Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Pluss Utland Aksje

Pluss Utland Aksje er et globalt forvaltningstilbud til investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs.Pluss Utland Aksje investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder, med minimum 85 prosent av porteføljen innenfor OECD-området. Gjennom fondet oppnår investor en betydelig diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge.

Pluss Utland Aksjes referanseportefølje:Fondets referanseportefølje er grunnlaget for porteføljesammensetningen og måling av fondets avkastning. Referanseporteføljen er valgt ut fra krav om lav risiko og en global diversifisering av porteføljen. Avkastningen og porteføljesammensetningen i PLUSS Utland Aksje vil best kunne sammenlignes med MSCI World,  utarbeidet av Morgan Stanley Capital International, MSCI.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Handelsbanken Norden Selektiv

Norden Selektiv investerer i et lite antall kvalitetsselskap med lang tidshorisont. Fondet har som mål å skape en god avkastning over tid med lavere risiko enn de aktuell børsene. Dette gjøres ved å investere i et fåtall kvalitetsselskap uten hensyn til noen referanseindeks. Utvalget av selskaper gjøres gjennom en strukturert prosess som inneholder såvel en kvantitativ analyse som en kvalitativ bedømmelse.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Kaupthing Norge

Aksjefondet Kaupthing Norge investerer aktivt i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes som et absolutt fond, dvs. at forvaltningen fokuserer på avkastning i forhold til risiko. Den daglige avkastningen i Kaupthing Norge kan svinge til dels betydelig i forhold til den daglige avkastning ved Oslo Børs.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

KLP AksjeGlobal Indeks 1

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks I er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD NOK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er notert i norske kroner, og er ikke valutasikret. Fondet består pr idag av ca 1100 aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.0/5 (7 votes cast)

DnB NOR Grønt Norden

Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. DnB NOR Grønt Norden skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Seleskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DF Norge Aksjer Institusjon I

Danske Fund Norge Aksjer Institusjon investerer utelukkende i norske aksjer, og hovedsakelig i børsnoterte aksjer. Porteføljens referanseindeks er fondsindeksen på Oslo Børs.Fondet forvaltes etter en strukturert «stock-picker» prosess som innebærer at det søkes etter attraktive enkeltaksjer. Investerings-begrensningene pr enkeltselskap tillater et avvik på inntil 5%-poeng pr selskap ift vektingen i referanseindeksen. Fondet følger dermed reglene for såkalte nasjonale fond. Norske Aksjer Institusjon vil normalt være investert i 20-30 aksjer.

Fondet er aktivt styrt. Det betyr at Danske Capital aktivt søker å velge de aksjene som forventes å klare seg bedre enn markedet ut fra en vurdering av avkastningspotensialet og risikoen i de enkelte aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Holberg Norge

Fondet skal investere i aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på Oslo Børs. Inntil 20 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i unoterte aksjer. Holberg Norge har ikke anledning til å handle i derivater.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

DF Nordic

Danske Fund Nordic investerer i nordiske aksjer som skal være notert på en eller flere av de offisielle børsene i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

KLP AksjeGlobal Aktiv

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Aktiv er et globalt aksjefond som hovedsakelig investerer i de aksjemarkedene som inngår i referanseindeksen; MSCI World Developed omregnet til norske kroner, korrigert for selskaper som er utelukket pga. KLPs etiske investeringsregler. KLP AksjeGlobal Aktiv egner seg for innskytere som ønsker en eksponering mot det globale aksjemarkedet. Fondet har god spredning på sine investeringer med hensyn til bransjer, enkeltselskaper og geografiske markeder.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Carnegie Norge Indeks

Fondet skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs representert ved børsens OBX-indeks. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs rangert etter seks måneders total omsetning og revideres to ganger i året. Carnegie Norge Indeks investerer andelseiernes midler i store norske aksjeselskaper. Sammensettingen av fondets portefølje følger indeksgrunnlaget til OBX-indeksen. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.Carnegie Norge Indeks er et indeksnært forvaltet fond. Fondet er i likhet med OBXindeksen kun investert i de største og mest likvide aksjene på Oslo Børs. Verdisvingningene i avkastningen er derfor tilnærmet lik referanseindeksen. Verdisvingningene vil være høyere enn for en global portefølje. Fraværet av valutarisiko i et norsk fond vil imidlertid kunne være et investeringsargument for en norsk andelseier.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Carnegie Aksje Norge

Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks.Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Fondets aksjeportefølje skal ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Carnegie Aksje Norge er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet har en relativt konservativ risikoprofil fordi Carnegies forvaltningsfilosofi blant annet medfører at større likvide selskaper med stabil inntjening foretrekkes. Historisk har dette vist seg ved at verdisvingningene har vært nær referanseindeksen. Forventede verdisvingninger vil være høyere enn for en global portefølje. Fraværet av valutarisiko i et norsk fond vil imidlertid kunne være et investeringsargument for en norsk andelseier.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea SMB

