Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Holberg Global

Fondet skal investere i globaler aksjer innenfor OECD-området. Inntil 10% av Holberg Globals eiendeler kan være investert i andre finansielle instrumenter. Fondet har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner, avkastningen vil demed avhenge av valutakurssvingninger.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Handelsbanken International LU

Fondets målsetting er gjennom aktiv forvaltning av porteføljen å oppnå bedre langsiktig avkastning enn gjennomsnittet i verdens aksjemarkeder. Handelsbanken International LU investerer i Nord-Amerika, Asia, Australia, Europa og Latin-Amerika.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Storebrand Global Institusjon

Storebrand Global Institusjon har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i de mest velutviklede av verdens børser. Fondet vil i stor grad velge store selskaper med en sterk markedsposisjon, men en del av strategien er samtidig å ha en god spredning på regioner og sektorer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Frigg Global

Fondet skal i hovedsak plassere andelseiernes penger i andre fond. Som det ligger i navnet skal fondet ha en global investeringshorisont, og med det menes at fondets bestyrere står fritt til å velge fond, så lenge de inneholder verdipapirer som er aktuelle i henhold til vedtektene.

Frigg Global

Denne friheten skal anvendes til å søke etter de fondsforvaltere som har utmerket seg med gode fond i markeder som krever lokal kompetanse.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Fidelity UBN International

Fondet investerer i Fidelity Funds – International Fund forvaltet av Fidelity Investments og vil derved følge dette fondets investeringsmandat. Fidelity Funds – International Fund er et bredt globalt aksjefond som har fokus på enkeltselskaper. Fondets portefølje skal være bredt investert når det gjelder valg av stil, selskapsstørrelse og geografi. Fondet har moderat risikoprofil.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

DnB NOR Multi Global 100

Fondet har en global eksponering gjennom en rekke ledende internasjonale forvaltere. Fondet sprer dermed risikoen på ulike aksjer, forvaltere og forvaltningsteknikker, og har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet vil være veldiversifisert med lav risiko relativt til verdensindeksen. DnB NOR Multi tilbys i samarbeid med Frank Russell Company, som er et av verdens ledende finansielle rådgivningsselskap. Gjennom DnB NOR Multi Global 100 får du samme tilgang til forvaltere og investeringsmetoder som de viktigste aktører i markedet. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Investeringsfond konkurrerer for lite

Forbrukerrådet ber Bendt Bendtsen gripe inn og øke konkurransen mellom investeringsfondene Hver sjette danske harderes for å spare opp, særlig tilderes pensjonen, og regner med å få en fordel ut av å gå sammen med mange andre investorer i investeringsfondene. I virkeligheden er foreningene en pengemaskin for de bankene som står bak. Investeringsfondene tar høye gebyr for å passe investeringene, blant annet fordi de betaler store provisjoner til bankene, som står bak. Det gjør de, selv om bankene ikke yter noen særlig innsats for de pengene. Samtidig er det ofte bankenes rådgivere, som veileder forbrukerne med hensyn til valg av investeringsfond – og både rådgiveren selv og banken har økonomisk fordel av at forbrukerne velger nettoppderes investeringsfonden. Konkurrencestyrelsen har i sin årlige redegjørelsen konkludert at konkurransen mellom investeringsfondene er svak, og at forbrukerne kunne spare mange penger ved en økte konkurranse. Derfor har Forbrukerrådet skrevet til økonomi- og erhvervsstatsråd Bendt Bendtsen og bedt han gripe inn for å øke konkurransen. Brev til Bendt Bendtsen 06.07.2006 Forbrukerrådet ber Bendt Bendtsen støtte konkurransen mellom investeringsfondene Kære Bendt Bendtsen Forbrukerrådet har med interesse lest Konkurrenceredegørelse 2006 fra Konkurrencestyrelsen. Årets redegjørelse inneholder blant annet en grundig analyse av de danske investeringsfondene. Redegjørelsen konkluderer at det er store penger å spare for de danske forbrukerne ved en økte konkurranse blant investeringsfondene. Et blikk bortover det danske investeringssfondmarkedet levner ingen tvil om at markedet for salget av investeringssfondbevis er sterkt segmentert på grunn av den tette forbindelsen mellom de enkelte finanssinstitusjonene og investeringssfondene. Det støttes av tall fra Dansk Aktionærforening og er i realiteten en vesentlig konkurransesbegrensende faktor. En av de helt store synderne på kostnadssiden i de danske investeringssfondene er de beholdningsprovisjonene som investeringssfonder tilsynelatende betaler bankene for å stå til rådighet med rådgivning til medlemmene. Konkurrencestyrelsen merker at «Denne begrunnelse er likevel tvilsom, da mange kunder ikke bruker rådgivningen». Et utsagn Forbrukerrådet bare kan være enig i. Koblet det sammen med den faktumet at foreningene er medlemejet og temmelig sett faktisk burde ivareta medlemmenes interesser ved å minimere kostnadene, så forekommer den nåværende situasjonen sterkt betenkelig. Forbrukerrådet så dessuten langt heller, at de forbrukerne som bruker rådgivningstilbudet i finanssinstitusjonen, kunne betale individuellt for ytelsen. Det burde alt annet like skape en mer sunn konkurranse. Konkurrencestyrelsen peker videre på en rekke tiltak, som kunne styrke konkurransen på markedet for investeringssfonder, men det framstår klart, at det ikke fra næringslivssiden er noen synderlig interesse i å iverksette tiltak, som kan styrke konkurransen blant investeringssfondene heriblant utfordre finanssinstitusjonenes monopol som formidler av investeringssfondbevis. Forbrukerrådet ser som følge herav et behov for politiske initiativ og støtte til å fremme konkurransen og skal derfor spørre statsråden hvordan statsråden har tenkt seg å støtte en bevegelse mot økte konkurranse innenfor investeringssfonder. Investeringssfonder er over årene blitt mer utbredt blant de danske forbrukerne. Slik opplyses det i redegjørelsen, at 825.000 dansker i dag har investering gjennom en investeringssfond. Det kan være vanskelig for den enkelte forbrukeren uten særlig interesse for området å velge den riktige investeringen, da investering av egne midler hører til blant de aller mest vitenstunge forbruksbeslutningene. Derfor er forbrukeren dypt avhengig av de rådene som investeringssrådgiveren kommer med. Det er slik problematisk, at rådgiveren ofte har en særlig økonomisk interesse i de avsgitt rådene samtidig med at forbrukerne ofte vil ha vanskelig ved å ha den nødvendige vitensbagasjen med til å handle kritisk forbruker. Videre er de verktøyene som i dag er til rådighet for å vurdere investeringssfonder med utenfor de mange forbrukernes oppmerksomhet og inn i mellom også vitensnivå. Forbrukerrådet ser derfor også et særlig behov for å gjøre den store gruppen forbrukere i stand til å medvirke til å skape et større konkurransepress på investeringsfondene og skal derfor likeledes spørre hva statsråden forestiller seg at det kunne gjøres for denne store gruppen av forbrukere.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ODIN Global

