Kategori | PENGER

RSS feed for this section

Tjen penger og bli rik

Kontopenger

Kontopenger er den mest abstrakte form for penger. Betalinger kan effektueres ved rent tallmessige overførsler fra én konto til en annen, f.eks. ved sjekk, betalingskort eller girering. Disse betalingsformer har meget stor betydning i det moderne samfunn. I et pengesystem basert på mynt eller innløselige sedler, vil tilgangen av myntmetall virke bestemmende på pengemengden i samfunnet. Ved systemer med uinnløselige sedler vil det ikke være noen objektiv begrensning for den mengde penger som kan utstedes. Det blir derfor en oppgave for myndighetene gjennom pengepolitikken å regulere pengeforsyningen i samfunnet slik at det blir et hensiktsmessig forhold mellom den pengemengde som er i omløp og den mengde varer og tjenester som til enhver tid skal omsettes.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Er formuen overforsikret?

De finansielle markedene tilbyr en «gratis» forsikring, som i mange tilfeller er et bedre alternativ enn dyre forsikringer i form av garantiobligasjoner.

Det er ikke bare på skiløypene, De risikerer å brekke armer og bein. De finansielle markedenes opp- og nedturer er også farlige for helsen. Har De i likhet med reiseforsikringen kjøpt forsikring til formuen?

Aktiemarkedets bratte nedtur og det siste halve året har betydd røde øyne og dårlige mager hos en del investorer. Som medisin mot disse ubehagelige opplevelsene tilbys diverse investeringsprodukter med garanti og forsikringsordninger innesbygget.

Mange investorer betaler imidlertidig en stor forsikringspremie, som de reelt sett ikke har behov for.

Utbytter uten risiko?
Ønsket om en investering med et høyt utbytte uten risiko har fått mange investorer til å investere i garantisobligasjoner, hvor man er sikret hovedstolen ved utløp av investeringsperioden.

Garantien koster typisk i form av høye kostnader til utstedelse av produktet, kjøp av garanti/forsikring og manglende rente i investeringsperioden. Disse forhold og produktenes kompleksitet har medført skarp kritikk fra bl.a. nasjonalbanken og sensest et forbud mot disse produktene i Norge.

Det gratis alternativet
En slavrisikoportefølje med 30 prosent aksjer og 70 prosent obligasjoner vil med en 5-årig investeringshorisont inneholde en innesbygget forsikring via den store obligasjonsandelen. Sammenlignet denne investeringen med en garantiobligasjon hvem sin kursutvikling avhenger av utviklingen på aksjemarkedet, vil kostnadene til garantien i langt de fleste tilfellene være spill av penger.

Et eksempel kan illustrere hvordan en lavrisikoportefølje i mange tilfeller kan være et godt alternativ til en desidert garanti:

Utgangspunktet er en privat investor med positiv kapitalinntekt som beskattes med 28 prosent av sin aksjeinntekt. Garantiobligasjonen tilbys til kurs 103. Deltagelsesgrad 100 prosent (investor får den fulle stigningen på aksjemarkedet). Løpetid 5 år.

Aksjer skal falle ca. 12 pct.p.a. over de neste 5 årene svarende til et samlet kursfall på ca. 50 prosent for at garantiobligasjonen er bedre enn en lav risikoporteføljen.

Laver risikoportefølje har følgende fordeler i forhold til garantiobligasjonen.

* Skatteoptimal med skattefrihet på kursgevinster på obligasjoner og lav beskatning på 28 prosent for aksjer. Garantiobligasjonen beskattes løpende med 59 prosent etter lagerprinsippet.

* Full fleksibilitet. Investeringen kan realiseres etter behov. Garantiobligasjonen skal typisk holdes til utløp.

* Innebygget «garanti» via fordelingen mellom aksjer og obligasjoner. Forsikringen i garantiobligasjonen trår først i kraft ved ekstreme kursbevegelser.

Sikkerhet på de finansielle markedene koster i form av et forventet lavere utbytte eller kostnader til forsikringspremier.

Før De kjøper forsikring bør De kikke etter det best tilbudet, som i mange tilfeller tilbys gratis ved en kombinasjon av aksjer og obligasjoner i en lavrisikoportefølje.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

falskmyntneri – pengefalsk

pengefalsk, falskmyntneri, ettergjøring, forfalskning av gangbare penger. Med fengsel i minst 3 år straffes den som ettergjør gangbare penger i hensikt å gi dem ut eller i samme hensikt anskaffer ettergjorte penger (straffeloven av 1902 § 174).

Filing eller klipping av pengestykker straffes med fengsel inntil 8 år. Den som gir ut som ekte ettergjorte eller forfalskede penger, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom vedkommende selv i god tro har mottatt pengene, er straffen bøter eller fengsel inntil 6 måneder (§ 176).

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Betalingsanmerkning – Har du betalingsanmerkninger?

Flere nektes forsikring på grunn av betalingsanmerkninger
Har du betalingsanmerkninger, risikerer du å stå uten forsikring. Ordningen kan være ulovlig. Og Forbrukerrådet krever nå lovendringer, skriver Forbrukerportalen.

Uønsket som kunde
De siste årene har stadig flere fått beskjed om at de ikke er ønsket som kunder hos forsikringsselskapene. Det er først og fremst betalingsanmerkninger som får selskapene til å avvise kunder.

Mange avslag

Både Forbrukerrådet og Forsikringsklagenemnda har sett en betydelig økning av henvendelser fra forbrukere som får avslag fra selskapene om nytegning og fortsettelsesforsikring. Ofte er avslagene begrunnet med at forbrukeren har betalingsanmerkninger og at dette gir økt skaderisiko for selskapene.

Men feil alder, bosted eller mange skader kan også gjøre deg mindre attraktiv som kunde
Ifølge Forsikringsklagekontoret øker antallet henvendelser, og i fjor mottok de hundre skriftlige klager fra forbrukere som ble nektet forsikring. Dette er likevel bare toppen av isfjellet, for de færreste klager siden behandlingstiden er lang. Å stå uten forsikring kan bety økonomisk ruin, hvis uhellet er ute. Det bør derfor innføres en lovfestet rett til å tegne forsikring, mener Forbrukerrådet. Men selskapene stritter mot.

Sammenheng mellom betalingsanmerkninger og risiko
Hos Trygg-Hansa er svaret enda kortere: – Ja, det er en sammenheng mellom betalingsanmerkninger og risiko, sier Anne Ombye i Trygg-Hansa.

Samtlige selskaper står nesten like hardt på i denne saken som pavekirken gjorde i spørsmålet om jorden er rund eller flat, og når dokumentasjonen mangler, bruker de taushet og trekker ut tiden ved å anke til høyere instanser. Nå viser det seg også at bruk av kredittopplysninger på denne måten kan være i strid med norsk lov.

Forsikring:
I ett tilfelle ble bilforsikringen fire ganger høyere på grunn av betalingsanmerkninger. Saken skal opp i Forsikringsklagenemda i slutten av februar. Gjensidige Nor dobler forsikringspremien, dersom risikovurderingen ut fra betalingsanmerkninger og andre forhold som signaliserer økt risiko skulle tilsi det.

