Kategori | AKSJER

RSS feed for this section

Skal du kjøpe eller selge aksjer? Syns du det virker spennende med aksjer, men har ikke helt oversikt? Her finner du informasjon om aksjemarkedet og hvordan kjøpe og selge aksjer. Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.

Hvorfor heter det spille på børsen mon tro ? Jo, det er vel fordi man faktisk spiller med pengene sine når man investerer på børsen. Det som er gode i spillet vinner og de som ikke er gode taper. Taperne hører man ikke så ofte om, men det sitter mang en fattig stakkar som en gang var millionær og gremmer seg over alle pengene som forsvant. De vinnende spillerne man leser om i avisen sitter neppe og gremmer seg, vel noen gjøe nok det, gremmer seg over at de ikke tjente enda mer eller hadde mot til å satse enda ti tusen kroner. Oslo børs er et helt spesielt sted, du har en atmosfære der som du ikke finner noen andre steder. Det sitter noe i veggene der som en enten føler seg ekstremt tiltrukket av eller ekstremt frastøtt av. Det er umulig å forholde seg nøytral til et slikt sted og til et slikt miljø når man vet at absolutt alle aksjene i børsnoterte selskaper i Norge blir handlet gjennom det huset. Det er et samlingspunkt, et knutepunkt for norges økonomi og man kan like det eller la være, børsen og aksjer finnes uansett og vil formodentlig alltid finnes.

Les artiklene og overvei hvilken taktikk som er best for deg. Skal du sitte long eller short? Lær om stop loss og andre metoder for å maksimere muligheten til fortjeneste.Aksjehandel er morsomt, spennende, men ikke minst farlig. Farlig fordi man risikerer å tape mere en man har råd til. På denne siden finner du mange pekere til forskjellige temaer innen aksjer og aksjehandel. Det er vel verdt å ta seg bryet med å utforske de mange firmaene og meglerne der ute. Er man ny i bransjen så krever det ekstra mye, bare det å lære seg sjangerpraten er et eget fag :) Men kjør i vei, bruk lite penger i begynnelsen, du går garantert på en smell hvis du prøver ut mulighetene og da er det synd å miste for mye penger bare fordi man er litt overivrig. De som tjener store penger på aksjer legger stein på stein og jobber jevnt og trutt. Innimellom tjener de selvsagt raske og kanskje store penger og det er de pengene vi hører og leser om. «Småpengene» de tjener hver dag hører vi ikke noe om, men det er de pengene som bygger imperiet. «Har du ikke en krone så har du ikke en million».

Hva er en aksje?
En aksje betegner enten innskudd i et aksjeselskap (også aksjeinnskudd) eller den eierandel i et aksjeselskap som svarer til aksjens pålydende i forhold til samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

Generelt gir alle aksjer like rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige slag. En aksjeklasse kan f.eks. gi fortrinnsrett til utbytte. Disse betegnes i så fall preferanseaksjer i motsetning til ordinære aksjer. Det kan også i en viss utstrekning fastsettes at aksjene i en aksjeklasse skal være uten stemmerett eller ha begrenset stemmevekt, såkalte B-aksjer. Aksjene med full stemmerett kalles da A-aksjer. Hvis aksjekapitalen forhøyes med aksjer som gir andre rettigheter enn de opprinnelige, blir de opprinnelige aksjer betegnet som stamaksjer.

Aksjer kan fritt overdras og erverves når ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter. Aksjenes omsettelighet kan være begrenset ved at de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett eller at aksjeervervet er betinget av samtykke fra selskapet. I aksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger lovfestet, men i allmennaksjeselskaper er slike omsetningsbegrensninger avhengig av vedtektsbestemmelser. Både i aksjeselskap og i allmennaksjeselskap kan det vedtektsfestes at aksjeerverver må ha visse egenskaper mv.

