Kategori | PERSONLIG ØKONOMI

RSS feed for this section

Pensjon

En dag kanskje du blir pensjonist og innleder en ny fase i livet gjennom den pensjonen du får. Kanskje med funderinger på hva du nå skal gjøre og med mangelen etter arbeidskolleger. Men også med villa fra det harde arbeidet og tid over for deg selv, egne interesser, slekt og venner.

Med ny økonomi som ser helt annerledes ut før du fikk pensjon. Kanskje får du den verre og må gjerrig for at pengene skal rekke. Eller har du rent av penger over og funderer på hvordan kapitaler og pensjon skal plasseres?

Faren finnes at du ikke orker like svært lenger og kanskje ikke kan gjøre alt du vil. I allmennhet har imidlertid alt flere pensjonister i dag fordelen å være pigg og frisk lenge og leve et aktivt liv. Med reiser, hobbyer, utlandsopphold og gullkant på tilværelsen.

Fremtiden er enn mer uviss når vi er eldre. Men om du tenker etter før og planlegger i tid kan du øke tryggheten din.

Hvordan vil du leve med pensjonen din?

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

IPS – Å spare til pensjon med IPS

Dine fordeler med IPS – finnes  de?

Du har kanskje sett reklamene på fjernsyn i det siste:

IPS – raskeste vei til en god pensjon.
Nordea.

Nå kan du spare til en bedre pensjon – og samtidig spare skatt.
Storebrand.

Hva du enn gjør, ikke bit på kroken, advarer daglig leder Agnes Bergo i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren.

– Helt ærlig, jeg ville ikke anbefale noen å kjøpe IPS-produkter, sier hun.

Det er ikke første gangen Agnes Bergo ber folk ligge unna bankenes spareprodukter. Allerede for fem år siden gikk hun ut og advarte mot den nye jippoen den gangen: Strukturerte spareprodukter, garantert sparing, banksparing med aksjeavkastning og hva de nå kalte dem.

I dag er de fleste klar over hvor elendige disse produktene faktisk var.

– IPS er bankenes nye strukturerte spareprodukt, sier Agnes Bergo nå.

– På hvilken måte?

– Finansnæringen har tjent i bøtter og spann på såkalte garanterte spareproduktuer, samtidig som mange kunder har tapt penger. På samme måte er IPS også et produkt der de eneste som er garantert å tjene på det er finansnæringen. For mange av dem som kjøper produktene vil investeringen bli direkte ulønnsom, at de rett og slett taper penger på det, mener Agnes Bergo.

En viktig grunnen til at nordmenn lot seg lokke til å kjøpe garanterte spareprodukter for flere titalls milliarder kroner, var det besnærende løftet om «banksparingens sikkerhet, kombinert med muligheten til aksjemarkedets avkastning».

Den feteste marken på bankenes nye IPS-fiskekrok er løftet om at man kan få både bedre pensjon og samtidig spare skatt.

Det er en sannhet med veldig mange modifikasjoner, mener Bergo.

Webside

Opptil 55 prosent skatt

Det er riktig som reklamen sier, at IPS innebærer at man kan trekke 28 prosent av alt man sparer fra på skatten. Siden det maksimale sparebeløpet er 15.000 kroner i året, gir det et maksimalt skattefradrag på 4.200 kroner i året det året man sparer.

Det som ikke kommer like tydelig frem i reklamen er at det bare er en utsettelse av skatten. Når pengene skal tas ut som pensjonist, står kemneren klar – og han nøyer seg ikke med bare å kreve tilbake de 28 prosentene du fikk i fradrag da du sparte pengene.
IPS – Individuell Pensjonssparing med Skattefordel

Spar skatt samtidig som du sørger for en bedre økonomisk tilværelse i fremtiden.

Nå har du endelig muligheten igjen til å spare til pensjon og få fradrag på skatten for innbetalingen. Dette har igjen blitt mulig, fordi behovet for privat sparing er viktig for folk flest. Sannsynligvis også for deg! Hos oss er denne sparingen forsikret, og det vil si at skulle du bli syk sparer vi for deg, enten delvis eller helt.

Vi ønsker å trygge din økonomiske fremtid. Dersom du er usikker på om du egentlig har behov for en IPS avtale, anbefaler vi deg å se på følgende spørsmål, knyttet til de 3 pilarer for alderspensjon:

1. Pilar – Hva får du fra folketrygden?
Mange er usikker på hva man egentlig får fra folketrygden. Selv om det varierer fra person til person, kan vi på et generelt grunnlag si at du vil motta omtrent 50 prosent av din nåværende lønn. Har du en inntekt over 400 000 kroner, reduseres prosentandelen. – Dette tilsvarer altså din nåværende lønn, men bare utbetalt annenhver måned.

2. Pilar – Hva får du fra arbeidsgiver?
Dette kommer helt an på hvilken avtale du har hos din arbeidsgiver. På et generelt grunnlag kan vi si at de få som har de aller beste pensjonsavtalene gjennom arbeidsgiver, vil totalt få en reduksjon i inntekt på ca 30 prosent (inkludert folketrygd). De aller fleste får derimot en OTP avtale (innskuddsbasert pensjonsavtale) gjennom arbeidsgiver. Av alle bedrifter som tilbyr dette, er det hele 95 % som velger minimumsløsningen som tilsvarer så lite som 2 % sparing av din lønn til alderspensjon. – Om du også er en av dem som har en slik avtale, vil reduksjonen i din inntekt være på mer enn 40 %!

3. Pilar – Din private sparing.
Du bør bestemme deg for hvor mye du ønsker å spare privat, ut fra dine forutsetninger fra de to første pilarene. I dag er en god dag for å ta tak i din fremtidige økonomi en gang for alle. Ta kontakt med din rådgiver i banken, som vil kunne hjelpe deg med alt sammen!

Spar til pensjon med skattefradrag (IPS)

Endringer i pensjonsordningene gjør at fremtidens pensjonister får mindre å rutte med. Med en individuell pensjonsspareavtale med skattefradrag (IPS) kan du spare til pensjon og samtidig betale mindre skatt. Du kan spare opptil 15 000 kroner i året, og få inntil 4200 kroner mindre skatt.
Har du tenkt på hva du vil få utbetalt når du går av med pensjon? De fleste får faktisk halvert sin utbetaling som pensjonist – og noen merker ikke alderen før de sjekker saldoen. Ønsker du å opprettholde levestandarden, er du nødt til å spare selv.