Boliglån:
1-1,5 prosent høyere rente enn ellers. Andre lån er også dyrere. Det må kunder med betalingsanmerkninger regne med hos Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger.

Strøm:

22 øre ekstra prispåslag per kilowattime. Det er hva Hafslund Nett krever av de kundene de har leveringsplikt til.

Mobil:
De med betalingsanmerkninger kan ikke velge det abonnementet som er billigst. Hos Netcom får ingen med betalingsanmerkninger abonnement. De må ta til takke med kontantkort, som er langt dyrere hvis telefonen brukes en del.

Når slettes anmerkningen?

I utgangspunktet oppbevares slike anmerkninger i 4 år – uansett om kravet er betalt eller ikke, men fristen kan forlenges hvis rettslige skritt har blitt iverksatt.
Dersom anmerkning om tvangspant er notert i fast eiendom oppbevares denne så lenge heftelsen er registrert på eiendommen.
Tidligere ble betalingsanmerkninger stående i 3 år, etter at disse oppgjort. Detter er blitt endret i 2005, og betalte krav slettes omgående etter oppgjør. I praksis blir disse slettet innen ca. 4 uker etter at du har gjort opp regningen.

Til tross for god vilje fra partene, er det fortsatt en viss treghet i systemet, og dine anmerkninger kan bli stående lengre, eller at de ved en feil eller forglemmes ikke blir slettet.

Betalingsanmerkning – regelverket
Det er flere måter å få en betalingsanmerkning på. Den mest vanlige er at det er et inkassoselskap som har rapportert til kredittopplysningsbyråene når vedkommende ikke har betalt. Det skilles mellom næringsdrivende og forbrukere når betalingsanmerkning blir registrert.
For forbrukere oppstår betalingsanmerkning som oftest 30 dager etter forliksklage (link) eller utleggsbegjæring (link) er sendt, samt ved mislighold av en avdragsordning forutsatt at kravet er til inkasso. For næringsdrivende rapporteres betalingsanmerkning første gang 30 dager etter betalingsoppfordring er sendt. Privatpersoner skal få tilsendt et forhåndsvarsel fra kredittopplysningsbyråene med 14 dagers frist for uttalelse før registrering.
Dersom kravet blir betalt slettes betalingsanmerkningen. Vilkåret for at en anmerkning skal kunne registreres, er at kravet ikke er omtvistet. Det er viktig at du tar kontakt med inkassobyrået og redegjør for hvorfor kravet ikke er korrekt hvis dette er tilfellet for deg.

Betalingsanmerkninger kan koste deg drømmejobben

En betalingsanmerkning er ikke lenger kun til hinder for opptak av lån og tegning av telefonabonnement eller forsikring. Nå kan en betalingsanmerkning også påvirke karrieren din, skriver Kvinnesiden.no

Hvordan unngå betalingsanmerkninger
Betalingsanmerkninger oppstår når du ikke betaler dine regninger. Betaler du ikke leverandøren, sendes saken til inkasso. Betaler du ikke kravet fra inkassoselskapet, melder de saken til forliksrådet. En måned etter at saken er meldt til forliksrådet, kan inkassobyrået registrere en betalingsanmerkning på deg.

Er du uenig i en faktura, må du gi leverandøren beskjed om det. Da er saken omtvistet, og kan ikke sendes til inkasso. Saken må da løses mellom deg og leverandøren, og du unngår betalingsanmerkninger i løpet av prosessen.

Spørsmål: Jeg hadde et firma (AS) som jeg valgte å begjære konkurs for et år siden. Jeg var daglig leder og styreleder for firmaet. Det ble i tingretten ikke satt konkurskarantene for meg og ikke ansett som at jeg hadde handlet økonomisk uansvarlig. En plutselig nedgang i kunder førte til manglende inntekt.

Personlig har jeg aldri hatt innkassosaker eller lignede. Hvor lenge henger en slik betalingsanmerkning ved min person (altså som forretningsperson), at jeg har vært styreleder for et firma som har gått konkurs? Synes nemlig det er grådig urettferdig hvis dette henger ved i 4 år og hindrer meg økonomisk privat.

Svar: Betalingsanmerkninger skal etter en lovendring i -05 ikke lenger lagres elektronisk slik de tidlgere ble gjort i 3 år. Du må be om at opplysningene slettes.

Unge mennesker er gruppen med størst økning i sin inntekt. Det er også blant de unge man finner den største veksten i betalingsanmerkninger. Verst av alle er unge kvinner, som har hatt en eksplosiv vekst i antallet anmerkninger.
Hovedtrekkene i Lindorff Decisions analyse avdekker at den gjennomsnittlige inntektsveksten i Norge fra 1999 til 2000 var på ti prosent. Det var personer mellom 18 og 25 år som stod for den største prosentvise økningen.
Tross romsligere økonomi har unge en økning i betalingsanmerkninger som lå langt over gjennomsnittet for totalbefolkningen. Kvinner mellom 18 og 25 år hadde den største veksten i antallet betalingsanmerkninger, mens menn over 35 år hadde den mest moderate veksten.

Når blir en betalingsanmerkning registrert?

Tidspunktet for registrering av betalingsanmerkning avhenger av om skyldner er en privatperson eller et foretak (registrert i Brønnøysundregistrene). For privatpersoner vil anmerkningen kunne registreres 30 dager etter rettslig skritt er foretatt (typisk forliksklage). Foretak innrapporteres 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt ut.

For omtvistede krav – krav hvor du er uenig om betalingen, skal du ikke registreres med betalingsanmerkninger i løpet av prosessen. Forutsatt at du har gitt beskjed til kreditoren eller inkassofirmaet om uenigheten. (Omtvistet sak kan heller ikke sendes til inkasso.)

Betalingsanmerkning – registrert som dårlig betaler

Lar du være å reagere eller betale, kan du bli registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Hvis du har blitt registrert, kan dette få betydning for om du for eksempel får lån, forsikring eller mobiltelefonabonnement.

For at opplysninger om deg som privatperson skal kunne bli registrert, må inkassobyrået ha kontaktet forliksrådet. En måned etter denne kontakten, kan kredittopplysningsbyråene registrere opplysningene i sine registre.

Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke brukes lenger enn i 4 år.

Er du i tvil, eller lurer du på om du er registrert med betalingsanmerkning, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene. De plikter å opplyse deg om en eventuell registrering på ditt navn.

Unge mennesker er ikke alene om å bruke penger over evne. Fire av ti betalingsanmerkninger gis til folk over 40 år.
Del på Facebook Motta RSS Skriv ut Tips en venn

Aldri før har så mange nordmenn hatt betalingsanmerkninger, melder NRK.

– Mye av dette skyldes at eldre tar til seg lånemønsteret som yngre har vært representanter for tidligere. Det innebærer større bruk av kredittkort og andre typer forbruksfinansiering og flere mobiltelefoner, sier senioranalytiker Christian Svendsen i Dun & Bradstreet til NRK.

