Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Delphi Verden

Delphi Verden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjeselskaper på verdens børser. Fondets strategi går ut på å finne gode langsiktige trender og vil derfor benytte trendanalyser aktivt for å finne interessante aksjer og sektorer. Fondet investerer i et fåtall selskaper og fokus er rettet mot de til enhver tid antatt beste sektorene. Fondet kan investere i alle bransjer og har stor frihet i forhold til geografisk nedslagsfelt. Når markedet preges av usikkerhet, kan inntil 20 % av midlene flyttes over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Delphi Verden vil bære preg av å være en aktivt forvaltet portefølje og vil kunne bevege seg raskt mellom regioner, sektorer og enkeltselskaper.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

KLP AksjeGlobal Indeks 3

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er valutasikret til norske kroner og består pr idag av ca 1100 aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks investerer mer enn 90% av sine midler i AGI I. Resten brukes til valutasikring mot norske kroner og til futures (for likviditet).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Carnegie WW Emerging Growth

Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i andeler i verdipapirfondet Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund. Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund er en del av det kollektive investeringsfondet Carnegie Fund. Carnegie Fund er et UCITS-fond forvaltet av Carnegie Fund Management Company S.A, Luxembourg. Fondets investeringer vil følge av Carnegie WorldWide Emerging Growth-subfunds vedtekter:Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund har som investeringsmål å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI World Growth Index (NOK).

Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Emerging Growth-sub-fund vil fortrinnsvis investere i unge, innovative selskaper som forventes å få en høyere vekst enn markedet. Fondet søker kandidater globalt uten geografiske eller sektormessige begrensninger for å sikre størst mulig fleksibilitet til å investere i de mest interessante selskapene. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Carnegie WorldWide Emerging Growth Sub-fund investerer i selskaper og sektorer med høyt vekstpotensial. Selskapene i porteføljen kjennetegnes av forventninger om høy avkastning på lang sikt, men vil kunne være risikable investeringsobjekter på kort sikt. Gjennom global allokering søker forvalter å høste diversifiseringsgevinster for således å redusere risikoen i porteføljen. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Carnegie Worldwide

Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond med muligheter til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Den overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.Carnegie WorldWide følger den samme porteføljesammensetting som den danske investeringsforeningen Carnegie WorldWide Globale Aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DnB NOR Globalspar

Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. DnB NOR Globalspars investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

ABN AMRO Global Equity

Fondet har som målsetning å oppnå en langsiktig verdistigning, og i mindre grad oppnå en avkastning fra utbytte ved å investere i børsnoterte selskaper verden over. Dette inkluderer både utviklede og nye markeder. Investeringene i nye markeder vil avhenge av markedsforhold, og vil være et supplement til investeringer i utviklede markeder. Disse investeringene vil til en hver tid bli holdt under 20 prosent av total kapital.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

SEB Nordenfond Lux

Fondet investerer i svenske, danske, norske og finske aksjer samt aksjerelaterte verdipapirer i ulike bransjer. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter. Fondet skal normalt være fullt plassert og kun ha transaksjonslikviditet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea Norden

Nordea Norden investerer i aksjer i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Den geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette fondet er et aksjefond med moderat risikoprofil. Fondets investeringer identifiseres ut fra Nordeas Tematiske Investerings Prosess, hvor forvalter identifiserer selskaper basert på brede investeringstemaer som ventes å gi betydelig vekst i fremtiden.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Storebrand Futura 3

Storebrand Futura 3 har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjer både på norske og internasjonale børser. 1/3 av porteføljen vil til enhver tid være plassert i selskaper på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt ved at sammensetningen er blandet mellom verdi- og vekstorienterte aksjer, hvor førstnevnte ofte har stabil inntjening, mens vekstselskaper preges av lavere inntjening i dag og en forventning om høyere inntjening i fremtiden. Fondet er aktivt forvaltet hvor strategien er å velge de land, sektorer og enkeltseselskaper som antas å være undervurderte. Det har historisk vært liten samvariasjon mellom kursutvikling i Norge og verdensmarkedet og Storebrand Futura 3 passer derfor investorer som ønsker å utnytte dette i ett og samme fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Storebrand Global SRI