ODIN Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet (referanseindeks: MSCI World Net Index).ODIN Global investerer fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DnB NOR Global Selektiv II

Fondet har et globalt investeringsunivers og kan plassere sine midler fritt i bransjer, land og forvaltningsstiler. Fondet har høy frihetsgrad, og skal være sterkt fokusert mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet skal normalt være investert i 60-80 aksjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. DnB NOR Global Selektiv II vil ha en høy risikoprofil.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Investeringsfond

Det skal ikke være tette bånd mellom banker og investeringsfonder Forbrukerrådet er blitt bedt om kommentarer til et utkast til en kungjøring om opplysninger i investeringsfonders prospekt. Forbrukerrådet har ingen kommentarer til endringene, men har en rekke prinsipielle kommentarer til bakgrunnen for opplysningskommentarene. Høringsuttalelser til Finanstilsynet 27.07.2005
Det skal ikke være tette bånd mellom banker og investeringsfonder kungjøring om opplysninger i investeringsfonder, spesialforeninger, fåmandsforening og hedgeforening prospekt Forbrukerrådet har mottatt utkast til kungjøring om opplysninger i investeringsfonders prospekt til høring. Forbrukerrådet har ingen kommentarer til de foreslå endringene, men har en rekke prinsipielle kommentarer til bakgrunnen for opplysningskommentarene. §3, nr. 11 Forbrukerrådet finner det mer uheldig at lovgivningen har åpnet mulighet for at depotselskapet helt eller delvis kan eie et investeringsforvaltningsselskab. §3, nr. 13, og § 4, nr. 2 Forbrukerrådet finner ikke at investeringsfonders inngåelse av avtaler med foreningens depotselskap om markedsføring og formidling av foreningens andeler er i overensstemmelse med §26, stk. 1, i Lov om investeringsfonder mv., hvorav det fremgår, at en investeringsfonds ledelse utelukkende skal handle i foreningens interesse. Dessuten finner Forbrukerrådet at det er uheldig, at formidlingsprovisjoner gir den finansielle formidleren et økonomisk insentiv til å selge bestemte investeringssbevis til kunden fremfor andre investeringssfonder eller andre investeringsprodukter, som kan passe bedre til kundens behov.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Nordea Internasjonale Aksjer III

Nordea Internasjonale Aksjer III egner seg for meget store investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at Nordea Internasjonale Aksjer III er et aksjefond med lav risikoprofil.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DnB NOR Global Selektiv I

