Statens pensjonskasse – lån?Boliglån

NB!! Alt som står på denne siden gjaldt i skrivende stund, sjekk om dette gjelder fortsatt.

Som medlem i Statens Pensjonskasse kan du søke om inntil 1 500 000 kroner med sikkerhet innenfor 80 % av boligens markedsverdi til 3,25 % rente fra 1. september. (det gjaldt i skrivende stund, sjekk om dette gjelder fortsatt)

Er dere to medlemmer kan dere søke inntil 2 500 000 kroner.

Hvem kan søke boliglån?
Medlemmer i Statens Pensjonskasse

Yrkesaktive medlemmer i Statens Pensjonskasse
Pensjonister i Statens Pensjonskasse
Statsråder og stortingsrepresentanter
For mer informasjon om medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre låneordninger forvaltet av Statens Pensjonskasse:

Jernbanens Pensjonskassefond
Pensjonsordningen for apoteketaten
Kunder med ventelønn kan ikke søke om nye lån, men kan beholde løpende lån i Statens Pensjonskasse.

Det anbefales at husstanden ikke har en gjeldsgrad større enn 2 – 3, men dette vurderes individuelt.

Ved søknad om lån sjekker Statens Pensjonskasse betalingsanmerkninger og eventuelle mislighold av tidligere eller løpende lån hos oss.

—————————————–

Gunstig lån i Statens PensjonskasseOpptil 750 000 kroner til 2,5 prosent rente, uten at det stilles krav om førsteprioritet, er tilbudet fra Statens Pensjonskasse.

I løpet av to uker skal en lånesøknad være behandlet.

En halv million medlemmer av Statens Pensjonskasse har Norges gunstigste lånetilbud. Mange av dem er medlemmer av Utdanningsforbundet. Bare 30.000 benytter tilbudet.

Toppfinansiering
Tilbudet er svært gunstig for eksempel som toppfinansiering av bolig: Hvis alternativet er toppfinansiering av 750 000 kroner til fire prosent rente, kan pensjonskassens medlemmer spare nesten tusen kroner i måneden på tilbudet ifølge Dagens Næringsliv.

Statens Pensjonskasse har 900 000 medlemmer – av disse er det en halv million yrkesaktive eller pensjonerte statsansatte som har rett til å oppta lån.

Renten på boliglån hos SPK holder seg på 2,5 prosent til inn i 2006. Dette er et av markedets aller laveste boliglånsrenter, og den har holdt seg uendret siden mai i fjor. Statens Pensjonskasse tilbyr denne renten innenfor 80 prosent av lånetakst.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på Statens Pensjonskasse sitt nettsted

——————————————–

Få vil låne i pensjonskassen

Statens Pensjonskasse opplever nærmest fritt fall i antall søknader om boliglån. Lave renter i private banker konkurrerer ut banken som retter seg mot statsansatte.

Mens Statens Pensjonskasse i 2002 mottok 15 604 søknader om boliglån, var tallet i 2003 redusert til 3 243, og interessen i år synes å være ennå mindre. I første kvartal 2004 har bare 593 søknader kommet inn til Statens Pensjonskasse (SPK), skriver LO-magasinet Aktuell.

Kundene ønsker naturligvis å ta opp lån der de får de gunstigste betingelsene. Per i dag ser de ikke ut til å vurdere våre tilbud som gode nok, selv om vi kan tilby lån inntil 80 prosent av boligens låneverdi uten at det stilles krav til 1. prioritets pant, sier kommunikasjonsdirektør i Statens Pensjonskasse, Ingunn Jordheim, til Aktuell.

Gjedrems kutt sved
Sentralbanksjef Svein Gjedrems rentekutt fra desember 2002 og utover i 2003 forverret konkurransesitasjonen seg for Statens Pensjonskasse.

Før kuttene var de statsansatte vant til å ha et boliglån der renta lå 1,5 prosentpoeng under nivået i det private markedet. Men med en politisk fastsatt rente på 6,5 prosent i 2002 og 7,0 prosent fra 1. januar 2003 valgte mange statsansatte å ta opp lån andre steder enn i Statens Pensjonskasse.

Få vil ha Norges billigste lån
En halv million medlemmer av Statens Pensjonskasse har Norges aller gunstigste lånetilbud. Bare 30.000 benytter tilbudet.

– Dette er Norges største ansattegode. Men mange opptar i stedet dyrere lån, tror Anne Farseth, utlånsdirektør i Statens Pensjonskasse, ifølge Dagens Næringsliv.

Opptil 750.000 kroner til 2,5 prosent rente, uten at det stilles krav om førsteprioritet, er tilbudet fra Statens Pensjonskasse. I løpet av to uker skal en lånesøknad være behandlet.