Aksjefondet Nordea SMBs formål er å investere i det norske aksjemarkedet for små- og mellomstore bedrifter (SMB). Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil, og vil ha en høyere risikoprofil enn Oslo Børs Hovedindeks. Hovedtyngden av investeringene gjøres i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet kan kun investere i selskaper som på investeringstidspunktet har en markedsverdi som er lik eller mindre enn det største selskapet som inngår i Oslo Børs Small Cap Index (OSESX).Inntil 20 % av fondets midler kan plasseres i tilsvarende utenlandske selskaper. Inntil 10 % kan investeres i unoterte verdipapirer. Nordea SMB egner seg for langsiktige plasseringer av midler i aksjemarkedet.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Fondsfinans Spar

Investeringsstrategien til Fondsfinans Spar er å ha en sammensatt portefølje hovedsakelig bestående av aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning vil reflektere forvaltningsselskapets langsiktige forventninger for de aktuelle selskaper og vil således kunne avvike betydelig fra referanseindeksens sammensetning. Fondet kan investere i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, unoterte egenkapitalinstrumenter og bankinnskudd. Minimum 80 prosent av Fondsfinans Spars eiendeler skal være plassert i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper som både er registrerte og skattepliktige til Norge, se forøvrig vedtektenes § 5.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

ABN Amro Norge

Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Meravkastningen skal skapes uten å ta vesentlig høyere risiko enn referanseindeksen. Fondet er dermed et lavrisiko aksjefond som gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning be-stemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektings-avvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av 40-60 selskaper.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DnB NOR Global

DnB NOR Global (III)
Aksjefondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V) og har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global (IV)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V). Aksjefondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global (V)
Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder og bransjer og selskaper.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Skagen Global

Aksjefondet Skagen Global investerer i aksjer over hele verden – bortsett fra Norge. Som for de andre aksjefondene er investeringsfilosofien å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, gjennom å investere i undervurderte selskaper, bransjer eller land. Fondet søker å ha en balansert eksponering mot bransjer. Kravene til høy kvalitet og lav vurdering av selskapene er absolutte, samtidig som selskapsrisiko og markedsrisiko skal balanseres mot gevinstmulighetene.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

DnB NOR SMB

Fondet investerer i små og mellomstore selskaper der hovedtyngden av investeringene foretas i selskaper notert på Oslo Børs. Investeringer i mindre selskaper kan gi større svingninger enn totalmarkedet. DnB NOR SMB kan investere inntil 20 % i utenlandske aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Delphi Vekst

Delphi Vekst har som målsetting å oppnå høyest mulig avkastning ved å hovedsakelig investere i norske vekstselskaper. Fondet kan imidlertid investere inntil 20 % av porteføljen i det øvrige OECD markedet. 2/3 av porteføljen vil være i selskaper som kan vise til minimum 15 % vekst i omsetning eller resultat over en treårsperiode; i fjor, i år og neste år. Fondet kan ha inntil 10 % investert i unoterte selskaper. Delphi Vekst passer for investorer som ønsker et aktivt forvaltet fond med særlig høyt avkastningspotensial, og som samtidig tåler perioder med til dels store kurssvingninger på investeringen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Avanse Norge (I)

Fondet er et fond i fond med Avanse Norge (II) som hovedsaklig investerer i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer. Fondet har moderat/høy risikoprofil og moderat frihetsgrad. Fondets referanseindeks er Oslo Exchange Mutual Fund Index (OSEFX).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Handle aksjer

Slik handler du aksjer

Det er nå så enkelt å handle aksjer på internett at nesten alle gjør det. Vi viser her hvordan du handler aksjer på nettet.

For å handle aksjer over Internett må du først opprette en VPS-konto hos din internettmegler. Dette er en konto som registrerer all informasjon om dine aksjer hos Verdipapir-sentralen. Så må du også opprette en depotkonto hvor du overfører de pengene du ønsker å kjøpe aksjer for. Du kan også handle på kreditt.

Etter at du har registrert deg hos en internettmegler, vil du få tilsendt brukernavn og passord som gjør at du kan begynne å handle aksjer fra din egen pc.

For å handle med aksjer trenger du en VPS-konto i Verdipapirsentralen. Du kan få hjelp til å åpne denne kontoen om du kontakter banken din. Til VPS-kontoen din vil det bli koblet en depotkonto som vil bli belastet for kjøp av aksjer, og som vil bli godskrevet penger etter salg og utbytte av aksjene dine. Handler du via internett åpner du et askjedepot i den banken eller hos den fondsforvalteren du handler gjennom.

Hvor går jeg for å handle aksjer?

Begynn med å undersøke hvilke tjenester din bank kan tilby. Sammenlign prisene du får med prisene fra andre banker før du bestemmer deg. Mange banker har av og til kampanjer med svært lav kurtasje, og for en småsparer kan størrelsen på kurtasjen være viktig for å få fortjeneste.

Hvis du ønsker å handle aksjer via internett vil du hos alle som tilbyr dette ha muligheten til å handle aksjer via en internettbasert tjeneste. I tillegg kan du som regel også benytte en realtidsapplikasjon som gir en del fordeler, spesielt når det gjelder rask tilgang på informasjon og funksjonalitet.

Men du bør vel ikke handle aksjer, bare fordi det er lav kurtasje?