Dette er hva du oppnår ved å spare IPS:

* Inntil 4200 kroner i årlig skattefradrag, tilsvarende 28 prosent av spart beløp.
* Ingen formuesskatt på innskudd og avkastning i spareperioden. Først når du får utbetalt sparebeløpet som pensjonist, betaler du inntektsskatt.
* God forventet avkastning ved oppnådd pensjonsalder.
* Fritt valg mellom fire investeringsvalg med ulike andeler bankkonto, rente- og aksjefond – avhengig av ønsket avkastning og risiko. Du kan også sette sammen din egen portefølje ut fra vårt fondsutvalg.
* I utbetalingsperioden blir oppsparte penger plassert i livselskapets portefølje, noe som gir en garantert avkastning.
* Pengene utbetales når du blir pensjonist og frem til fylte 77 år – eller lengre.
* Du forplikter deg til å la pengene stå inne til du når pensjonsalder.

IPS passer for deg som:

* vil spare ekstra til egen pensjon med skattefradrag.
* har noen år igjen til pensjonsalder og ikke forventer å betale toppskatt som pensjonist (noe få av dagens pensjonister gjør).
* har et langsiktig spareperspektiv og ønsker en enkel spareform.
* vil ha muligheten til å spare i fond for å oppnå god avkastning på lang sikt.

Spar til pensjon med skattefradrag
I 2008 innfører myndighetene en ny individuell pensjonsspareordning, IPS, hvor du hvert år kan få inntil 4200 kroner i mindre skatt ved å spare opptil 15 000 kroner. Du kan spare i IPS hos oss fra i høst.
I tillegg til lavere inntektsskatt, betaler du heller ikke formuesskatt av sparebeløpet og avkastningen.

Du sparer 28 prosent skatt av sparebeløpet
Skattereglene for IPS er tilsvarende dem som tidligere gjaldt individuell pensjonsavtale (IPA). Sparebeløpet ditt trekkes fra nettoinntekten på selvangivelsen, og du sparer dermed 28 prosent skatt av sparebeløpet. Først når du får pengene utbetalt, betaler du skatt. Utbetalingene beskattes som pensjonsinntekt, altså med noe lavere skatt enn lønnsinntekt.

Pengene blir utbetalt når du blir pensjonist
Siden dette er sparing til pensjon, får du først pengene utbetalt når du blir pensjonist. Utbetalingene fordeles over ti år – eller lengre, om du ønsker det. IPS er således en langsiktig sparing, hvor du kan forvente god avkastning på dine sparepenger.

ODIN Forvaltning tilbyr Individuell pensjonssparing i ODINs verdipapirfond i henhold til
lov om individuell pensjonsordning av 27. juni 2008. Fondenes investeringsmandat og
risiko fremkommer av de til enhver tid gjeldende fonds prospekt og vedtekter. Før du
tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapir-
fonds prospekt og vedtekter. Disse finner du på www. odinfond.no.
I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av
andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og
vedtekter hva gjelder krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.
Hva er Individuell pensjonsordning IPS
Individuelle pensjonsordning (IPS) innebærer at personer som er fylt 18 år får fra-
drag i skattepliktig inntekt for innbetaling i verdipapirfond på inntil kr 15 000 pr år.
Innbetalinger til IPS vil gå til fradrag i alminnelig inntekt, og gir en skattebesparelse
på 28 prosent. Verdien av fondsandelene er fritatt for formuesskatt og avkastningen
av fondsandelene beskattes først ved utbetaling. De oppsparte midlene (de til enhver
tid valgte verdipapirfond) er bundet frem til pensjonsalder. Utbetalt pensjon beskattes
som pensjonsinntekt.
Informasjon/Rapportering
Ved etablering av IPS i ODINs verdipapirfond, vil andelseier motta skriftlig informasjon
fra Verdipapirsentralen (VPS) om det/de valgte fond samt oversikt over de omkost-
ninger som vil påløpe. Det samme vil gjelde ved andre endringer i investeringsporte-
føljen slik som fondsbytte.
Andelseiere i ODINs verdipapirfond som tegner andeler gjennom IPS vil årlig motta
kontoutskrift hvor årets innskudd, årets avkastning og påløpte kostnader samt
alderspensjonskapital opptjent i løpet av året og samlet pensjonskapital ved ut-
gangen av året er spesifisert.
Tegning av andeler
Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding inntatt nødvendige opplysninger
om tegningen er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegnin-
gen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt.
Tegning av nye andeler i ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Maritim og ODIN Off-
shore skal skje til andelsverdien i følge neste kursberegning (normalt påfølgende dag)
etter tegningstidspunktet. Tegning av nye andeler i øvrige fond skal skje til andelsver-
dien ifølge første kursberegning (normalt samme dag) etter tegningstidspunktet.
ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med
kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel
strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av
selskapets kontraktsmedhjelpere.
Avtalen skal inneholde en betalingsplan som fastsetter hvilke årlige innbetalinger
kunden skal foreta. Årlig innbetaling kan ikke overstige 15 000 kroner. Minste spa-
rebeløp pr måned pr fond er 300 kroner. Beløpet kan fordeles på flere fond. Melding
om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.
Pensjonsutbetaling
Utbetaling av IPS i ODINs verdipapirfond skjer ved avtalt pensjonsalder eller ved
andelseierens død. Høyere pensjonsalder enn 67 år kan avtales. Dersom andelsei-
er er medlem av lovregulert (offentlig eller privat) tjenestepensjonsordning som
har lavere pensjonsalder, kan denne pensjonsalder benyttes. Andelseier må uten
ugrunnet opphold gi ODIN Forvaltning AS melding dersom betingelsene for lavere
pensjonsalder ikke lenger er tilstede.
Andelseier kan kreve utbetaling av IPS i ODINs verdipapirfond dersom andelseier har
rett til alderspensjon fra folketrygden,
dersom andelseier ikke mottar lønn (dog tidligst
utbetaling fra fylte 62 år) eller dersom
andelseier har rett til uføreytelser fra folketryg-
den. Utbetaling skjer da i henhold til uføregrad.
Utbetalingsperioden er minimum 10 år eller lengre etter avtale. Utbetaling skjer i
månedelige terminer. Antall andeler ved oppnådd pensjonsalder innløses jevnt over
utbetalingsperioden. Hvis månedelig utbetalingsbeløp er lavere enn to prosent av fol-
ketrygdens grunnbeløp (G), har ODIN rett til å foreta utbetaling i kvartalsvise, halvår-
lige eller årlige terminer. Dersom årlig pensjonsytelse blir mindre enn 20 prosent av
folketrygdens grunnbeløp, kan ytelsesperioden settes ned til det antall hele år som vil
gi årlig pensjonsytelse på om lag 20 prosent av grunnbeløpet.
Utbetaling ved dødsfall
Ved dødsfall utbetales midlene som barne- eller ektefellepensjon i henhold reglene i
innskuddspensjonsloven § 7-4. Oppsparte midler som ikke benyttes til slik pensjon,
skal utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.
Fondsbytte
Andeler i ODINs verdipapirfond tegnet som IPS kan flyttes mellom ODINs verdipa-
pirfond uten kostnader. Bytte av fond utløser ingen skatt på opptjent avkastning før
utbetaling finner sted.

