Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Bare aksjekrisen snart kommer

Når de kortsiktige investorene selger ut av aksjene i panikk, kjøper de langsiktige investorene inn til salgspriser.

Mange investorer, ja faktisk nok de fleste – kan glede seg i denne tiden hvor rentene stiger og aksjene faller. De er så heldige, at kortsiktige investorer tilbyr oss sine aksjer til salgspriser – uten de egentlig vet hvorfor.

Salget betyr at de framtidige utbyttene stiger i takt med markedets fall. Og da de fleste har et voksende investeringsbehov, er et synkende marked faktisk en fordel.

Kursene faller og utbyttet stiger
Det er lett nok, når man kikker på en obligasjon: Hvis den nominelle renten er 5 prosent og kursen er 100, ja så er den effektive renten 5 prosent

Hvis kursen faller til 90, stiger den effektive renten – f.eks. til 6 prosent. Nå får investor jo både 5 prosent i rente og 10 kurspoeng i «bonus».

Det er vinnere og tapere i alle sektorene, men det har vi nøytralisert, da vi investerer i dem alle. Nå viser det seg, at trendsveksten utgjøres av den økonomiske veksten og de effektivitetsframgangene som realiseres i virksomheter.

Historisk har reellveksten i vestlige virksomheter vært omkring 7 prosent årlig. Tillegger vi litt inflasjon kommer vi opp på ca. 10 prosent. Utsvingene i aksjemarked er med andre ord bare prisfastsettelsen av denne faktoren.

Man bruker i regelen P/E (Price/Earning), dvs. prisen for en krones overskudd til å angi prisen på aksjemarkedet. Er P/E 10, betyr det at man regner med å få en «aksjerente» på 10 prosent (1/10). Er P/E 20, så blir aksjerenten 5 prosent (1/20) osv.

Når man skal vurdere om et kursfall er en attraktiv mulighet for oppkjøp, må man derfor vurdere om det er et «reelt» fundert fall, som skyldes synkende inntjening i selskapene, eller om det er et fall, som er utløst av tilfeldigheter.

Rykk fram investeringer
Poenget i denne artikkelen er å illustrere, at hvis det ikke er tale om en endret trend i virksomhetenes inntjening, ja så kan man som investor tillate seg å betrakte det som førnevnte obligasjonseksempel.

Hvis kursene faller, så kan man si at man nå får aksjene til et høyere framtidig utbytte, og det er positivt i det lange løpet.

En annen tankevekkende poeng er, at mange investorer med fordel kan overveie å rykke fram investeringer, hvis de vurderer at investeringsklimaet er gunstig.

Som tidligere visst er det dritt for formuen på lang sikt, hvis utbyttet faller (kursene stiger) og man løpende skal investere.

Derfor bør investorer, som i fremtiden skal investere større beløp være meget oppmerksomme på prisfastsettelsen i dag. Det kan være attraktivt å rykke fram investeringene til i dag fremfor å vente og risikere at kursene er steget.

I praksis rykkes fram investeringer ved at man låner penger og investerer i dag. Den framtidige inntekten anvendes så til reduksjon av gjelden.

Tid, tid og tid
Det er bare tre ting, som er viktige, når man investerer – og det er tid, tid og tid. Hvis man har styr, på når man har penger og når man skal bruke penger, så kan man betrakte kursutslagene som noe positivt.

Da kan man nemlig utnytte at «alle de andre» kjøper og selger på alle mulige og særlig umulige tidspunkt som følge av hysteri og avisoverskrifter.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pluss Markedsverdi

PLUSS Markedsverdi har som målsetting å oppnå en noe høyere avkastning enn totalindeksen, og med lavere verdisvingninger.90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen, og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs.

Porteføljen består av 30-60 selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt.

Pluss Markedsverdi har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

SEB Globalfond Lux

Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i ulike bransjer og regioner. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter. Fondet skal normalt være fullt plassert og kun ha transaksjonslikviditet. Fondet utbetaler ikke utbytte.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Aksjefondstrategier

Fondene inndeles etter investeringsuniverset fondet kan investere i. Dette er gjerne geografisk (for eksempel Norge eller globalt), eller bransjemessig (for eksempel helse og teknologi).