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global Selektiv (II). Fondet har et globalt investeringsunivers og kan plassere sine midler fritt i bransjer, land og forvaltningsstiler. Fondet har høy frihetsgrad, og skal være sterkt fokusert mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet skal normalt være investert i 60-80 aksjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Bekymring over nye investeringsmuligheter

Det er mer risikofylt å investere alternativt Regjeringen vil med et nytt lovforslag gjøre det lettere for små virksomheter å skaffe investorer på såkalte alternative marked. Formålet er å hjelpe mindre og unge virksomheter i gang, som ikke kan leve opp til de kravene som stilles for å bli notert på Københavns Fondsbørs. Men den eksisterende loven er laget for å beskytte investorene og skape tillit til markedet, sier Forbrukerrådet i et høringsuttalelse til Erhvervs-og-Selskabsstyrelsen. Og peker på samtidig, at de virksomheter som ville bruke den alternative markedsplassen, er mer risikofylte enn virksomheter notert på fondsbørsen. Derfor er det fra en forbrukersmessig synsvinkel en konflikt mellom hensynet til investorene og hensynet til de unge virksomheter. Unødige lempelser til bankene Forbrukerrådet undrer seg samtidig over at lovforslaget også legger opp til en lempelse av bankenes innberetningssplikt. På Københavns Fondbørs har bankene plikt til å innberette alle handler. Men ifølge det nye lovforslaget pålegges bankene ikke den kravet på de alternative markedsplassene. – Ettersom lovforslagets formål er å lette de unge selskapenes plikter på markedsplassen, så virker det ubegrunnet, at man samtidig endrer på bankenes forpliktelser. Bankene kan jo ikke likefrem sies å mangle ressurser, sier økonom Lotte Aakjær Jensen. Høringsuttalelser til Erhvervs-og-Selskabsstyrelsen 18.03.2005
Det er mer risikofylt å investere alternativt. Høringsuttalelser vedrørende lovforslag om endring av verdipapirhandelloven, aksjeloven og årsregnskapsloven mv. Forbrukerrådet har mottatt utkast til lovforslag om endring av verdipapirhandelloven, aksjeloven og årsregnskapsloven mv. i høring. Det er hensikten med lovforslaget å åpne mulighet for at det kan etableres såkalte alternative markedsplasser samt implementere direktivet om overtakelsestilbud i dansk rett. Vedrørende alternative markedsplasser: Hensikten med å skape en alternativ markedsplass er å skape mulighet for at små virksomheter, som ikke har mulighet for å leve opp til de administrative forpliktelsene som følger med ved å være noterte på et regulert marked, kan reise kapital via kapitalmarkedet. Det er Forbrukerrådets oppfatning, at de opplysningsforpliktelsene mv. det pålegges selskap notert på et regulert marked er innført med henblikk på å beskytte investorene og skape gjennomsiktighet med henblikk på å oppnå markedets tillit. Det er derfor i sakens natur en konflikt mellom dette hensynet og hensynet til at disse mindre selskapene kan skaffe kapital på en markedsplass, hvor det er mulig for dem å leve opp til de opplysningsforpliktelsene mv. som pålegges dem. Da det må formodes, at de selskapene som ønsker opptak på en alternativ markedsplass alt annet like må være mer risikofylte (Unge vekstvirksomheter) enn selskap notert på en fondsbørs, forsterkes dette motsetningsforholdet mellom mindre opplysning og mer risiko. Sett fra en forbrukermessig synsvinkel gir etableringen av et lovgrunnlag for å etablere alternative markedsplasser derfor anledning til bekymring hos Forbrukerrådet. Det skal ikke minst sees i lyset av at Københavns Fondsbørs har uttrykt forventning om å etablere en alternativ markedsplass, og i den forbindelsen har meddelt at det må forventes, at de private investorene skal bære den største andelen av den daglige handelen på en alternativ markedsplass. En manglende nærvær av de institusjonelle investorene kan virke hemmende for markeddisiplinen, da private investorer ikke kan forventes å kunne legge det presset om opplysninger på leverandører, og dermed indirekte på den alternative markedsplassens privatrettslige opplysningreglene som institusjonelle investorer kan. Forbrukerrådet finner det derfor av hensyn til de private investorenes beskyttelse beklagelig at det ikke lovgivningsmessigt fastsettes mulighet for å stille offentligrettslige minimumskrav til de opplysningene, selskapene noterte på en alternativ markedsplass skal avgi løpende. Forbrukerrådet finner det betenkelig, at selskap notert på en alternativ markedsplass ikke omfattes av reglene for håndteringen av intern viten i selskapet. Forbrukerrådet mener ikke at det er hensiktsmessig å overlate regelfastsettelsen til privatrettslige regler på dette området som er av vital betydning for tilliten til markedet. Da hensikten med å etablere alternative markedsplasser er å skape en mulighet for mindre virksomheter, som har vanskelig ved å leve opp til opplysningskravene mv. på et egentlig regulert marked, bør loven bare romme mulighet for å avvike fra de gjeldende reglene for regulerte marked forsåvidt angår de administrative pliktene selskapene på markedsplassen pålegges. Forbrukerrådet ser derfor ingen grunn til at eksempelvis verdipapirhandellovens regler om innberetning av handler (33, stk. 1) ikke skal omfatte alternative markedsplasser, da denne bestemmelsen ikke handler om selskapene men alene verdipapirhandlene. En lempelse av denne bestemmelsen i relasjon til etableringen av alternative markedsplasser kan dermed ikke begrunnes i hensikten med lovforslaget. Vedrørende implementering av direktivet om overtakelsestilbud: Forbrukerrådet har av ressursmessige årsaker ikke mulighet for å forholde oss til implementeringen av direktivet om overtakelsestilbud. Forbrukerrådet kan slik ikke dras til inntekt for å støtte forslaget eller for å gjøre det motsatte.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea Internasjonale Aksjer