Aksjekapital
Ved stiftelse av aksjeselskap skal aksjetegnere betale inn minst det beløp aksjene lyder på. Det samme gjelder ordinært ved senere kapitalforhøyelse. Forhøyelse av aksjekapital kan imidlertid også skje ved såkalt fondsemisjon gjennom forhøyelse av eldre aksjers pålydende eller utstedelse av nye fri-aksjer uten at det foretas innbetaling av ny kapital.

Fondsfinans Aktiv

Fondsfinans Aktiv

Investeringsstrategien er å ha en sammensatt norsk portefølje hovedsakelig bestående av aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning vil reflektere forvaltningsselskapets langsiktige forventninger for de aktuelle selskaper og vil således kunne avvike betydelig fra referanseindeksens sammensetning. Fondsfinans Aktiv kan investere i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, unoterte egenkapitalinstrumenter, rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Normalt vil fondet ha en høy eksponering i egenkapitalinstrumenter. Fondet vil ved negative utsikter vedrørende kursutviklingen for det norske aksjemarkedet, kunne utnytte adgangen til å plassere sine eiendeler helt eller delvis i rentebærende verdipapier og bankinnskudd. Slike rentebærende verdipapier skal være utstedt eller garantert av Den norske Stat og med gjenværende løpetid under ett år. Inntil 10 prosent av Fondsfinans Aktivs eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter, se forøvrig vedtektenes § 5.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Nordea Internasjonale Aksjer II

Nordea Internasjonale Aksjer II egner seg for større investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Internasjonale Aksjer III som oppfyller UCITS-direktivets krav til risikospredning m. v. Dette fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette er et aksjefond med lav risikoprofil.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Storebrand Global Quant Equity

Storebrand Global Quant Equity er et globalt aksjefond som har som formål å oppnå meravkastning utover verdensindeksen målt ved MSCI World Index i norske kroner. Fondet forvaltes ved posisjonstagning i aksjer basert på bruk av kvantitative data i egenutviklede matematiske modeller.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Danske Fund Norge Vekst

Danske Fund Norge Vekst investerer utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert ved Oslo Børs og unoterte aksjer.Porteføljens referanseindeks er Oslo Børs’ SMA indeks, og fondet tar i høy grad aktive avvik fra denne referanseindeksen. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10% av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5% av porteføljen, skal ikke overstige 40% av den totale porteføljen. Fondet er et såkalt UCIT-fond. Fondet vil normalt være investert i 30-50 aksjer. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen.

Fondet er aktivt styrt. Det betyr at Danske Capital aktivt søker å velge de aksjene som forventes å klare seg bedre enn markedet ut fra en vurdering av avkastningspotensialet og risikoen i de enkelte aksjer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

ABN Amro Norge +

Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Meravkastningen skal skapes uten å ta vesentlig høyere risiko enn referanseindeksen. Fondet er dermed et lavrisiko aksjefond som gir bred eksponering mot den norske børsen. Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av ABN Amro Norge +. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektings-avvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av 40-60 selskaper.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

ABN Amro Indeks +

Fondet er et UCITS indeksfond som gir en bred eksponering mot selskaper som omfattes av referanse-indeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen, men vil av effektivitetshensyn ikke nødvendigvis være investert i alle selskaper som inngår i referanseindeksen. Det benyttes modelleringsverktøy for mest effektivt å kunne replikere referanseindeksens utvikling. ABN Amro Indeks + har anledning til å benytte derivater for å effektivisere forvaltningen. Bruken av derivater vil ikke endre porteføljens risikokarakteristika.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Delphi Norge

Delphi Norge har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i selskaper notert på Oslo Børs. Forvalter velger 3 til 5 aksjer i minst fem bransjer. De mest interessante selskapene er de som viser sterkt momentum, og som dermed har høyt avkastningspotensial også på kort sikt. Når markedet anses som usikkert kan inntil 20% av midlene dreies over i bankinnskudd og korte rentebærende papirer. Delphi Norge passer for investorer som ønsker en aktivt forvaltet norsk aksjeportefølje.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ABN Amro Kapital

Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i norske verdipapirer. Fondet vil ha høyere risiko enn referanseindeksen, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskaps-vekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Bransje-sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastnings-utsikter vurderes i lys av disse. ABN Amro Kapitals avvik fra referanse-indeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosent-poeng. Porteføljen består normalt av 20-40 selskaper. Fondet er et UCITS fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ABN Amro Indeks

Fondet er et indeksfond som gir eksponering mot selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs OBX. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil den utbyttejusterte avkastningen til referanseindeksen. Fondet har kun anledning til å investere i selskaper som omfattes av indeksen. Fondets risikoprofil vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

WarrenWicklund Norge

WarrenWicklund Norge Verdi skal investere i norske aksjer, primært aksjer som er notert på hovedlisten til Oslo Børs. Porteføljen er bredt sammensatt, og målet over tid er at avkastningen skal reflektere totalutviklingen til referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks. (OSEFX).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

WarrenWicklund Alpha

WarrenWicklund Alpha er et norsk aksjefond som i all hovedsak investerer i enkeltaksjer, notert på Oslo Børs, men har anledning til å investere i utenlandske aksjer for inntil 20% av porteføljens verdi. Dette gir rom for bedre divesifisering og større sektorbredde i porteføljesammensetningen enn et rent norsk aksjefond. WarrenWicklund Alpha er et verdipapirfond hvor aksjenes utsikter og forventede egenskaper betyr vesentlig mer enn de enkelte aksjenes vekter i ulike indekser når porteføljen komponeres. Forvalter vil søke å variere eksponeringen mot aksjemarkedet basert på verdivurdering av markedet og ulike sektorer, gjennom aksjevalg og bruk av derivater. Forvalter vil således søke å ha større eksponering mot markedet i gode tider, samtidig som fondets sammensetning kan avvike betydelig fra referanseindeksen i perioder.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Hvordan kjøpe aksjer

Muligheten for å spre din risiko er større en noen gang og aksjehandel via internett gjør at det nå er like enkelt å kjøpe f. eks StatoilHydro i Norge som det er å kjøpe Ericsson Sverige eller Microsoft i USA for å nevne noen.

La oss nå se veldig enkelt hvordan du bygger opp din portefølje. Søk opp de verdipapirene du ønsker å ha i din portefølje. Legg deretter inn din ordre på vanlig måte, og når aksjene er kjøpt inn vil du se disse i din portefølje.

Fortsett slik til du har fått kjøpt inn 10 ulike aksjer til en pris du er fornøyd med. Akkurat slik du gjør ved kjøp av norske verdipapirer (mer om dette i artikkel to og tre). Det er altså sjelden noen stor forskjell på hvordan du handler med norske aksjer og utenlandske aksjer.

I denne artikkelen ser vi på hvordan du på en rimelig og enkel måte kan bli din egen globale forvalter ved å handle i utlandet via internett.

Å handle aksjer på Internett er enklere, billigere og raskere enn den tradisjonelle telefonbaserte handelen via megler. Derfor har også nettmeglerne hatt en rivende utvikling, men fremdeles er spørsmålene mange og usikkerheten blant mange sparere stor. I bytte for tilgjengelighet, lav pris og mye informasjon, kreves det kun at du selv utfører selve kjøpet. Handel på børsene foregår automatisk, og det du må gjøre er å bestemme deg for hvilke investeringer du ønsker å foreta.

Hvilket verdipapir er det da best å kjøpe? Svaret på dette spørsmålet kommer du ikke til å finne i denne artikkelserien, men du vil få kunnskap som setter deg i stand til å ta de avgjørelsene som er best for dine investeringer.

Hvorfor bruke best-ordrer?
En best-ordre er praktisk hvis en aksje har stor omsetning og man ønsker å kjøpe til den kursen den omsettes for i øyeblikket. Dette kan være nødvendig hvis en aksje plutselig har begynt å stige og man ønsker å kjøpe før den når toppen.