Svært gunstig
Tilbudet er svært gunstig for eksempel som toppfinansiering av bolig: Hvis alternativet er toppfinansiering av 750.000 kroner til fire prosent rente, kan pensjonskassens medlemmer spare nesten tusen kroner i måneden på tilbudet ifølge DN.

Statens Pensjonskasse har 900.000 medlemmer – av disse er det en halv million yrkesaktive eller pensjonerte statsansatte som har rett til å oppta lån.

Er lån i Statens Pensjonskasse dyrere enn andre lån?

Hei. Jeg har lån i dag hos DNB til 2,7% rente. Lønner det seg på sikt å låne i Statens Pensjonskasse til 2,5%rente? For 2 år siden så var dette lånet dyrere enn andre lån med flytende rente. Vil denne renten igjen øke mere enn på andre lån?

Svar: Jeg anbefaler deg å låne i Statens Pensjonskasse. At lån i SP var dyrere enn banklån for 2 år siden, skyldes at SP den gangen bare justerte renten en gang pr år. Nå kan SP justere renten seks ganger årlig og jeg tror derfor det er liten sjanse for at du skal tape på å låne i SP, gitt den måten SP fastsetter lånerenten på.

————————————————

Billige lån enda billigere

Gladmelding til statsansatte og andre med lån hos arbeidsgiver: «Normalrenta» settes ned med 1,5 prosentpoeng. Sjekk om du kan få!

Normalrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold settes ned med 1,5 prosentpoeng til 5 prosent. Det betyr at billige lån fra arbeidsgiver ikke regnes som skattepliktige, så fremt renta er på 5 prosent eller mer.
Renta på boliglån i Statens Pensjonskasse settes ned med 1,5 prosentpoeng til 5,5 prosent, i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Endringene vil få virkning fra 1. juli, hvis finansminister Per Kristian Foss får det som han vil.

Alle statlig ansatte kan låne opp til 750.000 kroner hver i Statens Pensjonskasse. Også pensjonister med medlemskap i pensjonskassen og etterlatte kan få lån her.

Et ektepar som begge er statsansatte kan låne til sammen 1,5 millioner kroner. For et slikt lån vil dagens rentekutt i løpet av et år utgjøre en besparelse på om lag 16 000 kroner, etter skatt.

Slik fastsettes renta
Renta på lån i Statens Pensjonskasse følger den såkalte «normalrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold», som årlig blir fastsatt av Stortinget i statbudsjettet. Lån i Statens Pensjonskasse skal etter vedtektene alltid ligge et halvt prosentpoeng over denne såkalte normalrenta.

Normalrenta gikk opp fra 6,0 til 6,5 prosent 1. januar i år, og renta på boliglån fra Statens Pensjonskasse gikk samtidig opp fra 6,5 til 7,0 prosent. Normalrenta fastsettes for et helt år om gangen – i statsbudsjettet, men blir i blant endret før det har gått ett år – som for eksempel nå i revidert nasjonalbudsjett.

—————————————————–

Lån inntil 2,5 millioner kroner til lav rente

Statens pensjonskasse har økt beløpsgrensen for boliglån til 1.250.000. Er dere to medlemmer i husstanden, kan dere søke om inntil 2.500.000 kroner til 2,75% rente.

Som medlem i Statens Pensjonskasse kan du søke om boliglån til svært lav rente. 24. mai ble lånebeløpet økt til 1 250 000 kroner.

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har boligprisene i gjennomsnitt økt med over 30 prosent siden 2002. Statens Pensjonskasse kan nå tilby et lånebeløp som står i samsvar med de reelle boligprisene i markedet.

Vi stiller ikke krav om førsteprioritet. Lån hos i Statens Pensjonskasse kan helt uproblematisk kombineres med et lån i en vanlig bank.

Renten på boliglån i Statens Pensjonskasse har de siste årene vært vesentlig lavere enn hos bankene. I dag ligger den minst én prosent lavere enn det største bankene kan tilby.

I perioden mai 2004 til mars 2006 lå renten på 2,5 prosent. Fra 1. mars i år ble renten økt til 2,75. Det er per i dag ikke varslet om videre renteøkning. En eventuell justering av renten vil tidligst skje 1. september.

————————————

Tilsatte ved HiN med minst 14 arbeidstimer pr. uke eller lærere tilsatt i minst 35% stilling er ved lov innmeldt i Statens Pensjonskasse, og har følgende rettigheter.

Alderspensjon fra fylte 67 år fra Statens Pensjonskasse og folketrygden
Avtalefestet pensjon (AFP) som gir anledning til pensjon ved fylte 62 år
Uførepensjon som kan innvilges etter ett års sykemelding. Uførepensjonen kan være midlertidig eller varig. Ved langtidssykemelding bør det søkes om slik pensjon i god tid. Behandlingstiden er ca. fire måneder. Søknad om uførepensjon kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt.
Etterlattepensjon som ytes tilsattes ektefelle og barn. Pensjonen gjelder også for parforhold registrert etter lov om registrert partnerskap
Yrkesskadeforsikring som sikrer erstatning når en tilsatt rammes av yrkesskade eller dør som følge av yrkesskade. Utgifter til behandling forbundet med yrkesskade dekkes av yrkesskadeforsikringen fra Statens Pensjonskasse
Gruppelivsforsikring som utbetales de etterlatte når en tilsatt dør. Beløpet er en engangsytelse som fastsettes etter grunnbeløpet i folketrygden.