Nordea Internasjonale Aksjer egner seg for investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Nordea Internasjonale Aksjers midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Internasjonale Aksjer III som oppfyller UCITS-direktivets krav til risikospredning m. v. Dette fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette er et aksjefond med lav risikoprofil.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DnB NOR Global Etisk (V)

DnB NOR Global Etisk (V) investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Målet er å generere investeringsideer som gir bedre avkastning enn referanseindeksen generelt. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Profilen på fondet er basert på rådgivningsavtale med Dresdner RCM. Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondet har en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap og tar hensyn til anerkjente etiske retningslinjer. DnB NOR Global Etisks investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DnB NOR Global Etisk (IV)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global Etisk (V),  og investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. DnB NOR Global Etisk  plasserer ikke i foretak som bedriver sin virksomhet i strid mot veletablerte internasjonale normer, framfor alt FNs konvensjon om menneskelige rettigheter, FNs Barnkonvensjon, ILO-konvensjoner, FN Global Compact, OECD:s retningslinjer for multinasjonale foretak samt internasjonale miljøkonvensjoner. Videre unngår fondet å investere i foretak med vesentlig del av omsetningen fra tobaksprodukter, alkohol, våpen/krigsmateriell, pornografi eller spill om penger. DnB NOR Global Etisk  plasserer heller ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Selskaper som fondet investerer i skal følge gjeldende lover. Videre skal selskapene på en akseptabel måte etterleve intensjonene i internasjonale konvensjoner og overenskomster om menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø, bestikkelser og korrupsjon.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DnB Nor Aktiv Aksje

Investeringsmandatet til DnB NOR Aktiv Aksje innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond eller i andre instrumenter som gir en aksjeeksponering. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Fondet står imidlertid fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenter basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn til enhver tid. Tilsvarende vil gjelde innenfor det global universet hvor fondet fritt kan velge eksponering, både geografisk og på sektornivå. Deler av DnB Nor Aktiv Aksjes investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Landkreditt Aksje Global

Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global har som investeringsmål å plassere alle midler som fondet får til disposisjon i en global aksjeportefølje som forventes å følge tilsvarende utvikling som MSCI (Morgan Stanley Capital International) World Free Index, omregnet til norske kroner. Indeksen er sammensatt av ca 1.800 ulike aksjer i 23 industrialiserte land i Nord Amerika, Europa og Asia. For å innfri fondets investeringsmål på en mest mulig treffsikker og kostnadseffektiv måte forvaltes midlene til Landkreditt Aksje Global gjennom underfondet Vanguard Global Stock Index Fund. Dette er et indekstilknyttet globalt aksjefond med full replisering (kopiering) av de underliggende aksjene i ovennevnte indeks.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

DF Stockpicking

Fondet StockPicking investerer globalt i selskaper med et godt fundament og med en eksponering mot en rekke spesifikke tendenser, som vil drive verdiveksten gjennom de neste 3-5 år.Danske Capital, som er rådgiver for fondet, finner enkeltstående gode investeringsmuligheter. Disse sammensettes til en portefølje på 30-50 aksjer med en fornuftig risikospredning.

Da investeringshorisonten er lang og den enkelte aksje har en relativt stor innflytelse på fondets avkastning, investeres det i godt styrte selskaper med en forretningsmodell som er holdbar på lang sikt og er relativt gjennomskuelig.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

KLP AksjeGlobal Indeks IV

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV er et indeksfond-i-fond som investerer i aksjemarkedet globalt. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet investerer i verdipapirfondsandeler (i KLP AksjeGlobal Indeks II), og bankinnskudd. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)