Også antallet gjeldsofre øker her til lands. Ved utgangen av november hadde 2.335 mennesker innledet gjeldsforhandlinger, viser tall fra Brønnøysundregistrene. Det er en økning på 30 prosent i forhold til i fjor.

Spørsmål: Når påløper en betalingsanmerkning?

Svar:
Betalingsanmerkninger påløper forskjellig avhengig av om kravet er bedrift eller privat. Så fremt kravet ikke er betalt vil betalingsanmerkning påløpe etter følgende regler:
Ved bedriftskrav påløper betalingsanmerkning 28 dager etter at betalingsoppfordring er sendt.
For private krav vil en betalingsanmerkning bli påført skyldner når dom foreligger i saken.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er et varsel om at en person er registrert som dårlig betaler.

Lar du være å betale utestående regninger, kan du bli registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene.

Hvis du er blitt registrert, kan dette få betydning for om du for eksempel får lån, forsikring eller mobiltelefonabonnement.

For at opplysninger om deg som privatperson skal kunne bli registrert, må inkassobyrået ha kontaktet forliksrådet.

En måned etter denne kontakten kan kredittopplysningsbyråene registrere opplysningene i sine registre.

Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg.

En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke brukes lenger enn i fire år.

Er du i tvil , eller lurer du på om du er registrert med betalingsanmerkning, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene. De plikter å opplyse deg om en eventuell registrering på ditt navn.

If tilbyr forsikring til 95 prosent av kundene med betalingsanmerkninger. Men bare én av fire godtar tilbudet.

– Tyder ikke det på at prisen er for høy?

– Vi tar disse kundene, men til riktig pris. Har man betalingsanmerkninger, blir det høyere pris, sier Jack Frostad, informasjonssjef i If.

If har funnet ut at dårlige betalere har større sannsynlighet for forsikringsutbetaling. Odd Kvernaas i Gjensidige Forsikring sier at omtrent én prosent av forsikringstagerne deres har betalingsanmerkninger, og kan bli nektet forsikring.

– Det er statistisk bevist at disse kundene har en vesentlig høyere risiko for skader. Det er holdningen og viljen snarere enn evnen det skorter på. Det er kun når kundene har alvorlige anmerkninger og inkassosaker på sine forsikringsregninger at vi vurderer å øke prisen på forsikringen, sier han.

De kundene som scorer dårlig i Gjensidiges beregningsmodeller får et prispåslag. Forsikringspremien kan bli fra fem til 100 prosent høyere.


Betalingsanmerkning – hva betyr det for deg ?

En betalingsanmerkning betyr at en person er registrert som dårlig betaler i kredittopplysningsdatabasene. I utgangspunktet vil man være registrert i fire år, men det er ikke slik som mange tror at dette vil endre seg med økonomisk status. Betalingshistorikken vil følge deg selv om du skulle ha fått bedre økonomi som følge av ny jobb osv. Med andre ord kan en betalingsanmerkning få stor innvirkning på ditt daglige liv.

Spådamer og klarsynte tjenester spår økonomi

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.6/5 (9 votes cast)

Raske penger

Klar for raske penger?

Før påskestillheten senker seg over oss, kan det være greit å planlegge hva man skal gjøre om man ikke reiser på fjellet. Spill er alltid en fristende aktivitet.
Av og til dukker det opp spill på nettet som du bare blir hektet på. Et av disse spillene er Jottonia. Men vær advart: Aksjehandlingen er sterkt vanedannende!

RASKE PENGER kan defineres som det å tjene et betydelig pengebeløp i løpet av relativt kort tid. Kriteriet er altså at du skal tjene mer enn bare litt, og det skal skje så fort som overhodet mulig.

Kontanter i løpet av én uke

Dersom du kan vente fra noen dager til én uke med å få penger, så kan du gjøre dette:
# «Prosjekt Raske Penger»: Det finnes en guide om raske penger som heter Project Quick Cash. Bytt ut hardt arbeid med smart tenkning. Her vil du få mange gode ideer om hvordan du kan tjene penger raskt og effektivt via internett. (5.000 i løpet av en uke)
# Ta opp forbrukslån: Veien til raske penger kan gå via et forbrukslån. De aller fleste kan lett få et forbrukslån («bruk-til-hva-du-vil-lån») på 10.000 eller 100.000, men problemet er bare at da har du ikke tjent pengene, men bare lånt dem. Videre kan du ta opp mange forbrukslån samtidig, og dermed kan du få tilgang på svært mye penger i løpet av kort tid. Men husk at dette er lånte penger, og at renten på disse pengene som regel er skyhøy. Dersom man har rotet det til ved å være skyldig mye penger til ubarmhjertige kriminelle, så er kanskje dette eneste sikre utvei til raske penger. Alle de som ikke befinner seg i en alvorlig krise-situasjon bør nok motstå fristelsen på grunn av den høye renten. (Kroner 300.000+, men pengene må tilbakebetales!)
# Selg det du ikke har bruk for: Hvem som helst kan få noen ekstra penger dersom de har noen omsettelige eiendeler, slik som en PC, TV, nye møbler, etc., da dette lett kan selges via f.eks. nettauksjoner eller garasjesalg. Men det å få kontanter i bytte mot sine eiendeler er desverre en forretningsidé som varer kun så lenge du har salgbare eiendeler. (Din inntekt her beror på hva du har å selge. For et estimat, sjekk ut markedsverdien på tilsvarende brukte varer på nettauksjoner.)

Forbrukslån = raske penger når det trengs! Men er det smart?

Forbrukslån er raske, sikre penger når du trenger det. Du kan bruke forbrukslån til ferie, kjøleskap, oppussing el. Forbrukslån kan kort sagt brukes til å dekke behov, uforutsette og forutsette.

Norsk it-bransje mangler norske, langsiktige investorer. – De fleste vil bare tjene raske penger, mener Per Morten Hoff i IKT Norge.

Tenker mer på raske penger
Per Morten Hoff, generalsekretær i bransjeforeningen IKT Norge, mener Moan har helt rett.
– Jeg tror Moan har et veldig godt poeng. It-bransjen i Norge mangler fremdeles norske, langsiktige, industrielle investorer. De har nok satt seg på rigg og fisk, sier Hoff til Dagensit.no.
Han mener «pengene» er tilbake, men at norske investorer er mer interessert i å satse på selskaper der de kan se kraftig vekst, for så å selge seg raskt ut igjen.
– De mindre, gründer-selskapene i it-sektoren opplever nok større investeringsvilje blant nordmenn enn det for eksempel Visma, Superoffice og Software Innovation gjør. De siste er selskaper man ofte går inn i for en langsiktig investering, mener Hoff.
Han mener en kombinasjon av norske og utenlandske eiere nok er det beste, men at det er stor forskjell fra bransje til bransje hvor stor «ikke norsk»-andel som aksepteres.

Nettkriminalitet – veien til raske penger?