– Det har du veldig rett i. Men dette dreier seg mer om at hvis en først har bestemt seg for å handle, så er det smart å gjøre det der kurtasjen er lav, sier Andersson videre til HegnarOnline.

SkandiaBanken har nå 35.000 aksjehandelskunder, hvorav 5.980 kom til fra april i fjor til samme måned i år.

Den typiske aksjehandler er en ung, teknisk utdannet mann. Men med utviklingen av internettbasert handel har kundegruppen også utviklet seg. Den nye aksjehandler er like gjerne lærer og industriarbeider som økonom eller megler.

Mange mener at fondsforvalterne tar seg for godt betalt. Med de mulighetene man har til å handle aksjer over nett til en billig avgift, er det da ikke like greit å investere direkte på børsen? – Det finnes utrolig mange dårlige produkter. Som privatperson er det veldig vanskelig å skrelle disse produktene fra hverandre og se hva som er best, forteller administrerende direktør Marius Lund i investeringsrådgivningsselskapet Totalvekst.

Om kjøp og salg
Når du kjøper aksjer bør du vite at du selv kan bestemme hvor mye du er villig til å gi for en aksje. Alternativt kan du overlate til megler å kjøpe til «best mulig» kurs. Megler har da plikt på seg til å kjøpe samme dag, men til den kurs megler selv tror er en gunstig pris. Husk at du må ha pengene klar i løpet av to til tre dager etter at kjøpet er foretatt.

Er du hobbyinvestor spiller det i utgangspunktet ingen rolle hvem du handler aksjer hos. Velg nettmegleren som er billigst og best for ditt behov. Over tid vil forventet avkastning bli høyere med lav kurtasje. Spesielt når du handler for mindre beløp.

Det kan være en fordel å ha flere nettmeglere samtidig dersom du handler for både små og store beløp. Du betaler bare kurtasje når du handler aksjer.

De mest ekstreme av dagens aksjeinvestorer er nok de som kalles «daytraderne». Deres mål er ikke å eie aksjer, men å kjøpe og selge før dagen er slutt, gjerne flere ganger, gjerne aksjer i det samme selskapet.

Komme i gang. Det er ikke mye som skal til for å bli aksjeinvestor på nett. Du bør kikke litt på nettstedene til de mest aktuelle nettmeglerne, og velge en av dem.

Ikke la deg skremme av mange tilbud om avansert programvare med «eget meglerbord på din egen skjerm» og lignende.

Du starter med å ta kontakt med en nettmegler, registrerer deg, setter en avtalt pengesum inn i nettbanken til nettmegleren, og du er klar. Nå er det opp til deg om du vil kjøpe og selge daglig, eller om du vil ta det roligere og handle ikke fullt så ofte.

Er det risikofritt å handle med aksjer?

Nei! En historisk god kursutvikling og avkastning er ingen garanti for at aksjen skal fortsette med en positiv utvikling. Aksjehandel er en risikosport, men ved å hente inn informasjon om et selskap, og vurdere denne informasjonen grundig, kan man redusere risikoen. Som andre risikosporter krever aksjehandel en del kompetanse. Denne kompetansen kan du selvfølgelig skaffe deg. Men vi råder deg til å ikke bruke penger du ikke kan tåle å tape til å handle med aksjer.

Å handle aksjer krever kunnskap

Mange mener at fondsforvalterne tar seg for godt betalt. Med de mulighetene man har til å handle aksjer over nett til en billig avgift, er det ikke da like greit å investere direkte på børsen?

– Direkteinvesteringer i aksjer kan være spennende, lærerikt og lønnsomt, men krever samtidig mer egeninnsats og kunnskap enn det å kjøpe andeler i et aksjefond. Det er enkelte utfordringer knyttet til det å lykkes som aksjeforvalter. I aksjer, som i fond, er det ingen som vet på forhånd hvilke som vil gjøre det godt, og hvilke som vil gjøre det dårlig. Dernest tror jeg mange vil si at kjøp av utenlandske enkeltaksjer blir litt for krevende hva angår kunnskap og innsikt, sier Ruud.

VPS kan nå tilby et system som formidler investors ordre om kjøp og salg av aksjer. Dette tilbys som en integrert del av VPS Investortjenester.  Alle finansforetak med konsesjon som verdipapirforetak, eller som samarbeider med et verdipapirforetak kan kjøpe denne tilleggsmodulen. Tjenesten inneholder alt investor trenger for å handle: Kursinformasjon, markedsoversikt, nyheter fra Oslo Børs, ordrehistorikk mm.

VPS Investortjenester tilbyr dermed investor mulighet til å handle både aksjer og fondsandeler på et sted, og samtidig ha oversikt over alle sine verdipapirbeholdninger på kryss av sine kontoførere.

De fleste som har aksjer velger å sitte lenge med aksjeporteføljen sin. Kun de færreste bytter og forvalter aktivt mellom aksjene.

– Vi ser at menn i 30-40-årsalderen er aktive på å handle mye. Men de fleste som har aksjer har kun et eller to selskap, påpeker Tollefsen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.3/5 (7 votes cast)