IPS i ODINs aksjefond

Med ODIN-IPS får du et skattefradrag i dag for det beløpet du innbetaler. Dette gjør at IPS kan være en lønnsom pensjonssparing for deg

En av måtene å øke grunnlaget for det du skal leve av som pensjonist er å spare i aksjefond gjennom en IPS – individuell pensjonsparing med skattefradrag. Dette er en spareform hvor du får et skattefradrag i dag, mot å betale skatten først når du får utbetalt pengene som pensjon. En slik utsettelse av skatten kan være en lønnsom måte å spare på, gitt at du kan binde pengene du sparer frem til pensjonsalder.

Skattefradraget utgjør 28 prosent av inntil 15 000 kroner. Gjennom sparing i IPS har du også fritak for formuesskatt på oppspart beløp. Du kan også foreta endringer som fondsbytte underveis i spareperioden uten å utløse skatt.

Er IPS lønnsomt for deg?
Dersom du kjøper IPS må du være klar over at pengene er bundet helt frem til pensjonsalder, men du kan når som helst stanse innbetalingen.

Når pengene kommer til utbetaling beskattes hele beløpet som pensjonsinntekt. For de fleste (de som vil mota en middels pensjonsinntekt) betyr dette 31 prosent skatt på det utbetalte beløpet. I noen tilfeller vil pensjonsinntekten gi deg høyere marginalskatt enn 31 prosent, og da bør du vurdere om sparingen heller bør plasseres direkte i aksjefond utenfor IPS.

Spar i Terra IPS og spar 4 200 kroner i skatt

Ny skattefavoriserende sparing har kommet. Det nye produktet heter Individuell Pensjonssparing med Skattefradrag (IPS), og er en frivillig tilleggssparing til pensjon.
Spareordningen er ment som et tillegg til pensjonen du mottar fra folketrygden som pensjonist. Det blir mer og mer klart at du som privatperson må ta ansvar for din egen pensjon. I IPS kan du spare inntil 15 000 kroner årlig med 28 % skattefradrag. Dette gir deg et skattefradrag på 4 200 kroner. Pengene du sparer og avkastningen er samtidig fritatt for formueskatt.

Beløpet du velger å sette inn i IPS-ordningen, er bundet frem til pensjonsalder. Spareordningen hjelper deg å spare strukturert til din egen alderdom. Pensjonen utbetales over minimum 10 år, og beskattes som pensjonsinntekt.

Vi anbefaler en månedlig sparing på inntil 1 250 kroner. Månedlig sparing er en spareform som ikke gjør deg så sensitiv for kurssvingninger og sikrer deg del i den langsiktige trenden i aksjemarkedet. Du får også god hjelp av de kortsiktige kurssvingningene ved å kjøpe rimelige andeler.

Ordningen er ikke like gunstig for alle. Generelt kan man si at personer som er over 55 år og personer som vil få toppskatt på sin pensjon, heller bør velge å spare i frie fond.

Du kan maksimalt spare 15.000 kroner hvert år og få inntil 4.200 kroner lavere skatt.

Dine fordeler med IPS

* Sparebeløp inntil 15.000 kroner årlig.
* Inntil 4.200 kroner i årlig skattefradrag (28 % av sparebeløpet).
* Ingen formuesskatt på innestående verdi.
* Mulighet for god avkastning i spareperioden.

Hvorfor spare til pensjon?

Hva har du å «rutte» med som pensjonist? Ikke alle kan svare like klart på dette spørsmålet.  Men en ting er sikkert; du vil motta langt mindre enn som lønnsmottaker. De tre pilarene som betyr noe for din fremtidige pensjon er:

1. Folketrygden
2. Tjenestepensjon
3. Individuell tilleggssparing.

Uten tilleggssparing vil levestandarden kunne bli redusert. De fleste ønsker å opprettholde en god levestandard under pensjonisttilværelsen, og tilleggssparing er derfor helt nødvendig.

Hvem passer IPS for?

* Den som vil ha mer å rutte med som pensjonist.
* Den som ønsker skattefradrag og samtidig vil spare til egen pensjon.
* Den som er villig til å binde sparepengene til fylte 67 år og deretter ha en utbetalingstid på minst 10 år
* Den som har noen år igjen til pensjonsalder og som ikke forventer toppskatt som pensjonist.

Spareprofiler

Du bestemmer selv hvordan pengene skal fordeles mellom aksjefond og bankinnskudd. Hvor stor aksjeandel du bør velge, avhenger av din risikovilje og tid til pensjonsalder. På generelt grunnlag anbefaler vi høy aksjeandel til alle som har over 10 år til pensjonsalder.  Har du mindre enn 10 år til pensjonsalder, bør aksjeandelen reduseres og bankinnskudd økes.

Innbetaling og utbetaling

Du kan spare inntil 1.250 kroner månedlig (maksimum 15.000 kroner) hvert år. Utbetaling skjer fra pensjonsalder og skal  vare minst 10 år.

Skatt

Du får 28 % av sparebeløpet fratrukket i utlignet skatt. Midler plassert i IPS inngår ikke i formuesgrunnlaget og avkastning underveis skal ikke beskattes. Når sparebeløpet utbetales, trekkes det skatt som for annen pensjon.

Spar til egen pensjon med inntil kr. 15.000 i året, og
få 28 % av sparebeløpet i skattefradrag. Innskudd og
avkastning er fritatt for formuesskatt, og utbetalingen
beskattes som pensjonsinntekt.
Hva er IPS?
IPS (individuell pensjonssparing) er en langsiktig
pensjonsspareavtale der du kan spare til egen pensjon
med inntil kr. 15.000 i året, og få 28 % (inntil kr.
4.200) av sparebeløpet i skattefradrag.Innskudd og
avkastning er fritatt for formuesskatt, og utbetalingen
beskattes som pensjonsinntekt. Pensjonskapitalen er
bundet til pensjonsalder.
Hvorfor opprette en individuell
pensjonsspareavtale?
Folk flest må i større grad enn tidligere ta ansvar
for egen økonomi i pensjonisttilværelsen. Mange
vil kun få utbetalt ca. 40 % fra folketrygden som
pensjonist. Selv om de fleste har tjenestepensjon i
tillegg, er det tvilsomt om dette vil være tilstrekkelig til
å oppretteholde dagens levestandard. Det vil derfor
være lurt for å supplere med egen pensjonssparing.
IPS – naturlig ”grunnmur” i privat
pensjonssparing
IPS gjør det enkelt å spare til egen pensjon, og vil
for mange være den naturlige ”grunnmuren”i privat
pensjonssparing. Når pensjonsalderen nås, har
pensjonskapitalen stått i en årrekke og oppnådd
avkastning som ikke har blitt beskattet, verdien har
vært fritatt for formuesskatt og det har blitt gitt
skattefradrag for innbetalingene. Dette gjør IPS til en
gunstig pensjonsspareordning for folk flest. At
pensjonskapitalen er bundet som pensjonsmidler
frem til pensjonsalder, gir en garanti for at denne
forblir det den var ment som, nemlig din fremtidige
pensjon. Du blir hjulpet til å motstå fristelsen for uttak
underveis, og pensjonskapitalen kan yngle gjennom
langsiktig sparing.