Underverdenen på Internett har blitt en milliardindustri der nettkriminelle omsetter ulovlige varer og tjener stort.
Nettkriminelle blir stadig mer profesjonelle gjennom godt organiserte grupper, viser funnene i den siste Internet Security Threat Report fra Symantec. Det rekrutteres aktivt for å finne personer som vil være delaktige i for eksempel nettbanksvindel mot å motta en del av beløpet. Ville du hatt denne jobben?
”Smart og kreativ person med gründerinnstilling søkes for å bygge en egen virksomhet. Du arbeider hjemmefra på deltidsbasis og utvikler din egen kundekrets over hele verden. Bli din egen sjef, og tjen opptil 60.000 kroner i måneden. Verden ligger for dine føtter!”
Slike jobbannonser er i dag en realitet.
– Vi har lenge sett en utvikling der nettkriminelle motiveres av økonomisk vinning i stedet for ære og berømmelse, sier sikkerhetsekspert Hans Peter Østrem i Symantec Norge. – Det nye i denne rapporten er at nettkriminelle velger dette som yrkesvei, og bygger opp sin virksomhet slik næringslivet gjør for å nå sine mål.
Kredittkort er den vanligste varen som omsettes blant nettkriminelle. God tilgang gjør at prisene er lave. En bunt med 10-20 kredittkort trenger ikke koste mer enn 3-4 kroner. De nettkriminelle holder til på såkalte heleriservere, hvor de kjøper og selger personnummer, kredittkort, bankoppgaver, brukerkontoer og e-postlister.

Raske penger på fartsbot-forsikring

I løpet av tre måneders drift har Verdal-bedriften SkittAu.no AS solgt fartsbotforsikring for nesten 500.000 kroner.
Det nettbaserte selskapet, som er registrert med kontoradresse i Verdal, betaler medlemmenes fartsbøter for opptil 10.000 kroner i året, mot en medlemskontingent på 89 kroner måneden.
Stavrum legger ikke skjul på at selskapet har vært god butikk så langt, men de tre eierne er foreløpig ikke villige til å ta ut noen penger til seg selv.
– Vi investerer pengene i selskapet. På sikt har vi som målsetting at vi ikke bare skal skape en arbeidsplass til oss selv – men også skape flere arbeidsplasser på bygda, sier Daniel Stavrum.

Tungt å hente penger i Oslo

Jeg tror du må etablere et passe sprøtt firma for å appellere til finansmiljøet i Oslo. De er kortsiktige i sin tankegang og vil tjene raske penger. Da er det vanskelig å komme å be om penger for programvareutvikling av en helt ny generasjon av elektroniske pasientjournaler til sykehusene, sier administrerende direktør Frank. O Hvaal i Cardiac.

Du er nok ikke den eneste som har prøvd å pønsket ut lure måter å skaffe seg raske penger, og når man (i motsetning til deg ) er litt av en skurk finnes det ikke grenser for hva slags skumle knep man kan finne på. Ett av dem er rett og slett å lage sine egne penger. Det hender ikke så rent sjelden at politiet finner falske penger rundt omkring i butikker og banker. Hos KRIPOS i Oslo har de nemlig utstyr som kan avsløre juksepengene samme hvor ekte de ser ut.
Det første man kan gjøre hvis man har slått kloa i mistenkelige grunker er å se etter vannmerket og sikkerhetstråden. Når man holder en ekte seddel opp mot lyset kan man nemlig raskt finne en metalltråd på tvers og et skjult bildet på den ene siden. Hvis man derimot ikke kan finne dem er det ganske sikkert noe muffins på gang.

Å ha mye penger er kanskje ikke alt i verden, men du kan ha det utrolig mye artigere når du vet du har penger nok når regningene kommer, når husleien skal betales, eller kjøpe den bilen du ønsker å ha, istedet for den du bare har råd til. Kjøpe huset du drømmer så intenst om. Og når du tenker deg godt om, kommer du naturlig frem til egne grunner til hvorfor du vil ha mer penger.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.7/5 (7 votes cast)

Hva er finanskrisen?

Subprime

Stormen i finansmarkedet har kort fortalt blitt forårsaket amerikanske subprime-krisen. Subprime ble betegnelsen på boliglån gitt til kjøpere med dårlige økonomiske forutsetninger. For å finansiere lånene og for å spre risikoen solgte bankene fordringene videre i form av obligasjoner til investorer verden over. Metoden har blitt brukt i over 50 år.

«Walkouts»

Problemet med subprime-lånene ble for alvor gjort kjent våren 2007, da amerikanske lånetakere slet med å betale renter og avdrag på sine huslån. Det resulterte i såkalte «walkouts». For å slippe unna lånet valgte folk helt enkelt å gi husene sine tilbake til banken. Samtidig falt prisene på det amerikanske boligmarkedet.

Kredittkrise

Da de amerikanske subprime-lånene begynte å forfalle i økende grad ble obligasjonene som var gitt med boliglån som pant, totalt verdiløse. Ettersom obligasjonene var blitt solgt til internasjonale investorer oppsto det en global kredittkrise. Store banker som satt på verdiløse obligasjoner måtte nå bokføre nedskrivninger og ettersom ingen hadde oversikt over hvilke banker som satt på obligasjonene ble finansmarkedet skeptiske til å låne ut penger. Det førte til at det ble dyrere å låne penger og vanskeligere å finansiere store investeringer.

Mindre kjøpekraft

Det amerikanske boligmarkedet ble plutselig oversvømt med hus til salgs, og etterspørselen etter nybygg minsket drastisk. Dermed fikk den amerikanske byggeindustrien plutselig store problemer. Det samme gjorde et stadig økende antall butikker som solgte «gjør det selv-produkter», som for eksempel Home Depot. Amerikanerne var blitt mye mindre kjøpedyktige på kort tid, noe som hemmet veksten i landet. Samtidig falt børsen voldsomt i nesten et helt år.

Bear Stearns

Selv om mange internasjonale banker ble tvunget til å skrive ned milliardbeløp var det mange som våren 2008 trodde at det verste var over. Optimistene ble motbevist den 14. mars da den amerikanske investeringsbanken Bear Stearns ga beskjed om at den hadde alvorlige likviditetsproblemer. Banken ble tatt over av JP Morgan Chase med god hjelp av den amerikanske stat.

Fannie og Freddie

I løpet av våren og sommeren 2008 har kredittkrisen gått inn i en ny fase. Ved inngangen til september skjedde det som ingen trodde var mulig da de store boliglånsbankene Freddie Mac og Fannie Mae ble satt under administrasjon. Begge bankene hadde utestående verdier på 5000 milliarder dollar og en konkurs ble ansett som en trussel mot hele det amerikanske finansielle systemet. Den 15. september søkte Lehman Brothers om beskyttelse mot konkurs samtidig som Bank of America kjøper opp investeringsbanken Merrill Lynch. På bare et halvt år har tre av de fem største investeringsbankene gått under eller blitt solgt som følge av krisen.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Kollektiv og bofellesskap

Hvis du er meget sosial og gjerne vil bo tett sammen med andre, så er kollektiv eller bofellesskap kanskje det riktige valget, når du flytter hjemmefra.