Hva er en best-ordre?
En best-ordre er en ordre der man ber om å få kjøpt eller solgt aksjer til best mulig pris. Best mulig pris vil si den selgeren som krever minst eller den kjøperen som byr mest.
Eksempel: «kjøp 200 Norsk Hydro-aksjer». En best-ordre vil, såfremt det finnes selgere eller kjøpere, gå gjennom umiddelbart.

Hvordan kan jeg ha tapt penger på en aksje når kursen aksjen ikke har beveget seg?
Dette kan skje hvis man har kjøpt aksjer ved hjelp av en best-ordre slik at man har akseptert en høyere pris enn det den sist ble omsatt for. Siden porteføljeverdien beregnes ut fra siste omsetningskurs vil det se ut som om man har tapt penger. Husk dog at det først er når man selger aksjene at man realiserer gevinsten eller tapet.

Selve handelen gjennomføres ved at du søker frem den aktuelle aksjen og angir antall aksjer du vil kjøpe og prisen du ønsker å betale.

Kunnskap om hvordan generelt markedet fungerer og hvilket krefter som trekker er også en forutsetning for å lykkes med aksjer. De fleste børsene i verden er på en måte avhengige av hvordan det går med utviklingen på børsene i USA. For eksempel gir den teknologi tunge Nasdaq børsen et pekepinn på hvor trenden og utviklingen går i it-bransjen. Er det kursras i USA vil det fort smitte over til Europa og andre store deler av verden og omvendt. Det er også en fordel å følge med på børsene i østen blant andre Tokyo børsen og ikke minst i det senere årene Kina-børsen.

Hva er en børspost?
Alle aksjer har definert et antall aksjer man har kalt en børspost. Normal omsetning foregår i hele børsposter. I Aksjespillet kan man kun omsette hele børsposter.

Aksjonærforeningen har som overordnet mål at aksjeinvesteringer skal være langsiktige, og vil ikke komme med tips om hvordan man kan tjene penger på fallet – ved for eksempel selge lånte aksjer for så å kjøpe dem tilbake til en lavere pris – såkalt «shorting».

Hvordan kan jeg kjøpe eller selge Telenor-aksjer?  Du kan kjøpe eller selge Telenor-aksjer gjennom din bankforbindelse, finansrådgiver, aksjemegler eller Internettmegler. Provisjonsgebyret for kjøp og salg av aksjer varierer i ulike organisasjoner.

Det billigste og enkleste er å kjøpe aksjer over Internett. Det er mye som ser bra ut i norsk økonomi: Rentene går nedover, oljeprisen er høy. Samtidig er det store svingninger i børskursene fra dag til dag, det er et nervøst marked. Er du fullastet med aksjer og misliker store svingninger, bør du nok selge deg noe ned. Men har du veldig lite aksjer fra før av, kan du benytte korreksjonene nedover til å kjøpe. Da anbefaler jeg norske framfor utenlandske aksjer.

Hvorfor kjøpe aksjer?

Man kjøper aksjer ut ifra hva slags syn man har på markedet. Aksjer er for noen et alternativ investering i forhold til banken. Over tid har det vist seg at man får generelt høyere avkastning av å spare i aksjefond enn å plassere dem i banken. For andre er det et mer spekulativ alternativ hvor man drar nytte av de mange svingnene i markedet. For selskaper er dette et marked hvor man kan hente inn kapital mot at man selger aksjer gitt at man er notert på børsen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.9/5 (9 votes cast)

ABN Amro Aktiv

Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i norske verdipapirer. Fondet vil ha høyere risiko enn referanseindeksen, og søker å skape meravkastning ved aktiv bruk av bransje- og selskaps-vekter. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, bransjers avkastnings-utsikter vurderes i lys av disse. ABN Amro Aktivs avvik fra referanse-indeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosent-poeng. Porteføljen består normalt av 20-40 selskaper. Fondet er et UCITS fond.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Sånn vinner du aksjespillet

Finn snarvei til premiene med høy risiko og ensidige satsinger.