Gjennom individuell pensjonssparing, eller IPS, kan du selv spare penger til din egen pensjon – med skattefordel. Du betaler ikke formueskatt av det du sparer opp, eller på avkastningen når du sparer. Dette kan gi deg inntil 4.200 kroner i redusert skatt hvert år.

Nordnet IPS

Nordnet Pensjon vil gi deg muligheten til å spare i den nye pensjonsordningen som skal lanseres i 2008. Produktet heter IPS og står for Individuell Pensjonsparing med Skattefradrag. Nordnet Pensjon vil løpende informere om den nye IPS på våre hjemmesider så snart myndighetene har ferdigstilt betingelser og vilkår for denne nye pensjonssparingen.

Ønsker du å bli informert når myndighetene kommer med mer informasjon om IPS? Trykk på knappen «Hold meg oppdatert om IPS».

Det vi foreløpig har fått beskjed om er at det skal gis et årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 15 000 kroner til den nye individuelle pensjonsordningen. Siden innestående er fritatt for formuesskatt, kan det heller ikke innbetales et høyere beløp enn et beløp som, sammen med kostnader, ligger innenfor fradragsrammen.

Hos Nordnet Pensjon vil du få muligheten til å investere dine oppsparte midler i verdipapirer til veldig lave kostnader

Videre skal det innrømmes fradrag for hele 2008 når lovgivningen er klar. Altså vil du som kunde uansett få mulighet for fullt fradrag for 2008 selv om lovverket ikke blir klart før senere i år. Den nye IPS som kommer i løpet av 2008 vil bidra til at Nordnet Pensjons tilbud av produkter for privat pensjonssparing blir enda bedre.

TERRA IPS

Nå kan du igjen spare med skattefordel. Med den nye spareordningen kan du spare inntil 4.200 kroner i året i skatt!

Mange husker kanskje den gamle IPA ordningen som ble aviklet i 2006. Nå har loven om individuell pensjonssparing (IPS) blitt vedtatt 17. juni 2008 og du kan igjen spare med skattefordel. Denne gangen kan du spare inntil 15.000 pr. år og få 4200 i redusert skatt.

Slik blir reglene for den nye IPS-ordningen:

* Du kan spare inntil 15 000 pr. år
* Innskuddet gir 28 prosent fradrag på selvangivelsen (dvs. inntil 4 200 i redusert skatt
* Innskudd og avkastning er fritatt for formueskatt Avkastningen beskattes først ved utbetaling Utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt
* Alle med skattepliktig inntekt kan spare i ordningen

For å få disse skattefordelene, har myndighetene bestemt at pengene er bundet fra til pensjonsalder, 67 år. Utbetalingsperioden må dessuten være på ti år eller mer.
Fradraget får du når du setter inn pengene, mens du betaler skatt når pengene utbetales som pensjonsinntekt. Dette betyr at du låner pengene rentefritt av staten i årene fra til pensjonsalder. Å låne penger rentefritt og plassere dem til god avkastning, er bra butikk. I tillegg er pengene fritatt for formueskatt.
På grunn av at den positive effekten av skattefradraget er avtagende jo nærmere du kommer pensjonsalder, anbefaler vi våre kunder å avslutte IPS sparingen 10 år før pensjonsalder og heller fortsette med vanlig fondsparing.

Gjerstad Sparebank tilbyr nå Terra IPS gjennom Warren Wicklund Kapitalforvaltning.  Terra fondsforvaltning og WarrenWicklund kapitalforvaltning fusjonerte nylig og vi kan nå tilby et utvidet tilbud innen fond og nå også IPS.
Vi vil gjøre det enkelt for deg å velge riktig spareform, avhengig av hvor mange år du har igjen til pensjonsalder. Når avtalen er etablert vil du kunne følge verdiutviklingen sammen med dine øvrige verdipapirer i nettbanken.

Fakta om IPS

Dette er en oppsummering av hovedvilkårene for Storebrand IPS. For en fullstendig oversikt henviser vi til avtalevilkårene.

* Sparebeløp: Med Storebrand IPS kan du spare maksimalt 15 000 kroner i året. Du kan sette inn beløpet som et engangsinnskudd eller etablere en spareavtale på inntil 1 250 kroner pr. måned.
* Skatt: Ditt årlige innskudd kommer til fradrag i din alminnelige inntekt som beskattes med 28 prosent. Sparer du 15 000 kroner pr. år, får du dermed 4 200 kroner mindre i skatt. Sparekapitalen (inkludert avkastningen) er også fritatt for formueskatt. Utbetalingene beskattes som personinntekt. Les mer om skattereglene under punktet «Skatt».
* Bindingstid: For å oppnå skattefordelene, har myndighetene bestemt at sparepengene bindes til pensjonsalder, normalt 67 år. Har du en annen pensjonsalder, les mer under punktet «Utbetalinger».
* Spareprofiler: I Storebrand IPS velger du selv hvilken spareprofil du vil plassere sparepengene dine i, og du kan bytte profil kostnadsfritt underveis. Se «Om spareprofilene» for en oversikt over de forskjellige investeringsalternativene vi tilbyr.
* Garanti og nedtrapping: For å redusere verdisvingningene på sparepengene når ubetalingstiden nærmer seg, blir midlene gradvis overført til Garantert spareprofil ti år før pensjonsalder – uavhengig av hvilken spareprofil du har valgt for oppsparingstiden. Under hele utbetalingsperioden vil sparepengene dine dermed stå i Garantiporteføljen. Les mer om Garantert spareprofil under punktet «Om spareprofilene».
* Utbetalinger: Din sparing i Storebrand IPS blir utbetalt terminvis minst frem til fylte 77 år og i minst 10 år. Les mer om utbetalingene og særskilte regler under punktet «Utbetalinger».
* Ved uførhet: Dersom du innvilges midlertidig uførestønad eller uførepensjon fra folketrygden, kan utbetalingene startes tidligere. Pensjonsutbetalingen skal utbetales til minst fylte 77 år. Les mer om reglene for ubetalinger ved uførhet i avtalevilkårene.
* Ved død: Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, subsidiært til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Les mer om utbetalinger ved død i avtalevilkårene.