Den aller størst fordelen er, at det er billig. Og så er det ofte praktiskere og raskere å få fatt i enn leieboliger. Ulempen er at D U er meget avhengig av om du fungerer godt sammen med dine bofeller.
Økonomi

Det er mye forskjellig, om du skal kjøpe en andel i fellesskapet eller på annen måte betale innskudd. Vær oppmerksom på at Dere deler alle utgifter til varme, elektrisitet, vann og bredbånd – og kanskje også til mat.
Hvis du leier deg inn i fellesskapet og får en leieavtale, kan du kanskje få boligsikring, som er et skattefritt husleietilskudd fra det offentlige.
OBS!

* Finn på forhånd ut av hvordan du melder deg ut av fellesskapet igjen
* Vær oppmerksom på dine bofellers økonomi, for hvis de ikke kan betale husleien, risikerer du å henge på sine utgifter
* Hvis du kommer ut for at du blir tilbudt en bolig eller ekstra fordeler mot å betale dusør eller gebyr, så bet om en kvittering. Det er din eneste mulighet for å kreve pengene tilbake, når du flytter

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Vi er alle blitt rikere

Siden 1990 har de rikeste i Norge doblet sin andel av inntektene her i landet. Ikke på 60 år har så mye rikdom vært konsentrert hos én prosent av befolkningen, viser nye beregninger.

Frem til 1990 opplevde Norges rikeste nær 90 år med fall i andelen av inntektene som tilfalt dem.

Men siden har den rikeste prosenten (1% av befolkningen) i Norge mer enn doblet sin andel av totalinntektene, fra 4% til 8%, melder SSB.

Beregningene er utført av forsker Rolf Aaberge sammen med Anthony B. Atkinson ved Oxford University, og ble publisert av Statistisk Sentralbyrå i dag.

Tendensene viser en klar utvikling. De rike er blitt rikere siden 1990.

90 år med nedgang
På slutten av 1800-tallet mottok den rikeste prosenten av befolkningen ca 20% av totalinntekten i Norge.

Fra begynnelsen av 1900-tallet sank de rikestes inntektsandel og nådde et bunnpunkt i slutten av 1980-årene/begynnelsen av 1990-årene. Da utgjorde inntektsandelen bare litt over 4% av totalinntekten.

Dobling i inntektsandelen
Rundt 1990 snudde utviklingen og inntektsandelen for de rikeste økte betydelig. I løpet av 15 år ble inntektsandelen til den rikeste prosenten av den norske befolkningen mer enn doblet.

I 2006 mottok denne gruppen 8% av totalinntekten i Norge. Man må 60 år tilbake i tid for å finne en så stor konsentrasjon av inntekter i én prosent av befolkningen, skriver forskerne.

Størst andel i 2005
Størst inntektsandel de siste 60 årene hadde de rikeste i 2005 med hele 16,8%. Også i 2000 var inntektsandelen meget høy. Dette må ses i sammenheng med innføringen av utbytteskatt i 2001 og 2006. Utbyttene var da ekstra store for å komme den nye skatten i forkjøpet.

Hvordan børsnedturene i fjor og i år har slått ut for den rikeste andelen i Norge, er ikke med i studien.

Siden disse ofte har sine inntekter knyttet til aksjeinvesteringer, er det naturlig å tro at inntektsandelen har falt de siste to årene, men neppe dramatisk, mener Dine Penger.

Kostbare nedgangstider
Nedgangen i inntektsandeler for de rikeste i begynnelsen av 1900-tallet sees i lys av de økonomiske nedgangstidene etter børskrakket i Kristiania i 1899, den økonomiske nedgangsperioden i 1908-09 og også 2. verdenskrig, mener Aaberge og Atkinson.

Planøkonomisk styring, progressiv skattlegging og utbygging av velferdsstaten medførte at inntektsandelene til de rikeste falt ytterligere fram til slutten av 1980-årene.

Avreguleringer
De gode tidene for Norges rikeste kommer etter 1990, særlig året 1992 markerer et spesielt skift.

Denne utviklingen må sees i sammenheng med dereguleringen av økonomien på 80- og 90-tallet, som blant annet førte til opphevelse av kredittrasjonering, mener forskerne.

Skattereformen i 1992 åpnet for betydelige skattereduksjoner for kapitalinntekt. Forskerne trekker også frem at innføringen av den nye skattereformen skjedde under økonomiske oppgangstider.

Øker mer enn Sverige
Mens inntektsandelen til den rikeste norske prosenten av befolkningen ble mer enn doblet fra 1990 til 2006, har den tilsvarende inntektsandelen bare økt med 50% i Sverige.

Ikke bare de rike er blitt rikere
I 1958 hadde gjennomsnittshusholdningen i Norge en total forbruksutgift på 11.100 kroner i året, mens en gjennomsnittshusholdning i 2006 brukte 343.500 kroner.

Regner man om begge beløpene til 2007-kroner får man en utgift på 116.400 kroner i 1958 og 345.600 kroner i 2006. I 2007-kroner har altså forbruket tredoblet seg i realverdi på disse nesten 50 årene, viser SSBs forbruksundersøkelse for årene mellom 1958 og 2006.

Det skulle bety at vi alle er blitt kraftig rikere de siste 50 årene.

I 1958 brukte husholdningen i gjennomsnitt snaue 40% av de totale utgiftene på mat. I 2006 var denne andelen nede på drøye 11%.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Det behøver ikke være dyrt å trappe ned til redusert stilling.

Skatten på de siste kronene du tjener er ekstra høy. En nedtrapping av arbeidstiden gjør derfor at lønnstapet ditt mindre enn du tror.

Har du 400.000 kroner i årslønn og trapper ned til 80% stilling, vil du få om lag 4.300 kroner mindre å rutte med i måneden.

Pass barna selv
Selv om månedlig inntekt reduseres med 4.300 kroner, kan det reelle tapet være mye lavere. Det er fordi noe av fritiden kan brukes til å gjøre arbeid i huset eller passe egne barn.

I tillegg til at du får mer samvær med barna, kan du spare litt på utgiftene til barnehage eller SFO. Får du en ukentlig fridag i barnehagen kan det spare deg for rundt 500 kroner i måneden.

Spark vaskehjelpen!
Har du vaskehjelp kan deler av tapet hentes inn ved å gjøre husarbeidet selv. En fridag i uken gir deg tid til å vaske huset, eller ta på deg vedlikehold og oppussing som du ellers ville satt bort til håndverkere.

Du skal ha svært høy lønn før det blir billigere å kjøpe tjenester til hjemmet enn det er å trappe ned i stilling og gjøre arbeidet selv. Dette gjelder alle tjenester som skal beskattes, og som pålegges arbeidsgiveravgift.

Husk pensjonstapet
Pensjonsreformen omfatter de som er født i 1965 eller tidligere og skal gjelde fra 2010. I grove trekke innebærer endringene at du tjener deg opp pensjonsrettigheter ut fra hvert enkelt års inntekt. Ordningen får tilbakevirkende kraft for dem som omfattes.