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, gjerne med et antatt vekstselskaper.

Ofte er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på norsk børs. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Storebrand BarneSpar

Storebrand BarneSpar har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjer både på norske og internasjonale børser. Halvparten av porteføljen vil til enhver tid være plassert i selskaper på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt ved at sammensetningen er blandet mellom verdi- og vekstorienterte aksjer, hvor førstnevnte ofte har stabil inntjening, mens vekstselskaper preges av lavere inntjening i dag og en forventning om høyere inntjening i fremtiden. Storebrand BarneSpar er aktivt forvaltet hvor strategien er å velge de land, sektorer og enkeltselskaper som antas å være undervurderte. Det har historisk vært liten samvariasjon mellom kursutvikling i Norge og verdensmarkedet og fondet passer derfor investorer som ønsker å utnytte dette i ett og samme fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Pluss Indeks

Fondet tilbyr en konservativ plasseringsstrategi i aksjemarkedet. PLUSS Indeks investerer kun i de aksjene som inngår i Oslo Børs´ OBX-indeks, som er en kapitalvektet indeks bestående av de 25 mest omsatte aksjeklassene på børsen. Dette utvalget utgjør ca. 60 prosent av børsens totale kapitalisering. Gjennom dette oppnår investor en klar risikostyring.Fondets risiko reflekterer den generelle risikoen i aksjemarkedet, og den selskapsspesifikke risikoen blir dermed eliminert.

Porteføljen er sammensatt i henhold til Oslo Børs’ OBX-indeks, med maksimalt 2 prosentpoeng over eller under den til enhver tid gjeldende vekt.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

WarrenWicklund Norden

WarrenWicklund Norden er et nordisk aksjefond som investerer fritt med hensyn til bransje og selskap i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Plasseringen mellom de ulike land endres i takt med kurspotensialet i de ulike markedene. Fondet investerer i forholdsvis få aksjer, og har MSCI Norden som referanseindeks. Fondets portefølje vil i all hovedsak bestå av 25 til 30 aksjer og vil investere uavhengig av selskapene eller sektorene sin vekt i indeksen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

KLP AksjeGlobal Indeks 2

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette KLP AksjeGlobal Indeks 2 er valutasikret til norske kroner og består pr idag av ca 1100 aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks investerer mer enn 90% av sine midler i AGI I. Resten brukes til valutasikring mot norske kroner og til futures (for likviditet).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Pluss Aksje

PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer.Minimum 80 % av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor primært teknologi og telekommunikasjon, farmasi og helsesektoren. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs.

Pluss Aksje har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondets målsetting er å gjøre det bedre enn Oslo Børs totalindeks.

Aksje

Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer. Trading-aktiviteten i dette fondet vil derfor være høyere, sammenlignet med indeksfondene, noe som gir muligheter for bedre avkastning over tid.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nordea Avkastning

Aksjefondet Nordea Avkastning gir en bred eksponering mot det norske aksjemarkedet, og fondet søker å oppnå meravkastning ved å ta kontrollerte avvik i forhold til denne. Fondet egner seg for langsiktige plasseringer av midler i aksjemarkedet. Inntil 20 % av fondets midler kan plasseres i tilsvarende utenlandske selskaper. Nordea Avkastning har en mer moderat risikoprofil enn Nordea Vekst.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea Kapital

Aksjefondet Nordea Kapitals formål er å gi en bred eksponering til det norske aksjemarkedet, og fondet søker å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeks ved å ta kontrollerte avvik. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs. Inntil 20 % av fondets midler kan investeres i selskaper notert på utenlandske børser, og inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i unoterte verdipapirer. Nordea Kapital kan benytte opsjoner og andre finansielle instrumenter for å effektivisere forvaltningen av fondets midler ved å søke å oppnå best mulig avkastning med lavest mulig risiko.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Terra Norden

Terra Norden er et aksjefond som investerer i nordiske foretak med et vekst-potensiale som overstiger gjennomsnittet. Fondet sin investeringsfilosofi er basert på «stock-picking», dvs at forvalteren forsøker å finne enkeltselskaper uavhengig av selskapenes vekting i indekser og/eller bransjer. Terra Norden vil aktivt søke etter bedrifter som oppfyller noen av disse kriteriene; god ledelse, gode produkter, sterk markedsposisjon, høy verdiskapning, gode marginer m.m.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Moderne Porteføljeteori