Hvem passer Storebrand IPS for?

* IPS passer for deg som ønsker en enkel spareform med skattefradrag
* Du ønsker samtidig å plassere pengene dine i aksjer, eiendom og rentepapirer for å oppnå mulighet for høyere avkastning enn banksparing
* IPS er særlig gunstig for deg med lang sparehorisont (generelt minst 10 år) og/eller forventet lav marginalskatt som pensjonist.

Er IPS lønnsomt for meg?
o Innskuddet i IPS gir rett til fradrag i alminnelig inntekt tilsvarende 28 prosent, mens de fleste pensjonister betaler 31 prosent marginalskatt på sine pensjonsutbetalinger (marginalskatten kan variere fra 0 – 55 prosent, avhengig av inntekstnivå).
o Skattefradraget kan betraktes som et «gratis lån» over tid som du også får avkastning av, derfor kan du tillate deg å betale en noe høyere skatteprosent når pengene en gang skal utbetales uten å tape økonomisk.
o I tillegg er innskuddet og avkastningen fritatt formueskatt. Alt i alt er dette lønnsomt for mange.

Hva koster Storebrand IPS?

Prisen for Storebrand IPS vil variere i forhold til hvilken spareprofil du velger, samt om du er tilknyttet en fordelsavtale for ansatte via din arbeidsgiver. Sjekk om du har fordelsavtale gjennom din arbeidsgiver i bestillingsløsningen for IPS ved å legge inn ditt fødselsnummer.


Nordea lanserer individuell pensjonssparing med skattefradrag – IPS

Myndighetene har igjen åpnet for sparing til pensjon med
skattefradrag (IPS). Maksimalt sparebeløp i året er 15.000 kroner.
Med 28 prosent skattefradrag vil det gi 4.200 kroner i årlig
skattefradrag. – Dette er et godt produkt som bør være byggestein i
enhver pensjonssparing, sier administrerende direktør i Nordea Liv,
Jørund Vandvik.

– Skattefordelen betyr at IPS er en effektiv måte å spare til pensjon
på. Forutsetning er at det er ti år eller mer igjen til
pensjonsalder. Den lange sparehorisonten gjør at skattefradraget på
innskuddet får stor verdi, forteller Vandvik.

Pensjonsreform og egensparing
Pensjonsreformen som myndighetene innfører i 2010 omfatter helt eller
delvis alle som er 55 år eller yngre i dag. Resultatet av blant annet
fleksibel pensjonsalder og levealdersjustering, blir mindre pensjon
til de aller fleste.

– Den nye pensjonsreformen betyr at alle i større grad enn tidligere
må ta ansvar for, og spare til egen pensjon. Vi mener at IPS bør være
en av grunnsteinene i en slik sparing, sier Vandvik.

Øremerket til pensjon
IPS er bundet sparing som belønner regelmessig sparing over tid.
Pengene kan med andre ord ikke tas ut før pensjonsalder.

– Bundet sparing er en fordel fordi pengene da ikke kan brukes opp på
fristelser underveis, sier Vandvik.

Nordea anbefaler at IPS blir én del av en større spareportefølje. I
tillegg til IPS er rådet å også sette av penger som er lettere
tilgjengelig på kort og mellomlang sikt.

Nordeas regneeksempel viser at jo tidligere man starter jo større
blir gevinsten. For eksempel vil en 30 åring, uten toppskatt som
pensjonist, som sparer jevnt hele livet få cirka 80 prosent høyere
pensjon etter at all skatt er betalt enn om sparingen hadde foregått
i fond med samme avkastning og samme kostnader. En eventuell
toppskatt på pensjonen vil redusere gevinsten, men ikke spise den
opp.

Fakta om IPS:

* Spar inntil 15.000 kroner per år.
* Reduser skatten med inntil 4.200 kroner per år.
* Slipp formueskatt på innskudd og avkastning.
* Pengene utbetales fra pensjonsalder.
* Innskudd og avkastning er fritatt for formuesskatt.
* Avkastningen beskattes først ved utbetaling.
* Utbetalingen skjer over minimum ti år og beskattes som
pensjonsinntekt.

Prøv egen Hjemmeside

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)

Skolestart forut

Skolestart forut – Skolevesker med innhold for 94 millioner kroner. 68.000

barn er på vei i skole. Nordea har lagt et budsjett for skolestart. Tenk på pengene, for det er stor prisforskjell. Ta barna med på råd, så lærer de om pengenes verdi.

For 68.000 håpefulle 6-årig er årets sommerferie særlig lang.
Til august venter barnehageklassen og et nytt liv som skolebarn. Nå skal det kjøpes utstyr til skolestart.

Men hvordan ser et startbudsjett ut?
I skjemaet finnes en beregning av en dyr, en billig og en gjennomsnittlig løsning.
Skolestartbudsjett Skolestart utstyr: Dyr utgave Billig utgave Gjennomsnitt
Skoleveske 699 kr. 69 kr. 384 kr.
Penalhus 199 kr. 39 kr. 119 kr.
Drikkeflaske 100 kr. 15 kr. 57,50 kr.
Matkasse 80 kr. 25 kr. 52,50 kr.
Bag/- pose 150 kr. 20 kr. 85 kr.
Sko 499 kr. 99 kr. 299 kr.
Sportsgenser 200 kr. 40 kr. 120 kr.
Sportsbukser 300 kr. 80 kr. 190 kr.
Bokbind og småting 75 kr. 75 kr. 75 kr.
Sum 2.302 kr. 462 kr. 1.382 kr. 68.000
barn 156.536.000 kr. 31.416.000 kr. 93.976.000 kr.

For hvert barn skal det gjennomsnittlig investeres 1.382 kr. i skoleutstyr. På landsplan betyr det at det blir kjøpt utstyr for 94 millioner kroner, og det er store

prisforskjeller.
Den dyreste løsningen er fem ganger så dyr som den billigste.
Ovenpå en dyr sommerferie vil noen foreldre kanskje overveie, hvor pengene skal komme fra. Men allerede 20. juli fikk de 6-årig foreldrene den kvartalsvis småbørnsydelse på 3.081

kr.

Hvis barna ønsker seg en helt bestemt dyr skoleveske eller seige sportssko, som er på mote for tiden, kan pengene kanskje finnes likevel. Det kan være en god ide å leke med

prisene sammen med den 6-årig.