Går du ned i stillingsprosent vil det påvirke dine pensjonsutbetalinger i fremtiden. Har du 400.000 kroner i lønn vil en 80% stilling i ett år innebære at du taper 1.080 kroner årlig i fremtidige utbetalinger. (1,35% av inntekten i 40 år= 216.000 kr. Trapper du ned til 80% vil du tape 20% av dette = 5.400 kr x 20%= 1.080 kr før skatt.)

Tjener du over 500.000 trenger du ikke bekymre deg. Med pensjonsreformen vil de som tjener over dette tape minimalt med pensjonspoeng om de trapper ned til 80 eller 90% stilling. Lønn over 7,1 G (tilsvarer 498.800 kroner) gir ingen ekstra pensjonsopptjening.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.7/5 (9 votes cast)

lånerente – 10 prosent?

Bank-kollapsene i USA og børsuroen verden over har for alvor forplantet seg til det norske boliglånsmarkedet. Bankene betaler rekordmye for sine lån, og regningen blir veltet over på deg og meg. Selv om de beste boliglånsrentene ligger på rundt syv prosent, krever bankene en rentebuffer på tre prosent i tillegg.

– Hos oss må lånekundene tåle en rente på 10 prosent. Vi opererer med stor sikkerhetsmargin og har fokus på betalingsevnen, sier informasjonssjef i Skandiabanken, Johnny Anderson til VG.

Og nettbanken er ikke alene om å være varsom. I går var VG også i kontakt med SpareBank 1 SR-Bank, Postbanken, Nordea, Storebrand, Fokus Bank og DnB NOR. Samtlige banker bekreftet at dagens lånekunder må tåle rundt 10 prosent i rente.

Les også: – Kan gi rentehopp

Stor uro

– Det er et faktum det er stor uro i de internasjonale finansmarkedene og at pengemarkedsrenten er høy nå. Den situasjonen får konsekvenser for norske boliglånsstakere etter hvert, sier informasjonsdirektør i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen.

Norges Banks styringsrente blir blant annet påvirket av lønnsutviklingen, folks generelle kjøpekraft og presset i økonomien.

I dagens situasjon er det prisen bankene må betale for å låne inn penger, som avgjør utlånsrenten til kundene, mer enn styringsrenten til Norges Bank. I tillegg er det nå et eget «risikotillegg» på rundt 1 prosent, fordi verdensøkonomien er så ustabil.

– Pengemarkedsrenten ligger nå 0,75 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Det er et halvt prosentpoeng høyere enn vanlig, forklarer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Rasmussen mener låntagerne gjør lurt i å forberede seg på høyere rente, men henviser til en landsdekkende undersøkelse som skal vise at 8 av 10 nordmenn fremdeles har en rentebuffer på sine boliglån.

Ifølge DnB NORs tall fra slutten av august, er økningen i mislighold på noen få promille.

– Det demper vår bekymring, understreker Rasmussen.

Renten går opp

De færreste tror selve boligrenten vil nå 10 prosent – et slikt rentenivå vil være det høyeste siden boligmarkedet totalkollapset og ledigheten føk i været tidlig på 1990-tallet. Men flertallet mener det vil komme en eller flere mindre oppjusteringer før renten flater ut.

– Vi tror på én eller høyst to økninger til i løpet av høsten. Deretter vil renten flate ut i ett til to år, før den faller litt. Men vi kan ikke håpe på 3 prosent lånerente igjen. Over de neste fem til femten årene forventer vi at boligrenten vil ligge på mellom 6 og 6,5 prosent, sier informasjonssjef i Storebrand bank, Bjørn Erik Sættem.

Men det er også faktorer som kan tale mot en oppgang i boligrenten.

– Hvis Norges Bank ikke setter opp renten og den internasjonale situasjonen roer seg ned, er det ingen grunn til at lånerenten skal stige, sier Oddvar Rettedal, banksjef i SpareBank 1 SR-Bank.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Rentemarginen har økt for bankene det siste året

Ved utgangen av andre kvartal i år var rentemarginen, som er differansen mellom det banken betaler for pengene, og det de mottar for å låne dem videre, 2,37 prosent.

Det er en oppgang på 0,15 prosentpoeng sammenlignet med samme periode ifjor, viser fersk statistikk om finansinstitusjoner fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

– Bankene i dag har veldig gode marginer på et produkt det koster lite å produsere: innskudd, sier analysesjef Pål Ringholm i First Securities.

Også blant banker er det markedet som bestemmer prisingen, sier han.

– Dette er ikke kostnadsbasert, det er konkurransen bankene imellom som avgjør, mener Ringholm.

Han forklarer at det er flere ting som bidrar til at bankenes rentemargin øker.

– Utlånsmarginen gikk ned i første halvår, men marginen på innskudd gikk tilsvarende opp. Dermed øker inntjeningen for bankene sett under ett, fremholder kredittanalytikeren.

Sterk utlånsvekst

Økte marginer er ikke nok til å bremse veksten i det norske kredittmarkedet.

Finansinstitusjonenes utlån til publikum har økt med 12,2 prosent til 2.941 milliarder kroner i løpet av de siste tolv månedene, ifølge SSB.

1.191 milliarder kroner av dette var utlån med pant i bolig.

– Rentenettoen har hatt press på inntjeningen over mange år nå. Nå har bankene gjort som i andre bransjer: når du får mindre betalt, selger du mer, utdyper Firsts kredittekspert.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Når psykologien dominerer investorene

Den aktuelle finanskrisen er en naturlig del av et marked, som beveger seg fra grådighet til frykt.

Barometeret står fortsatt på storm på de finansielle markedene.

En stille sommerperiode, hvor flere aksjemarked nådde nye høyder, ble avløst av høststormer i tiltakende styrke.

Årsaken er usikkerhet omkring kredittgivningen på en del av det amerikanske boligmarkedet.

Resultatet har vært kraftige stormfall blant de mest utsatte virksomheter og voldsomme kursutslag på aksjer, obligasjoner, valuta og råvarer.

Fra en isolert del av den amerikanske økonomien er fokus nå rettet mot en global kreditt- og likviditetskrise.

Hvert år sin krise
At bølgene går høyt på de finansielle markedene er ikke et nytt fenomen; tvert imot er det en regel og ikke en unntak.

Hvert år har sine «kriser» med uro på de finansielle markedene, hvor overskriftene i media er preget av bekymring og negativisme støttet av diverse «ekspertuttalelser».

Et tilbakeblikk over de siste 10 årene vil gjenkalle bilder som asiatisk valutakrise, betalingsstans i Russland, bankerott i Argentina, krig i Irak, overopphetning i Kina osv.

Korreksjoner er slik en naturlig forekomst, når man investerer.

Det er stor forskjell på graden av disse korreksjonene med aksjenedturen fra 2000-2003 som ett av ekstremene; da IT-boblen brast resulterende i kursfall på opp til 40-80 prosent på de globale aksjemarkedene i perioden 2000-2003.

Ekstremum er heldigvis sjeldne, men utsving på aksjemarkedene innenfor de enkelte årene på 8-15 prosent er normale korreksjoner.