Enhver avis med respekt for seg selv har et aksjespill. Spillene har til formål å lære danskene å geberde seg på børsen. Men er det sammenhenger mellom spill for Monopolpenger og investering for riktige penger?

Nylig vant jeg min andre premie i et aksjespill. Og jeg er da glad for både mobiltelefonen og pengene, jeg vant i de to spillene.

Men det fikk meg til å undres over min egen hell. Hva er sannsynligheten for at jeg vinner to ganger i et spill, hvor over 50.000 personer deltar? Har de andre deltakerne mon tro ikke forstått konseptet bak spillet? Spiller de spillet, som om det var riktige penger i riktige investeringer?

Mynt og krone om lønnen
Langt de fleste hater risiko. Vi spiller nødig mynt eller krone om våre månedslønn med sjefen eller unnlater å forsikre våre hus. I den virkelige verdenen er det utelukkende våre holdning til risiko, som avgjør hvilke investeringer, vi bør foreta. Dette står i motsetning til spillet, hvor den største risikoen man løper, er at man ikke vinner mobiltelefonen.

Så hvis man vil vinne et aksjespill, skal man gjøre seg klart at det er stor forskjell på investering av Monopolpenger og riktige penger.

I den virkelige verdenen har de fleste en investeringhorisont, som er lengre enn de 4-6 månedene et aksjespillet typisk løper og har dessuten et negativt forhold til risiko. Det siste kommer til uttrykk ved spredning av risikoen over flere aktiva med lav korrelasjon, dvs. aksjer, hvis kurser ikke svinger i takt.

The winner takes it all…
I spillet er det ganske annerledes. Det svinger seg ikke om å optimere utbyttet ut fra en gitt risikoprofil med en langsiktig strategi. Det svinger seg om å bli nr. 1, 2 eller 3. Alle andre plasseringer fra nr. 4 til nr. 50.000 er likegyldige. Derfor bør spillernes tilgang til investering være annerledes i et aksjespill.

I stedet for den lave risikoen, skal spilleren samle en portefølje med mest mulig’ svinger i’. Hvis utbyttet går skitt i perioden, vinner han ingenting – akkurat som den forsiktige investoren.

Men hvis det går godt, vil sjansen for å være den best investoren være mye høy, enn hvis investeringen hadde vært spredt, som det tradisjonelle investeringsmantraet lyder.

Ideelt sett består porteføljen av bare en aksje, men er det krav om en ytterligere spredning, er en måte å få ovennevnte «svinger» å søke aksjer, hvis kurser svinger i takt – på statistikkspråk også kalt høy korrelasjon. Eksempelvis vil to banker ofte ha samme kursutvikling sammenlignet med en bank og et oljeselskap.

En lærer med mangler
Med ovenstående forskjeller imellom virkeligheten og spillet in mente er det viss helt på sin plass å tvile på om aksjespillet lever opp til sin egen målsetting: Å lære spillerne å geberde seg på børsen. For hvorfor gir man premier til «ukens vinner», når det fremmer en helt annen investeringsstrategi enn den optimale?

Det opplagte svaret er selvfølgelig, at interessen for et spill, hvor vinneren først blir funnet etter f.eks. 5 år, vil være lav.

Et mer kontroversielt svar kunne være, at bankene, som typisk er medsarrangører av konkurransene, ikke har det fjerneste imot at folk lærer denne «feil» investeringsstrategien. En kort investeringshorisont fører nemlig til langt flere handler enn en lang. Og den eneste sikre vinneren ved en aksjehandel er… banken. Gevinsten kommer bare i form av kurtasje og kursspenn.

Hjelp hellet på vei
Vinnerne av spillene har vært heldige, men de har spilt aksjespillet, som det bør spilles. Jeg ville bare aldri plassere min egne virkelige sparepenger etter den investeringsstrategien.

Det er likevel betryggende, hvis størstedelen av deltakernes forsiktige strategi i aksjespillene, er et uttrykk for at Hr. og fru Danmark har forstått at de bør investere sine riktige penger med stor spredning i både aktivklasser, geografi og bransjer.

