Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

ODIN Global SMB

Odin Global SMB investerer fritt i små og mellomstore aksjeselskaper over hele verden. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi, som ikke skal overstige 2mrd USD på investeringstidspunktet. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet. (referanseindeks: MSCI World Net Small Cap Index).  Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

ABN Amro Norden

ABN AMRO Norden investerer i det nordiske aksjemarkedet. Morgan Stanleys Nordenindeks er fondets referanse-indeks for avkastning og risiko. Vi justerer referanse-indeksen for UCITS vektingsregler. Fondets målsetning er å skape meravkastning utover referanseindeksens avkastning med kontrollert risiko. ABN Amro Norden skal gi en veldiversifisert eksponering mot det nordiske aksje-markedet. Det søkes i forvaltningen å skape meravkastning på selskaps- og bransjenivå ved bruk av selskapsspesifikke faktortall og makrofaktorer for å bestemme selskaps- og bransjevekter. Porteføljen dannes fra et aksjeutvalg bestående av over 300 selskaper som samlet utgjør mer enn 90 % av den kapitaliserte verdi av de nordiske børser. Morgan Stanleys 10 bransjer benyttes i risikostyringen. Bransjevektene i porteføljen kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng fra vekt i referanseindeksen. Selskaps-vektene kan ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng. Landvektene skal ikke avvike mer enn 10 prosentpoeng fra referanseindeksens vekter. Porteføljen til ABN Amro Norden vil bestå av 50-100 selskaper. Fondet er et UCITS fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Orkla Finans Investment Fund

Orkla Finans Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks som er Oslo Exchange Mutual Fund Index. Porteføljen består normalt av 40-50 enkeltselskaper fordelt på ulike bransjer. Fondet har en stilnøytral investeringsfilosofi. Investeringsfilosofien bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Orkla Finans Investment Fund investerer kun i det norske aksjemarkedet. Forventet tracking error er på inntil 600 basispunkter.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Storebrand Norden

Storebrand Norden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i nordiske børsnoterte selskaper. Fondet velger 3-5 aksjer i minimum fem bransjer basert på hvor sterkt momentum det er i disse. Det vil typisk være mellom 20 og 40 aksjer i porteføljen, og når aksjemarkedene preges av usikkerhet kan inntil 20% av fondets midler dreies over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Det er ingen begrensninger til hvordan aksjeinvesteringene fordeles mellom de nordiske børsene. Storebrand Norden passer for investorer som har tro på det nordiske aksjemarkedet og som ønsker et aktivt forvaltet nordisk fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.5/5 (55 votes cast)

KLP AksjeNorge

KLP AksjeNorge er et aksjefond som investerer bredt i alle bransjer på Oslo Børs. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen spres på mange selskaper, også små og mellomstore bedrifter. Fondet egner seg for alle som vil investere i aksjer og oppnå et resultat som er i samsvar med den generelle utviklingen i norsk næringsliv. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som omfatter alle selskaper som er notert på hovedlisten på Oslo Børs.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

ODIN Norge

ODIN Norge investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norge. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet (referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks).Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. ODIN Norge er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Orkla Finans Nordic II

Orkla Finas Nordic II har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil kunne avvike betydelig fra sammensetningen av fondets referanseindeks som er Enskilda Nordic Total Portfolio Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondets primære mål er å oppnå høyest mulig avkastning på investerte midler. Fondets plasseringer gjøres i selskaper som ligger innenfor gitte etiske kriterier. Fondet investerer i det nordiske aksjemarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Handelsbanken Norge

Aksjefondet Handelsbanken Norge investerer primært i børsnoterte aksjer. Inntil 10% av fondets eiendeler kan imidlertid plasseres i unoterte aksjer. Fondet har som målsetning å gi en god avkastning på lang sikt, med moderat risikoprofil i forhold til Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt i forhold til de vekst- og verdiorienterte forvaltningsstilene. Ved valg av selskaper legger vi særlig vekt på selskapets ledelse, strategi, marked, inntjeningsevne, økonomiske stilling, samt en vurdering av selskapets nøkkeltall. Primært søker fondet selskaper med markedsdominans og god underliggende inntjening.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