Fra frykt til grådighet
Investorenes stemningspendel svinger fra frykt til håp og grådighet. Etter aksjekrisen 2000-2003 var frykten for ytterligere fall utbredt.

Mange investorer valgte å redusere sin aksjeportefølje, da investeringene nå ble målt på hvor gal det kan gå.

I den motsatte enden av spekteret har man i 2006/2007 sett risikopremiene (renteforskjellen til statsobligasjoner) på kreditt- og højrenteobligation på ekstremt lave nivå i kjølvannet på store lånefinansierte oppkjøp.

Med de attraktive lånemulighetene ble investeringer nå målt på hvor godt det kan bli. Frykten for tap er erstattet av grådighet etter høye utbytter.

Som investor skal man være oppmerksom på at de finansielle markedene hvert eneste dag forsøker å prissette aktiva etter forventningene til de framtidige inntjeningene i virksomheter, den økonomiske veksten, renten m.m.

Når barometeret står på storm på de finansielle markedene, er det typisk allerede tatt høyde for frykten og nervøsiteten i form av synkende kurser og stigende risikopremier.

Motsatt gjelder det, at når solen står klart på himmelen og alt er idyll, så er de gode nyhetene fra virksomheter og økonomien allerede inneholdt i form av stigende kurser og synkende risikopremier.

Rasjonalitet fremfor følelser
Warren Buffets berømte sitat: «Vær fryktsom når andre er grådig og grådig når andre fryktsomme» bør ligge i bakhodet på den rasjonelle investoren.

Selger man i panikk med de øvrige fryktsomme investorene, er det kostnader til handel og evt. skatt – men minst like viktig risikoen for, at markedet snur, og man ikke deltar i den etterfølgende kursstigningen.

Den langsiktige aksjeinvestoren oppnår et merutbytte i forhold til en risikofri investering, da aksjemarkedet gir en risikopremie som kompensasjon for de årlige «krisene».

Har man risikostyringen på plass samt planlagt og stilt opp rammene for sine investeringer på forhånd, unngår man panikkløsninger, hvor følelser overtar rasjonaliteten.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Høyere risiko på investering i eiendommer

Nytt undersøkelse viser at investering i eiendommer er mer risikofylt enn hittil antatt.

Det er blitt desember måned, det nye året står for døren, og dermed er det nok engang blitt høysesong for kreative tiltak, som kan redusere den effektive skattesatsen i det forgangne året.

Klassikeren om å innskyte mer på pensjonsordningen er stadig gangbar, men å dømme etter mengden av annonser i avisene blir årets julehit de såkalte K/S prosjekt.

Det skorter slik ikke på tilbud om å få redusert sin skatt (i praksis er det tale om skatteutsettelse) ved å investere i fast eiendom via et kommandittselskap.

Men før man sier ja takk og tar imot julegaven fra SKATT er det verdt å forholde seg kritisk til risikoen på investeringen.

Hva med risikoen?
En ny undersøkelse i fagtidsskriftet Finans/Invest (Nr. 6, 2007) viser nemlig at risikoen ved eiendomsinvesteringer er vesentlig høyere enn tidligere antatt.

Forfatterne bak undersøkelsen peker på at selve metoden til å gjøre opp verdien av en eiendom medfører at risikoen ved eiendomsinvestering kommer til å framstå kunstig laver.

Utover et løpende direkte utbytte består det samlet utbyttet også av verdistigninger. Problemet er, at eiendommer typisk bare vurderes 1-2 ganger årlig, hvilket minsker de løpende utsvingene, når man måler utbytter.

Neste måneds utbytte vil slik minne mye om denne månedens utbytte, mens utbyttene på konkurrerende aktiva så som aksjer og obligasjoner vil fluktuere mer, da det jo løpende stilles nye priser i disse.

Konsekvensen er altså, at de månedlige utsvingene tilsynelatende er meget lave på eiendommer, hvorfor investeringen kommer til å framstå mer sikker enn eksempelvis aksjer og obligasjoner.

Tillater vi oss å måle utbyttet på eiendomsinvesteringer på samme måte som på aksjer og obligasjoner, viser et oppslag i kurslistene at europeiske eiendomsselskaper i gjennomsnitt har tapt 37 prosent i verdi i år.

Den riktige horisonten
Men hvilken horisont bør man se på? de fleste vil nok være enige i at eiendomsinvesteringer er for den langsiktige investoren.

Ingen kjøper eiendommer for å selge igjen måneden etter. Dels er det relativ høye handelskostnader og dels er eiendommer pr. definisjon en illikvid aktivklasse.

For den vanlig investor er det slik misvisende å framskrive de kunstig lave utbytteutsving fra månedlige observasjoner, når man skal danne seg et inntrykk av utviklingen noen år frem i tid.

Den relevante måleenheten er her utsvingene på de årlige utbyttene, og så er vi ved å være framme ved sakens kjerne.

Utsvingene på utbyttet på eiendomsinvesteringer blir nemlig 3 ganger så høyt, når man måler på årlige utbytter fremfor månedlige!

Dermed risikerer man å undervurdere risikoen på eiendominvesteringen, hvilket i siste ende kan føre til en uhensiktsmessig porteføljesammensetning.

Som potensiell eiendomsinvestor bør man slik alltid forholde seg til risikoen og investeringshorisonten, og når disse to forholdene betraktes i samme perspektiv, framstår eiendommer knapp så interessante, som de typisk framstilles.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Forskjellen på å få 5, 10 eller 15 % på pensjonssparingen

Litt rentesrente regning kan rask sette såvel tanker som investeringer på himmelflukt.

Forunderlig, sa matematikeren og geniet Albert Einstein om den rentesrenten algoritme alle barn lærer om i skolen. Jeg tror, de fleste husker fascinasjonen av rentetabel eksplosive vekst. Selv var jeg naturlig opptatt av de astronomiske tallene nederst i tabellen, som viste at 1 krone kan bli til mer enn 1.000 kr. på 50 år med en årlig forrentning på 15 %. Men 50 år, det er jo lang tid for en 10 års knekt, som heller vil bruke den beskjedne sparingen nå og her på en ny sykkel.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kjøp dyrt – selg billig

Garantier tvinger oss til å snu lærebøkene på hodet og handle irrasjonelt.

Avl godt kjøpmannskap vil påby å kjøpe billig og selge dyrt på de finansielle markedene. En enkel læresetning, som imidlertid er vanskelig å praktisere.

For å kunne treffe det riktige valget om når det skal kjøpes og når det er på tide å ta gevinst, kan den private investoren følge det rådet den private investoren hyppig blir møtt med – nemlig å søke hjelp hos en profesjonell leverandør av investeringsprodukter.

Alt andet lige bør den profesjonelle ha alle forutsetninger for å oppnå de best utbyttene, markedene har å by på.

Imidlertid viser historikken at den private investoren skal se seg grundig for i valget av både leverandør og de konkrete produktene, som investeres i.

Interessekonflikter
Årsaken til denne påpasseligheten skal finnes i de interessekonfliktene som fortsatt eksisterer i best velgående mellom den profesjonelle leverandøren og den private investoren.