En ting er likevel sikker: Jeg går etter enda en premie neste gang!

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Storebrand Global

Storebrand Global har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i de mest velutviklede av verdens børser. Fondet vil i stor grad velge store selskaper med en sterk markedsposisjon, men en del av strategien er samtidig å ha en god spredning på regioner og sektorer. Forvalter gjennomfører en rekke selskapsbesøk og utnytter kunnskap på tvers i Storebrand Kapitalforvaltning for å identifisere de selskaper som antas å være undervurderte. Fondet er aktivt forvaltet og passer for privatpersoner, bedrifter og andre som ønsker en bred internasjonal aksjeportefølje.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Terra Vekst

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske aksjemarkedet, men inntil 50 prosent av fondet kan plassere i utenlandske aksjer. Terra Vekst vil ha sterkt fokus på selskaper som har potensiale for høy vekst i omsetning og inntjening. Terra Vekst investerer sine midler i selskaper som kjennetegnes ved god ledelse, gode produkter, sterk markedsposisjon, stabil inntjeningsvekst m.m.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Strategier globale passive fond

ABN Amro Global Quant
ABN AMRO Global Quant investerer i det globale aksjemarkedet. Fondet kan investere i markeder som inngår i Morgan Stanley World Cap. Index. Den samme indeksen er fondets referanseindeks for avkastning og risiko. Fondet investerer ikke i nye markeder. Fondet søker å skape merverdier på aksjeutvalgnivå. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamental faktormodeller. Selskaper analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensiale og prishistorikk. Fondet er veldiversifisert med normalt 150-200 selskaper i porteføljen. Målsetningen er å gi investor en årlig meravkastning på 1,5-2,0 prosentenheter utover referanseindeksen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Avkastningen rapporteres i norske kroner.

DnB NOR Global (I)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V) og har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global (II)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V). Aksjefondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global (III)
Aksjefondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V) og har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global (IV)
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V). Aksjefondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global (V)
Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder og bransjer og selskaper.

Holberg Global Index
Holberg Global Index er et «fond i fond» som investerer alle midler i verdipapirfondet Balzac World Index, som er forvaltet av State Street Global Advisor France S.A. Balzac World Index er et passivt forvaltet globalt indeksfond som vil følge (duplikere) utviklingen i Morgan Stanley World Index. Holberg Global Index har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner. Avkastningen vil dermed bli påvirket av valutakurssvingninger.

KLP AksjeGlobal Aktiv
Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Aktiv er et globalt aksjefond som hovedsakelig investerer i de aksjemarkedene som inngår i referanseindeksen; MSCI World Developed omregnet til norske kroner, korrigert for selskaper som er utelukket pga. KLPs etiske investeringsregler. KLP AksjeGlobal Aktiv egner seg for innskytere som ønsker en eksponering mot det globale aksjemarkedet. Fondet har god spredning på sine investeringer med hensyn til bransjer, enkeltselskaper og geografiske markeder.

KLP AksjeGlobal Indeks 1
Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks I er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD NOK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er notert i norske kroner, og er ikke valutasikret. Fondet består pr idag av ca 1100 aksjer.

KLP AksjeGlobal Indeks 2
Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er valutasikret til norske kroner og består pr idag av ca 1100 aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks investerer mer enn 90% av sine midler i AGI I. Resten brukes til valutasikring mot norske kroner og til futures (for likviditet).

KLP AksjeGlobal Indeks 3
Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er valutasikret til norske kroner og består pr idag av ca 1100 aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks investerer mer enn 90% av sine midler i AGI I. Resten brukes til valutasikring mot norske kroner og til futures (for likviditet).

KLP AksjeGlobal Indeks IV
Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV er et indeksfond-i-fond som investerer i aksjemarkedet globalt. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet investerer i verdipapirfondsandeler (i KLP AksjeGlobal Indeks II), og bankinnskudd. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene.