På den måten kan barnet være med til å prioritere. Barnet kan på den måten lære å velge mellom både billige og dyre produkter. Og ved å gi barna innflytelse, lærer de noe om hvor

langt pengene rekker.

Barnehage blir til SFO
Tiden i barnehagen er forbi. Tall fra Innenriks-og-Helsedepartementet viser at gjennomsnittsprisen for en heltidsplass i barneshagen for barn på 3-5 år var på 1.621 kr. i 2005.
Det tilsvarende tallet for skolefritidsordning, SFO for de 6-9-årig var 1.189 kr. i 2005. Det svarer til at det med skolestarten og den nye pasningsordning utenfor skoletid

ligger en besparelse på mer enn 400 kr. om måneden eller knapp 5.000 kr. om året i forhold til utgiften til barneshagen.

Store prisforskjeller
I de billigste kommunene koster en SFO-plass omkring 700 kr. og i de dyrene omkring 1.600 kr. pr. måned, eller mer enn det dobbelte.

Sparing til barnets utdannelse
Hvis foreldrene ikke allerede har gjort det, kan de overveie om de lavere stellstakstene skal veksles til en barnessparing til skolebarnet. En barnessparing er en konto, hvor

foreldre og andre familiesmedlemmer kan innbetale penger. Pengene kommer barnet til gode sen f.eks. til hjelp til en utdannelse. Det må maksimalt settes 3.000 kr. inn på en

barnessparingskonto hvert år. Man kan eksempelvis velge å sette 250 kr. inn på kontoen om måneden. Det svarer til 3.000 kr. etter et års sparing.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Husholdningspungen i fin form

oktober 2006
Danskene er godt rustet til å greie forandringer i privatøkonomien. I gjennomsnitt har vi 6.100 kr. tilbake, når fast utgifter til bolig og mat er betalt. Vi mener selv at vi kan

greie relativ store stigninger i boligrenten og energiprisene. Slik vurderer danske boligeiere at vi gjennomsnittlig kan tåle at renteutgiftene stiger med 3.000 kroner om

måneden. Det viser en nordisk undersøkelse av husholdningspulsen, som analysesinstituttet Synovate Vilstrup har foretatt for Nordea, som over 4.200 husholdninger i Danmark,

Finland, Norge og Sverige har deltatt i.
Privatøkonomi – hva er det?

Til gjengjeld har vi vesentlig mindre overblikk over våre privatøkonomi enn svenskene. Undersøkelsen viser at en stor gruppe – hvert fjerde spurte danske – ikke kjenner sitt egen

rådighetsbeløp. Enda flere kjenner ikke størrelsen av sin sparing. Mer enn hvert tredje boligeier vet ikke hvor høy en rentestigning sin økonomi kan holde til. Manglende

overblikk betyr at man ofte velger de kortsiktige finansielle løsningene – f.eks. å leie vaskemaskinen eller kjøpe den med et dyrt forbrukslån. de fleste ville antagelig kunne få

pengene til å rekke lengre, hvis de brukte litt mer tid på å få overblikk over sin økonomi.
Arbeidsløshet og skilsmisse

Oppheve samliv gir større problemer for privatøkonomien enn arbeidsløshet. Tre ut av fire må legge økonomien om, når partneren går sin vei. Mister vi derimot jobben i seks

måneder, må bare litt over halvdelen av oss se på budsjettet. Bor vi på Fyn og på Sjælland utenfor Storkøbenhavn, betyr arbeidsløshet ikke automatisk at økonomien bryter sammen.

Her vil 60 % nemlig ikke ha behov for å legge økonomien om. Sammenlignet med naboene i Sverige, Norge og Finland, er danskene faktisk dem det økonomisk sett er minst berørt av

ledighet.
Bekymringsbarometer

Halvdelen av danskene bekymrer seg om stigende energipriser og forringelser av de sosiale ytelsene. Stigende fødevarepriser er de nordiske husholdningene enige om ikke å bekymre

seg særlig mye om. Undersøkelsen viser også at boligeierne er ikke nær så redd for rentestigninger som for stigende energiprisene og høyere eiendomsskatt.
Bekymringsbarometer Bekymring Danmark Norge Sverige Finland
Største Sosiale ytelser Energipriser Energipriser Energipriser
Minste Fødevarerpriser Fødevarerpriser Fødevarerpriser Fødevarerpriser

Bekymring har et postnummer

Forringelser i de sosiale ytelsene er det, som bekymrer husholdninger i Nord-og-Østjylland mest. Pendlerne på Sjælland og Fyn ser med størst bekymring på bensin- og energiprisene

og høyere eiendomsskatt. Og så bekymrer kvinner seg generell mer enn menn.
Penger i banken

Hvert fjerde danske husholdning har mindre enn 5.000 kr. spart opp til hverdagens uforutsette utgifter. Det gjør husholdningene sårbare overfor sesongsutslag i økonomien som

f.eks. ferieturer og høytider. Disse husholdninger vil få fordel av å dra mer aktiv stilling til hvordan sin økonomi skal se ut på både kort og lang sikt.
Gode råd om sparing

Ingen eller en meget lav sparing gjør optimal planlegging av økonomien vanskelig. Resultatet kan bli for kortsiktige og dyre løsninger. En litt større sparing på en til to

smånedslønninger eller en kassakreditt gir frihet til å unngå økonomiske ad hoc-løsninger.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Budsjett gir overblikk over året

januar 2007

Det nesthyppigste nyttårsforsettet er å få styr på budsjettet. Og de fleste har allerede et budsjett. Men 700.000 danske husstander fører ikke budsjett over de fast utgiftene. 82% av de 25-34-årig gjør det, mot bare 57 % av de 55-70-årig. Kvinner og menn er like gode om å holde styr på de fast utgifter. Til gjengjeld har våre bopel og utdannelse ikke betydning for om vi fører budsjett over husstandens fast utgifter. Det viser en undersøkelse gjennomført av Synovate Vilstrup for Nordea.

Flertallet holder øye med de fast utgifter 67% av danske husstander fører budsjett over de fast utgiftene. Men lever man alene, er det bare hvert annen, som fører slik et budsjett. Undersøkelsen viser overraskende at de unge er den gruppen som er mest flittige til å føre budsjett over de fast utgiftene. Hele 82 % av de 25-34-årig fører budsjett mot 68 % av de 35-44-årig, 66 % av de 45-54-årig og bare 57 % av de 55-70-årig.

Først på året er det god grunn til å undersøke hvor mye luft det er i budsjettet. Det er faktisk nå, at man med fordel kan begynne å spare opp til sommerferien.
Høye inntekter har budsjett

Husstander med en samlet årlig inntekt på mer enn 300.000 kr. fører ofte budsjett over fast utgifter enn husstander med en samlet årlig inntekt under 300.000 kr. (70 % mot 58 %).