Beslutningsgrunnlaget for å tilby et produkt er dessverre sjeldent, noe som er den best investeringen for den privaten – men derimot noe som kan selges og tjenes penger på for den profesjonelle leverandøren.

Investering med garanti

Og historien gjentar seg: Presset av garantisobligasjonenes suksess tilbyr danske investeringsfond nå søstersforeninger med innesbygget hovedstolsgaranti.

I motsetning til de eksisterende garantiproduktene skiller investeringsfondene seg ved at det ikke finnes et marked for opsjoner på investeringsfonder. Selve sikring bak hovedstolsgarantien kan slik ikke kjøpes på de finansielle markedene.

For å oppnå sikkerhet for investors hovedstol implementeres i stedet en matematisk formel, som dikterer en løpende balansering mellom investeringsfondet og sikre obligasjoner.

Når markedet faller, blir en større del investert i de sikre obligasjonene, og omvendt blir en større del investert i investeringsfondet, når markedet stiger – tilogmed med mulighet for å øke eksponeringen via fremmedkapital.

På hodet

Umiddelbar kan dette lyde som en fornuftig strategi. Det er likevel en markant fallgruve her, idet den enkle læresetningen om å kjøpe billig og selge dyrt her er snudd på hodet.

De finansielle markedene svinger på kort sikt i verdi, men snur over tid tilbake til en langsiktig trend. Store stigninger vil bli avløst av fall tilbake til trenden og omvendt.

For å sikre den ettertraktede hovedstolsgarantien er investeringsfondene slik nødsaget til å kjøpe, når markedene er steget og selge når markedet er falt – eller med andre ord: Kjøpe dyrt og selge billig.

Resultatet er markant lavere utbytte over tid enn ved en langsiktig kjøp-og-behold strategi.

Men en investering lagt ved det magiske ordet «garanti» er tross alt praktiskere å selge enn det kjedelige kjøp-og-behold alternativ.

Det gode kjøpmannskapet må vike for tryggheten.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Bøker om penger 1

Millioner
Frank Cottrell Boyce
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788204095787 (8204095783)
Les omtale av Millioner

Les omtale av Siegs myntkatalog Norden 2016
Sieg
Gamle og nye nordiske mynter, verdi på auksjoner og omsatt privat.
Dansk /  Innbundet / 2016

Betalingsformidling i et rettslig perspektiv
Olav Torvund
Bokmål / Innbundet / 1993
Levering 2-12 dagerISBN 9788251831475 (8251831474)
Les omtale av Betalingsformidling i et rettslig perspektiv

I pengenes rike: beretninger fra den norske kapitalismen
Tore Lindholt
Bokmål / Innbundet / 2005
ISBN 9788205345409 (8205345406)
Les omtale av I pengenes rike: beretninger fra den norske kapitalismen

Marion og mysteriet med de falske pengene
Tor Edvin Dahl
Bokmål / Innbundet / 2006
ISBN 9788204111302 (8204111304)
Les omtale av Marion og mysteriet med de falske pengene

Pengenes makt
Håvard Nørstebø
Bokmål / Innbundet / 2006
ISBN 9788230002902 (8230002908)
Les omtale av Pengenes makt

Sparing: de beste sparetipsene
Rune Pedersen
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788202240103 (8202240107)
Les omtale av Sparing: de beste sparetipsene

Lån: de beste lånetipsene
Rune Pedersen
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788202240110 (8202240115)
Les omtale av Lån: de beste lånetipsene

Forsikring
Rune Pedersen
Bokmål / Innbundet / 2004
ISBN 9788202241117 (8202241111)
Les omtale av Forsikring

Engelsk reiseparlør
Christian Becker-Christensen m.fl.
Bokmål, Engelsk / Heftet / 2006
ISBN 9788203233340 (8203233341)
Les omtale av Engelsk reiseparlør

Trump: tenk som en milliardær
Donald J. Trump
Bokmål / Innbundet / 2006
ISBN 9788271461485 (8271461486)
Les omtale av Trump: tenk som en milliardær

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Gjør din forretning mer attraktiv

Du kan gjøre din forretning enda mer attraktiv med å ta imot internasjonale bankkort. De internasjonale kortlogoene gir din forretning et internasjonalt preg, og er med til å åpne døren for en stor internasjonal og kjøpsdyktig kundekrets.

Hvis du ønsker å ta imot Visa, får du samtidig en avtale med en rekke andre internasjonale bankkort: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron og JCB blir nemlig tilbudt sammen, og din forretning vil bli enda mer attraktiv for turister, utenlandske gjester og ikke minst danskene med bankkort.

Med en internasjonal innløsningavtale får du:

* Adgang til flere kunder.
* Større omsetning – det gjennomsnittlige kjøpe på kredittkort er vesentlig større enn ved kontantkjøp
* Sikkerhet for likviditet – betaling til tid
* Adgang til internetthandelsplassen

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Hva er 3-D Secure? 3-D

Secure er en felles internasjonal standard, som øker sikkerheten for deg, når du handler på nettet. Det fungerer sånn, at du – utover kortnummer, utløpsdato og kontrollsiffer – skal «identifisere» deg med en personlig passord. Det er ikke det samme som Pinkoden – du skal selv velge en personlig passord.

Når du så betaler med din kort i en internettforretning, sjekkes det automatisk om passordet passer sammen med de øvrige kortopplysningene. Hvis det ikke er tilfellet, blir transaksjonen avvist. På den måten kan vi minimere risikoen for at noen misbruker din kort. 3-D Secure markedsføres under navnene «MasterCard SecureCode», «Verified by Visa» og «J/Secure».

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Bruk MasterCard og Maestro i hele verden

Maestro er et nytt bankkort i Danmark, som kom på gaten i sommeren 2003. Kortet kan brukes i forretninger og i minibanker i Danmark og resten av verdenen.

Maestro er online med det finansinstitusjonen som utsteder kortet. Det betyr at det sjekkes, om det er penger på kontoen, før et kjøp blir gjennomført.

Maestro kan, i motsetning til f.eks. MasterCard, utelukkende brukes i elektroniske terminaler, og ikke i «Fluesmækkeren». Kortnummer, navn og utløpsdato er trykket på kortet – og ikke preget med «opphøyde bokstaver», som de tradisjonelle bankkortene, og derfor kan kortet ikke brukes i «Fluesmækkeren».

Maestro kan brukes i over 25.000 forretninger og i 3.000 minibanker i Danmark. I resten er verdenen kan kortet brukes i mer enn 10 millioner forretninger og 1 million minibanker.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Du kan trygt betale med ditt bankkort

Du kan trygt betale med ditt bankkort –
også på nettet – liksom du betaler i vanlige butikker
Se her hvordan du bruker ditt bankkort på nettet – uten å gå på kompromiss med sikkerheten.

Som utgangspunkt sikrer loven deg mot tap ved misbruk av din kort, når du betaler på nettet, men derfor er det likevel en god ide å følge de gode rådene, som du også kan lese mer om på denne siden.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)