Landkreditt Aksje Global
Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global har som investeringsmål å plassere alle midler som fondet får til disposisjon i en global aksjeportefølje som forventes å følge tilsvarende utvikling som MSCI (Morgan Stanley Capital International) World Free Index, omregnet til norske kroner. Indeksen er sammensatt av ca 1.800 ulike aksjer i 23 industrialiserte land i Nord Amerika, Europa og Asia. For å innfri fondets investeringsmål på en mest mulig treffsikker og kostnadseffektiv måte forvaltes midlene til Landkreditt Aksje Global gjennom underfondet Vanguard Global Stock Index Fund. Dette er et indekstilknyttet globalt aksjefond med full replisering (kopiering) av de underliggende aksjene i ovennevnte indeks.

Nordea Internasjonale Aksjer
Nordea Internasjonale Aksjer egner seg for investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Nordea Internasjonale Aksjers midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Internasjonale Aksjer III som oppfyller UCITS-direktivets krav til risikospredning m. v. Dette fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette er et aksjefond med lav risikoprofil.

Nordea Internasjonale Aksjer II
Nordea Internasjonale Aksjer II egner seg for større investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Internasjonale Aksjer III som oppfyller UCITS-direktivets krav til risikospredning m. v. Dette fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette er et aksjefond med lav risikoprofil.

Nordea Internasjonale Aksjer III
Nordea Internasjonale Aksjer III egner seg for meget store investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at Nordea Internasjonale Aksjer III er et aksjefond med lav risikoprofil.

ODIN Global
ODIN Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet (referanseindeks: MSCI World Net Index).

Fondet investerer fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Pluss Utland Aksje
Pluss Utland Aksje er et globalt forvaltningstilbud til investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs.

Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder, med minimum 85 prosent av porteføljen innenfor OECD-området. Gjennom fondet oppnår investor en betydelig diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge.

Fondets referanseportefølje:Fondets referanseportefølje er grunnlaget for porteføljesammensetningen og måling av fondets avkastning. Referanseporteføljen er valgt ut fra krav om lav risiko og en global diversifisering av porteføljen. Avkastningen og porteføljesammensetningen i PLUSS Utland Aksje vil best kunne sammenlignes med MSCI World,  utarbeidet av Morgan Stanley Capital International, MSCI.

PLUSS Utland Etisk
Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact’s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, samt krigsmateriell. Fondet unnlater også å investere i selskaper som er utelukket fra investeringer av Statens pensjonsfond – Utland (Petroleumsfondet), som vurderes å være benchmark for etiske investeringer i Norge.

Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm, som har fokus på selskapenes holdninger til corporate governance, miljømessige og sosiale forhold.

Pluss Utland Etisk er et veldiversifisert globalt aksjefond. Fondet har MSCI World indeks i NOK som benchmark (referanseindeks), og investeringene har en god spredning mellom bransjer, enkeltselskaper og geografiske markeder.

Postbanken Global
Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V). Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsakelig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

SEB Globalfond Lux
Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i ulike bransjer og regioner. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter. Fondet skal normalt være fullt plassert og kun ha transaksjonslikviditet. Fondet utbetaler ikke utbytte.

Storebrand Global
Storebrand Global har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i de mest velutviklede av verdens børser. Fondet vil i stor grad velge store selskaper med en sterk markedsposisjon, men en del av strategien er samtidig å ha en god spredning på regioner og sektorer. Forvalter gjennomfører en rekke selskapsbesøk og utnytter kunnskap på tvers i Storebrand Kapitalforvaltning for å identifisere de selskaper som antas å være undervurderte. Fondet er aktivt forvaltet og passer for privatpersoner, bedrifter og andre som ønsker en bred internasjonal aksjeportefølje.