Det er imidlertid ikke uddannelses- eller sregionsmæssig forskjeller på de husstandene som fører budsjett, og de, som lar være.

Hvorfor gjør vi det? 3 ut av 4 er begynt å føre budsjett over fast utgifter på egen initiativ. Og hele 92 % av de, som fører budsjett, gjør det for å få et bedre overblikk over husstandens økonomi.

Hvert fjerde husstand med en samlet årlig inntekt under 400.000 kr. bruker budsjettet til å holde særlig øye med overtrekk, mens det bare gjelder hvert åttende husstand med en samlet årlig inntekt over 400.000 kr.
Menn og kvinner er like gode om det

Det er like ofte en mann som en kvinne, som fører husstandens budsjett. Uansett om det sees på samtlige husstander, eller om det bare sees på gifter og samboende.
Og så er fire ut av fem budsjett elektroniske. Enten fylles ut budsjettet inne i husstandens nettsbank, eller også ligger det på hjemmets PC. Er man derimot over 55 år, bruker hvert tredje stadig papir og blyant til å fylle ut budsjettets tallkolonner.

Gode grunner til å legge budsjett

* Legg årets familiebegivenheter inn i budsjettet – så blir konfirmasjonen eller sommerferien praktiskere å betale
* Få overblikk over fast inntekter og utgifter ved å dele dem i 12 porsjoner. Så vet du hvor mange penger du har til øvrig forbruk hvert måned
* Prioritering og planlegging av langsiktige ønsker om sommerferie eller ny bolig blir praktiskere

* Du kan rask beregne konsekvensene av nye låneutgifter eller en inntektsnedgang i et oppdatert budsjett.

* Det er en god ide gi budsjettet et service med jevne mellomrom og se på alle plakatene med kritiske øyne

* Inndra gjerne hele husstanden i gjennomgangen, så både barnas og de voksen utgifter blir drøftet. Skal sommerferien være dyr eller billig? Skal bilen skiftes ut? Alle de spørsmålene kan du lett besvare med budsjettet i bakhånda.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nyttårsforsett: Slutt med økonomiske tømmermenn?

januar 2008

Hvert femte danske forbruker har økonomiske problemer etter jul og nyttår. Antallet av forbrukere, som kjemper med å få pengene til å slå til, er skjevt fordelt både på kjønn og

alder. Det viser en undersøkelse, som Synovate Vilstrup har utført for Nordea. 1000 forbrukere har beskrevet sin vanlige økonomiske situasjon etter jul. Forklaringen på at vi

likevel har råd til å gå på salg i januar er, å hele 4 ut av 5 sjelden eller aldri har problemer med økonomien etter jul.

Les undersøkelsen: Hvorfor har vi råd til å gå på januarsalg? PDF icon
Økonomisk hodebrudd i januar?

Jul og nyttår er overstått. Men det er en myte, at stort sett alle har lavvanne på lønnskontoen, selv om januar har ry for å være årets lengste måned. Hvert femte forbruker har

økonomiske problemer etter nyttår. Det tall dekker over at hvert tyvende av oss alltid har problemer med økonomien. Men det er ikke de samme, som lånte til julegavene Hit kommer

at godt en ut av 10 noen ganger har problemer med økonomien etter nyttår.
Flere kvinner enn menn kjemper med økonomien

Antallet av forbrukere, som kjemper med å få pengene til å slå til, er skjevt fordelt på kjønn og alder. Generell har litt flere kvinner enn menn noen ganger eller alltid

problemer med økonomien etter jul. Det er en tendens, som ikke bare sees i Danmark. Det gjelder for de 20 mill. voksen i Norden.
Kvinner, som noen ganger eller alltid har problemer: Norge: 17 %
Sverige: 19 %
Danmark: 21 %
Finland: 21 %
Menn, som noen ganger eller alltid har problemer: Norge: 10 %
Sverige: 12 %
Danmark: 16 %
Finland: 18 %

Jo eldre vi blir, jo bedre blir vi til å holde hus med pengene, idet bare ganske få forbrukere på 67 år og derover har vrøvl med økonomien etter jul.
Gode råd trenger ikke være dyre

Mange forbrukere bruker et gratis knep, som gir overblikk over økonomien. De legger budsjett over sine fast utgifter. Det gjelder for 2 ut av 3. Budsjettets fornemmeste formål er

å gi overblikk over økonomien, så ubehagelige overraskelser og pengestress unngås. En del forbrukere går skrittet videre og setter sparing på budsjettet hvert eneste måned. Det

gir sikkerhet for at det er penger til de utgiftene som selv den best planleggeren ikke kan forutse.
Nyttårsforsett: Slutt med økonomiske tømmermenn

* Oppdater ditt budsjett eller lag et, hvis du ikke har et enda
* Sett sparing på budsjettet og sett penger til side hvert eneste måned
* Sjekk din gjeld. Forbrukerne er enige om at kredittkjøp i butikker er den dyreste måten å lånefinansiere et kjøp på sammenlignet med bankens lånetilbud. snakk med banken om å

samle gjelden
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Økonomisk sikkerhetsnett

Din økonomi er et viktig fundament i ditt liv

Det kan ha store konsekvenser, hvis du ikke har sørget for å sikre økonomien. Med disse verktøyene blir du og din økonomi mindre sårbare.

* Legg budsjett, og kjenn ditt rådighetsbeløp. Når du har overblikk over inntekter og utgifter, vet du presis hva du har til rådighet hvert måned til løpende forbruk.
* Det går hardt utover økonomien, hvis du eller din partner mister arbeidsevnen eller dør. Det finnes mange måter å sikre seg selv og hverandre på med livsforsikring,

krysslivsforsikring og forsikring ved tap av arbeidsevne.
* Hvem skal tilbakebetale ditt lån? Har du lån i Nordea, kan du kjøpe en forsikring, som trår i kraft, hvis du mister arbeidsevnen, blir meget syk eller dør.
* Sørg for å kjøpe deg den tryggheten og sikkerhet som de riktige forsikringene gir.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Båndlagt arv og gave

Båndlagt kapital er arv eller gave, som arvelater eller gavesgiver har bestemt at mottakeren ikke kan disponere over.

Vi har et inngående kjennskap til lovgivningen omkring båndlagt midler og til investering av kapitalen.
Du er alltid velkommen til å kontakte oss og høre nærere om hva bestemmelsene betyr i praksis, og hvilke servicesytelser vi kan tilby.

Båndlagt arv 1
1 Båndsleggelse av arv

Båndsleggelse av en arv skjer på grunnlag av bestemmelse i testamente.