Alpha, Beta, R-squared, er komponenter i moderne porteføljeteori. Dette er en standardisert finansiell metode som målet risiko relativt til en «benchmark» indeks (markedsindeksen). For å forstå hvordan en benytter seg av denne teorien bør man lese gjennom forklaringen om R-kvadrat, samt Beta og til slutt Alfa. Morningstar baserer R- kvadrat, beta og alfa på minste Kvadrat-metoden hvilket måler fondet og indeksens avkastning som overstiger den risikofri renten (Nibor 3 mnd).

R-kvadrat

Området for R-kvadrat er 0 til 100 prosent og beskriver graden av fondets bevegelse som forklares av svingninger in «benchmarkindeksen» (markedsindeksen). R kvadrat 100 betyr at samtlige svingninger forklares av svingninger i indeksen. På samme måte betyr en lav R- kvadrat verdi at fondets svingninger ikke er influert av indeksen. For eksempel betyr en R kvadrat på 35, at 35 prosent av fondets svingninger forklares av svingninger i indeksen. En høyere R- kvadrat verdi betyr sikrere alfa og beta verdier.

Beta

Et fonds beta er et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet. Beta er en historisk verdi som sammenligner fondets utvikling over en periode på 36 måneder, og hele markedets utvikling over den samme perioden. Betaverdien presentert av Morningstar måler relasjonen mellom fondets avkastning som avkastningen på plasseringer i statssertifikater (risikofri), og «benchmarkindeksen» sin avkastning som overstiger en risikofri plassering. 1.00 representerer betaverdien for «benchmark», eller markedets beta. Dersom et fonds betaverdi er høyere enn 1.00 indikerer dette at fondet svinger mer enn indeksen, og en betaverdi under 1.00 betyr at fondet svinger mindre enn indeksen. Ettersom dette er en relativ verdi presenteres tallet i prosent. Dette betyr at en beta verdi på 1.10 viser at fondet har utviklet seg ti prosent bedre enn indeks da markedet har gått opp, og ti prosent dårligere enn markedet når det har falt. Dette betyr at en beta verdi på 0.90 tilsier at fondets utvikling har vært 10 prosent dårligere enn indeks når markedet har gått opp, og ti prosent bedre enn markedet når det har falt. En lav betaverdi betyr ikke at fondet har lav volatilitet, men at fondets markedsrelaterte risk er lav.

Eksempel: Et bransjefond som investerer i råvarebaserte selskaper har ofte en lavere betaverdi (og R- kvadrat) ettersom fondets utvikling er mer følsom overfor prisutviklingen på råvarer og selskap i samme bransje enn markedet som helhet.

Alfa

Alfa måler fondets faktiske utvikling sammenlignet med den forventede utviklingen og risikoen angitt av betaverdien i en fondsportefølje. En positiv alfaverdi indikerer at fondets utvikling har vært bedre enn forventet i forhold til fondets angitte betaverdi. En negativ alfa indikerer at fondets utvikling har vært dårligere enn forventet i forhold til den angitte betaverdien. Alfaverdiene i Morningstar baserer seg på 36 måneders utvikling og angis i prosent over ett år. Alfaverdien kan benyttes forutsatt at: 1) markedsrisikoens mål er beta, og er den eneste måten å måle markedsrisiko på. 2) Den lineære sammenhengen mellom fondets utvikling og utviklingen til indeks, målt gjennom R-kvadrat er høy. Alfa kan anvendes for å måle den verdien fondets forvalter tilfører.

Eksempel: Et fond med en alfa verdi på -1.73, en betaverdi på 0,95 og en R-kvadrat på 90. Den høye R-kvadrat verdien indikerer en høy alfa og betaverdi. Alfaverdien på 1,73 indikerer at fondet ga 1,73 prosent dårligere utvikling i forhold til hva betaverdien forutsa.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pareto Verdi

Pareto Verdi investerer i et begrenset antall aksjer, som velges ut fra de 40-50 ledende aksjene på Oslo Børs. Viktige utvalgskriterier er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)