Storebrand Global I
Storebrand Global I har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i de mest velutviklede av verdens børser. Fondet vil i stor grad velge store selskaper med en sterk markedsposisjon, men en del av strategien er samtidig å ha en god spredning på regioner og sektorer. Forvalter gjennomfører en rekke selskapsbesøk og utnytter kunnskap på tvers i Storebrand Kapitalforvaltning for å identifisere de selskaper som antas å være undervurderte.

Storebrand Global Institusjon
Storebrand Global Institusjon har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i de mest velutviklede av verdens børser. Fondet vil i stor grad velge store selskaper med en sterk markedsposisjon, men en del av strategien er samtidig å ha en god spredning på regioner og sektorer.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

De beste fondene


VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

SEB Etisk Globalfond Lux

Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som gjennom sine produkter, tjenester, forskning eller teknologi, direkte eller indirekte bidrar til et bedre miljø. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Når aksjepanikk er bra

Her går det godt – selg flere aksjer! Eller kjøp flere aksjer for den saks skyld. Bankenes børsmeklere har krona dager i disse turbulente tidene på det danske aksjemarkedet.

Når danske investorer på få dager mister opp mot 60 mrd. kr. målt på det toneangivende danske C20 indekser, innbringer det godt i kassen hos aksjehandlerne.

Mosjonering av verdipapirene er lik inntjening til bankene, uansett om den enkelte private investoren blir rikere eller fattigere.

Tilfeldighetene råder over markedet
Årsaken til de siste dagenes rusjetur på aksjemarkedene skal finnes i frykten for at det simpelthen går for godt i økonomiene rundt omkring i Europa – samt at Den Europeisk Sentralbank vil bli enda mer aggressiv med rentevåpenet enn markedene inntil for et par uker siden hadde forutsett.

Hovedemnet i diverse medier er likevel den markante meldingen fra en investeringsbank, at europeiske aksjer står overfor en nedtur på 15 prosent de neste 6 månedene – deretter ser det igjen positiv ut for europeiske aksjer. Hvordan skal den private investoren forholde seg til slik en melding – selge aksjene, grave pengene ned i bakhagen og vente seks måneder? Sannsynligvis ikke.

Verdiløse analyser for milliarder
Problemet er nemlig, at forutsigelse av kortsiktige bevegelser ikke er for vanlige dødelige. Finansiell teori påbyr at kortsiktige bevegelser er helt tilfeldige – og at et kast med en mynt gir samme suksessrate som en sofistikert kvantitativ modell.

Dette bringer oss til det opplagte spørsmålet – Hvorfor blir det brukt så mange penger, talent og tid på å analysere og forutsi kortsiktige bevegelser på aksjemarkedet? Bevegelser, som er drevet av ren tilfeldighet. Det rasjonelle svaret ville være, at det skaper verdi for investorene, som jo er målet for de fleste analyser.

Den ubehagelige sannheten er imidlertid, at analysene er stort sett verdiløse. Verdiløse for de investorene, analysene er tiltenkte i det miste.

For bankene og børsmeklerne ser regnestykket annerledes positivt ut: De har nemlig et produkt, som skal selges – og det produktet er handel i form av kjøp og salg av verdipapirer.

Det er kanskje ikke overraskende i seg selv, men likevel problematisk, når den private investoren handler i den oppfatningen at bankenes analyser gir verdi.

Ta profitt og bli fattigere
Svensken Anders Anderson har analysert flere enn 16.000 investorers atferd og investeringsutbytter i perioden 1999 til 2002. Resultatet er entydig – jo ofte det handles, jo mindre blir kastet av.

Det nedslående resultatet er et utbytte som i gjennomsnitt er 8,5 prosent lavere enn en kjøp-og-behold investering i det brede aksjesmarkedet.

Et tankeeksperiment
La oss anta at neste gang De blir ringt opp med råd om å handle på kortsiktige analyser – foreslår investeringsrådgiver at han i stedet for kurtasje og gebyr, kan få en del av profitten, forutsatt at handelen gir et overskudd. Når vedkommende takker nei til å dele risikoen, kan De spørre Dem selv om De tør stole på analysen, når analytikeren ikke engang selv gjør.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)