DnB NOR OBX

DnB NOR OBX har en såkalt passiv investeringsstrategi der formålet er å kopiere OBX-indeksens sammensetning og avkastning så godt som mulig. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn OBX-indeksen. For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i OBX-indeksen, skal fondets midler søkes investert i de aksjene som til enhver tid utgjør aksjene i OBX-indeksen med tilnærmet de samme vekter som aksjene har i OBXindeksen. Fondet har gjennom sine vedtekter adgang til å benytte derivater. Bruk av derivater vil være aktuelt når dette anses hensiktsmessig for å opprettholde fondets eksponering mot OBX-indeksen i perioder der fondet trenger kontanter, eller for å øke inntektene til fondet. Bruk av derivater vil også kunne være aktuelt knyttet til omlegging av OBX-indeksen, ved spesielle markedsmessige forhold eller andre situasjoner hvor forvaltningsselskapet anser bruk av derivater hensiktsmessig.DnB NOR OBXs totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DnB NOR Norge Selektiv (III)

Fondet investerer hovedsaklig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet kan ha større posisjoner i enkeltselskaper og sektorer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Orkla Finans Nordic

Orkla Finans Nordic har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil kunne avvike betydelig fra sammensetningen av fondets referanseindeks som er Enskilda Nordic Total Portfolio Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondets primære mål er å oppnå høyest mulig avkastning på investerte midler. Fondets plasseringer gjøres i selskaper som ligger innenfor gitte etiske kriterier. Fondet investerer i det nordiske aksjemarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Holberg Norden

Fondet skal investere i aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene (Oslo Børs, OM Stockholmsbørsen, Helsinki Fondsbørs eller Københavns Fondsbørs). Inntil 20 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. Inntil 10% av fondets eiendeler kan investeres i unoterte aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DnB NOR Norge (I)

Aksjefondet har en sammensetning som i stor grad reflekterer totalmarkedet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Porteføljen har god spredning mellom selskaper og bransjer.  Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Fond i fond med DnB NOR Norge (IV)

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

NB Plussfond

NB Plussfond er investert i norske aksjer, primært aksjer notert på Oslo Børs hovedliste. Porteføljen begrenses til ca. 25 selskaper, og er ikke styrt med noen direkte referanse til fondsindeksen. Forvalter vil på fritt grunnlag sette sammen porteføljen innenfor de begrensninger som følger av vedtektene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Holberg @

Fondet skal primært investere i aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene. Inntil 20 % av fondet kan investeres utenfor Norden. Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i unoterte selskaper.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DnB NOR Barnefond

Fondet investerer i norske og internasjonale aksjer. Normalt vil fondets kapital være fordelt med 80 % i norske aksjer og 20 % i internasjonale aksjer. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Deler av DnB NOR Barnefonds investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

NB Aksjefond

Fondet er investert i norske aksjer, primært aksjer notert på Oslo Børs hovedliste. Porteføljen til NB Aksjefond er bredt sammensatt innenfor forskjellige bransjer, og målet er at avkastningen over tid skal reflektere totalutviklingen på Oslo Børs.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Handelsbanken Nordic LU

Fondets målsetting er å oppnå en god langsiktig verdiøkning. Fondet investerer i hovedsak i de fire nordiske aksjemarkedene Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fondet bestreber seg på å investere i selskaper som kan dra nytte av langsiktige forandringer i samfunnet og næringslivet, og som derved kan gi god avkastning på investert kapital. Handelsbanken Nordic LU søker å holde en god spredning både geografisk og bransjemessig.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DF Norge II

Danske Fund Norge II investerer utelukkende i norske aksjer, og i hovedsak i aksjer notert ved Oslo Børs. Porteføljens referanseindeks er fondsindeksen ved Oslo Børs, og fondet tar aktive avvik fra denne referanseindeksen. Fondet begrenser dog normalt avvikene mot referanseindeksen. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5 % av porteføljen, skal ikke overstige 40 % av den totale porteføljen. Fondet er et såkalt UCIT-fond, og vil normalt være investert i 25-35 aksjer. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen.

DF Norge II er aktivt styrt. Det betyr at Danske Capital aktivt søker å velge de aksjene som forventes å klare seg bedre enn markedet ut fra en vurdering av avkastningspotensialet og risikoen i de enkelte aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DF Norge I

Danske Fund Norge I investerer utelukkende i norske aksjer, og i hovedsak i aksjer notert ved Oslo Børs. Porteføljens referanseindeks er sammensatt av aksjer notert på fondsindeksen ved Oslo Børs, og fondet tar aktive avvik fra denne referanseindeksen. Fondet begrenser dog normalt avvikene mot referanseindeksen. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5 % av porteføljen, skal ikke overstige 40 % av den totale porteføljen. Fondet er et såkalt UCIT-fond og vil normalt være investert i 25-35 aksjer. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen.

Fondet er aktivt styrt. Det betyr at Danske Capital aktivt søker å velge de aksjene som forventes å klare seg bedre enn markedet ut fra en vurdering av avkastningspotensialet og risikoen i de enkelte aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)