekstselskaper ofte har lavere inntjening i dag med forventning om høyere inntjening i fremtiden. Fondet er aktivt forvaltet; det passer for investorer som ønsker en balansert norsk aksjeportefølje og det utbetaler normalt utbytte til investorene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Strategier norske smb-fond

Danske Fund Norge Vekst
Danske Fund Norge Vekst investerer utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert ved Oslo Børs og unoterte aksjer.

Porteføljens referanseindeks er Oslo Børs’ SMA indeks, og fondet tar i høy grad aktive avvik fra denne referanseindeksen. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10% av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5% av porteføljen, skal ikke overstige 40% av den totale porteføljen. Fondet er et såkalt UCIT-fond. Fondet vil normalt være investert i 30-50 aksjer. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen.

Fondet er aktivt styrt. Det betyr at Danske Capital aktivt søker å velge de aksjene som forventes å klare seg bedre enn markedet ut fra en vurdering av avkastningspotensialet og risikoen i de enkelte aksjer.

Delphi Vekst
Delphi Vekst har som målsetting å oppnå høyest mulig avkastning ved å hovedsakelig investere i norske vekstselskaper. Fondet kan imidlertid investere inntil 20 % av porteføljen i det øvrige OECD markedet. 2/3 av porteføljen vil være i selskaper som kan vise til minimum 15 % vekst i omsetning eller resultat over en treårsperiode; i fjor, i år og neste år. Fondet kan ha inntil 10 % investert i unoterte selskaper. Fondet passer for investorer som ønsker et aktivt forvaltet fond med særlig høyt avkastningspotensial, og som samtidig tåler perioder med til dels store kurssvingninger på investeringen.

DnB NOR SMB
Fondet investerer i små og mellomstore selskaper der hovedtyngden av investeringene foretas i selskaper notert på Oslo Børs. Investeringer i mindre selskaper kan gi større svingninger enn totalmarkedet. Fondet kan investere inntil 20 % i utenlandske aksjer.

Nordea SMB
Aksjefondet Nordea SMBs formål er å investere i det norske aksjemarkedet for små- og mellomstore bedrifter (SMB). Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil, og vil ha en høyere risikoprofil enn Oslo Børs Hovedindeks. Hovedtyngden av investeringene gjøres i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet kan kun investere i selskaper som på investeringstidspunktet har en markedsverdi som er lik eller mindre enn det største selskapet som inngår i Oslo Børs Small Cap Index (OSESX).Inntil 20 % av fondets midler kan plasseres i tilsvarende utenlandske selskaper. Inntil 10 % kan investeres i unoterte verdipapirer. Fondet egner seg for langsiktige plasseringer av midler i aksjemarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)