Storebrand Global SRI (Socially Responsible Investments) investerer i finansielt attraktive selskaper som er blant de ledende innen miljø- og samfunnsansvar innenfor sine industrier. Miljømessige forhold vurderes ut fra effektiv ressursbruk, miljørisikostyring og produktegenskaper. Samfunnsansvar vurderes i forhold til egne ansatte, leverandører og forretningspartnere. Innen de mest belastede sektorer investeres det kun i de selskaper som er blant de ledende 30% rangert etter miljø- og samfunnsansvar. I øvrige sektorer er av de beste 70% av selskaper investerbare. Fondet investerer ikke i selskaper som produserer tobakk, alkohol, klasebomber, landminer, atomvåpen eller har en vesentlig del av sin omsetning fra forsvarskontrakter. Det investeres heller ikke i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakeres rettigheter eller i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. I tillegg til SRI-vurderingen velger forvalter de selskapene som forventes å gi den beste finansielle avkastningen. I aksjeanalysen fokuserer forvalter på å finne selskaper som er lavt priset i forhold til sin kapitalavkastning eller selskaper hvor vi forventer at kapitalavkastningen skal endres. Både interne drivere og industritrender blir vurdert. Dette kombineres med analyser av det overordnede investeringsklimaet der faktorer som makroøkonomisk utvikling, inntjeningstrender og vurdering av markedet står sentralt. Storebrand Global SRI.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Storebrand Global Miljø

Storebrand Global Miljø er et fond-i-fond som investerer i finansielt attraktive selskaper som er blant de ledende innen miljø- og samfunnsansvar innenfor sine industrier. Miljømessige forhold vurderes ut fra effektiv ressursbruk, miljørisikostyring og produktegenskaper. Samfunnsansvar vurderes i forhold til egne ansatte, leverandører og forretningspartnere. Innen de mest belastede sektorer investeres det kun i de selskaper som er blant de ledende 30% rangert etter miljø- og samfunnsansvar. I øvrige sektorer er av de beste 70% av selskaper investerbare. Storebrand Global Miljø investerer ikke i selskaper som produserer tobakk, klasebomber, landminer eller atomvåpen. Det investeres heller ikke i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakeres rettigheter eller i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. I tillegg til SRI-vurderingen velger forvalter de selskapene som forventes å gi den beste finansielle avkastningen. I aksjeanalysen fokuserer forvalter på å finne selskaper som er lavt priset i forhold til sin kapitalavkastning eller selskaper hvor vi forventer at kapitalavkastningen skal endres. Både interne drivere og industritrender blir vurdert. Dette kombineres med analyser av det overordnede investeringsklimaet der faktorer som makroøkonomisk utvikling, inntjeningstrender og vurdering av markedet står sentralt. Storebrand Global Miljø gir en god spredning på investeringene, både geografisk og sektormessig med vekt på store og mellomstore selskaper.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

KLP AksjeNorden

KLP AksjeNorden er et aksjefond som investerer i et representativt utvalg av de største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen plasseres i selskaper som er hovedaktører i det nordiske næringsliv. Investeringene spres på et bredt utvalg av næringer og bransjer. KLP AksjeNordens risiko vurderes som lavere enn for det norske fondet, men noe høyere enn for våre globale fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DnB NOR Norden (III)

Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. DnB NOR Norden (III) skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pareto Aktiv Global

Pareto Aktiv Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning (absolutt avkastning) i forhold til risikofri rente (ST1X), ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet. Viktige utvalgskriterier for selskapene er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.Fondets referanseindeks er ST1X, Oslo Børs Statssertifikatindeks. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DnB NOR Norden

DnB NOR Norden (I)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norden (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Norden (II)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norden (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

PLUSS Utland Etisk

Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact’s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, samt krigsmateriell. Fondet unnlater også å investere i selskaper som er utelukket fra investeringer av Statens pensjonsfond – Utland (Petroleumsfondet), som vurderes å være benchmark for etiske investeringer i Norge.

Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm, som har fokus på selskapenes holdninger til corporate governance, miljømessige og sosiale forhold.

Pluss Utland Etisk er et veldiversifisert globalt aksjefond. Fondet har MSCI World indeks i NOK som benchmark (referanseindeks), og investeringene har en god spredning mellom bransjer, enkeltselskaper og geografiske markeder.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

SEB Fond i Fond Global Inc

Fondet plasserer midlene i andre verdipapirfond og investerer kun i aksjefond. Porteføljen inneholder fond fra ulike bransjer og regioner med ulike forvaltningsstrategier. Utvalget av fondene skjer gjennom en investeringsprosess som har til hensikt å velge de beste fondene både fra SEB’s egne fond og fra andre forvalteres fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

OF Global

Orkla Finans Global er et innkontraktert aksjefond (AllianceBernstein-Global Growth Trends Portfolio) som investerer globalt i bransjer med vekstpotensial. Porteføljen har seks undergrupper: Kommunikasjon og informasjonsteknologi, helse, kapitalvarer/infrastruktur, energi, forbrukervekst og finans. OF Global har en aktiv forvaltningsstil og kan derfor avvike fra fondets referanseindeks (MSCI World).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Avanse Norden

Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Avanse Norden skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Pareto Aksje Global

Pareto Aksje Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning i forhold til risikofri rente, ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)