Båndsleggelse innebærer at arvingen ikke kan disponere over kapitalen, så lenge båndsleggelse varer. 2
2 Særeie

Båndlagt arv er fullstendig særeie, hvis ikke annen er bestemt. 3
3 Utbetaling av renter
Renter av en båndlagt kapital skal, hvis ikke annen er bestemt, utbetales til fri rådighet. Renter av tvangsarv skal alltid utbetales. 4
4 Løslatelse

Det kan søkes om hel eller delvis løslatelse av en båndlagt arv, når det er en velferdssak for eieren.

Det krever likevel tillatelse fra statsforvaltningen. 5
5

Fritak for båndsleggelse

Er en arv av mindre verdi, for tiden under 100.000 kr., kan statsforvaltningen godkjenne at arven ikke båndlegges, hvis det ikke er særlige omstendigheter, som taler for båndsleggelse.

Er en arving fylt 25 år og kan godtgjøre, at hun/han på forsvarlig måte kan råde over arven, kan båndsleggelse av tvangsarv forlanges tilsidesatt. Begjæring skal snart mulig etter dødsfallet fremsettes overfor skifteretten. 6
6 kreditorbeskyttelse

Båndlagt arv er som hovedregel kreditorbeskyttet, så lenge båndleggelse varer.

Båndlagt gave

Båndleggelse av gaver er ikke lovregulert – men i prinsippet brukes reglene for båndlagt arv. 1
1 Båndleggelse av gave

En gavegiver kan ved gavebrev bestemme at en gave skal båndlegges for mottakeren. 2
2 Særeie

Gavegiver kan bestemme om gaven skal være særeie. 3
3 Utbetaling av renter

Renter av en båndlagt gave utbetales til fri rådighet, hvis ikke gavegiver har bestemt annen. 4
4 Løslatelse

Gavegiver kan frigi kapitalen helt eller delvis. 5
5 kreditorbeskyttelse

Båndlagt gave er kreditorbeskyttet, så lenge båndleggelse varer.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Pensjon og nedsparing

Pensjon

Har du enda ikke fått spart så mye opp til din tilværelse som senior, eller vil du bare sikre deg enda bedre?

Lån med avdragsfrihet gir deg mulighet for å innskyte mer på pensjonssparingen. dermed står du bedre, når du engang skal på pensjon.

Pensjonssparing har en rekke fordeler i forhold til vanlig sparing. Hvis du sparer opp på en ratespensjonordning, får du et fradrag i din skatt svarende til innskuddet. Jo mer du betaler i skatt av din sist tjente krone, desto større fradrag får du.

Når din sparing blir utbetalt, blir utbetalingen også beskattet. Men mange betaler mindre i skatt som pensjonister, enn de gjør, mens de arbeider – så det vil ofte være en fordel ved å spare opp i en pensjonsordning. Dessuten beskattes det løpende utbyttet bare med 15 prosent
Nedsparing

Utviklingen på boligmarkedet er gått sterkt de senere årene. Prisene er steget, og mange har fått en betraktelig frisverdi i boligen. Med lån med avdragsfrihet er det kommet enda en mulighet for å belåne mursstenene til forbruk – også kalt nedsparing.

På den måten kan du få bedre råd til å bli boende en lengre periode og samtidig nyte godt av din spart opp formue i boligen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luft i økonomien

Permisjon

Har du barn, og overveier du å gå på permisjon i en periode?
Et lån med avdragsfrihet får økonomien til å henge bedre sammen i permisjonsperioden.
Din inntektnedgang kan nemlig kompenseres av en lavere ytelse på lånet.
Satte ned tid

Det kan også være, at du bare ønsker å ha mer tid sammen med dine barn. Her kan et lån med avdragsfrihet hjelpe med å gjøre det mulig.
Bedre råd i hverdagen

Vil du ha råd til litt ekstra i hverdagen, så kan det også bli mulig med et lån med avdragsfrihet.
André planer

Det kan være, du har helt andre planer, men uansett hvilke planer du har, så er vi klar til å rådsgi deg om mulighetene. Det er til gjengjeld helt opp til deg, hva du vil bruke pengene til.

Reduksjon av annen gjeld
Slipp rask av med den dyre gjelden

Renten på lån med sikkerhet er på et meget lavt nivå for tiden. Lån med avdragsfrihet gir mulighet for å flytte avdraget fra lån med sikkerhetet til annen dyrere gjeld. dermed slipper du rask av med den dyre gjelden.

Om det er fordelaktig å legge om annen gjeld, avhenger av forskjellen mellom renten på lån med sikkerhetet og den andre gjelden samt kostnadene ved å ta opp et nytt lån.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 4.2/5 (6 votes cast)

Sikkerhet og kausjon

Mange lån ytes mot sikkerhet i form av pant, kausjon eller annen. Du kan lese om de mest vanlige måtene å stille sikkerhet på her.
Pant

Du kan stille sikkerhet i form av pant fra deg selv eller en annen person: Pantsetter.
Panthaveren er den, som har sikkerhet i pantet, f.eks. banken. Det er forskjellige slags pant. De mest vanlige er håndpant og underpant.

* Håndpant
Håndpant betyr at pantsetter ikke råder fysisk over det pantsatte, og brukes i forbindelse med pantsetting av f.eks. verdipapirer.
* Underpant
Med underpant råder du over det pantsatte, men det er tinglyst et pantebrev som sikkerhet for lånet, f.eks. et eierpantebrev i din bolig eller i din bil. Eierpantebrev i fast

eiendom registreres på dommerkontoret i den sorenskriveriet hvor eiendommen ligger. Eierpantebrev i bil, motorsykkel, campingvogn o.l. registreres i et landsomfattende register,

Bilbogen.

Eierpantebrev i andre ting (løsørepantebrev) registreres i et lignende register, Personbogen. Pantebrevet ligger fysisk hos panthaveren. Alle registre er offentlig tilgjengelige.

Hvis en låntager ikke overholder sine forpliktelser, kan panthaveren kreve at det pantsatte blir solgt, og har krav på de pengene salget bringer inn. Hvis det pantsatte – f.eks.

en bil – kan selges for mer, enn det skyldes, får låntager overskuddet. Men er det tale om en underskuddsforretning, kan det stadig reises krav om tilbakebetaling av det

resterende beløpet.

Er du giftet eller samlevende, kan du eller din ektefelle/samboer ikke pantsette dere felles bolig, med mindre I begge skriver under.

Kausjon

Kausjonerer du for et lån, skal du betale gjelden, hvis den, som har lånt pengene, ikke betaler. Det kan altså være en betydelig forpliktelse, du påtar deg.

Banken skal opplyse om låntagers økonomi, bl.a. med siste skatteoppgjør fra skattevesenet og siste 3 måneders lønnslipp.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)