——————————–

Din pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Høgskolen har Statens Pensjonskasse (SPK) som leverandør av den kollektive pensjonsordningen de ansatte er omfattet av. Som ansatt har du dermed en ordning som gir økonomisk trygghet i livsfaser du ikke har arbeidsinntekt.

Pensjon kan være et komplisert tema. Nedenfor gis en oversikt over de oftest stilte spørsmålene om
pensjonsordningen – med svar.

Hva dekker pensjonsordningen?

Høgskolens ordning består av alders-, uføre-, ektefelle-og barnepensjon, samt AFP. For å ha denne dekningen betaler du kun 2 % av din bruttolønn i medlemsinnskudd. Høgskolen bidrar per 2003/04 med 12 % av din bruttolønn i arbeidsgiverandel for ditt
medlemskap.

Hva vil jeg få utbetalt i pensjon?

Pensjonen fra SPK er et tillegg til det som Folketrygden utbetaler. Med full tjenestetid vil din samlede pensjon fra SPK og Folketrygden minst utgjøre 66% av ditt pensjonsgrunnlag – begrenset oppad til et pensjonsgrunnlag på 12 G.
Merk for øvrig at utmålingen av AFP, barne- og ektefellepensjon følger spesielle regler.

Hva er mitt pensjonsgrunnlag?

Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel din totale pensjonsgivende inntekt på pensjoneringstidspunktet,justert for din gjennomsnittlige stillingsprosent.
For uførepensjoner anvendes stillingsprosenten på uføretidspunktet til justeringen av den pensjonsgivende inntekten.

Hva er full opptjening?

Dersom du har 30 års medlemskap i 100% stilling fra SPK og andre offentlige pensjonsordninger sammenlagt, har du full opptjening. Dette forutsetter imidlertid at du står i en medlemsberettiget stilling ved pensjonering.

For hvert år du mangler for å ha 30 års tjenestetid avkortes pensjonen med 1/30.
For å fastsette tjenestetiden ved uførepensjon, summeres tjenestetid forut for uførhet med gjenværende tjenestetid frem til stillingens
aldersgrense.

Samme fremgangsmåte benyttes ved fastsettelse av tjenestetid ved etterlattepensjon etter yrkesaktivt medlem.

Hva skal jeg betale i skatt?

Som pensjonist skal du i hovedsak betale 28% skatt av nettoinntekt (alminnelig inntekt) og 3% i trygdeavgift av bruttoinntekt (personinntekt).
Under opptjeningen som yrkesaktiv får du imidlertid et skattefradrag på 28% av hver krone du betaler i medlemsinnskudd og ingen skattebelastning for
arbeidsgiverandelen høgskolen betaler for deg.

Den samlede arbeidsgiverandelen som innbetales over tid for å finansiere din fremtidige pensjon, er også unntatt fra formuesbeskatning.

Hvilke andre goder gir ansettelsen meg gjennom medlemskapet i SPK?

Som SPK-medlem tilbys du boliglån på inntil kr 750.000 til kjøp eller bygging av egen bolig. Du er også dekket av yrkesskadeforsikring dersom uhellet skulle være ute – under utførelsen av arbeid, på arbeidsplassen, i arbeidstiden.
Du er både dekket av yrkesskadeforsikringen etter Hovedtariffavtalen og Lov
om yrkesskadeforsikring, slik at regelverket som gir høyest erstatningsutmåling anvendes om du skulle rammes.
I tillegg er du som yrkesaktivt medlem omfattet av en gruppelivsforsikring som sikrer dine nærmeste etterlatte en engangutbetaling på 5 – 10 G om du faller fra.

—————————————-

– Låneordningene våre er Norges største ansattgode, sier Anne Farseth, direktør for lån og forsikring i Statens Pensjonskasse (SPK). SPK opplever at tilbudet om boliglån med gode betingelser blir mer og mer populært blant kundene våre. Renten på boliglån er for tiden 2,75%. Dette er et av markedets aller laveste boliglånsrenter. SPK kan tilby denne gunstige renten innenfor 80 prosent av lånetakst. Av nærmere en halv million medlemmer er det bare 30 000 som har benyttet seg av dette gunstige tilbudet.

Årets lønnsoppgjør i statlig sektor resulterte i at boliglånsrenten i Statens Pensjonskasse ble redusert med hele 0,5 prosent. Dermed har du som er medlem i Statens Pensjonskasse tilgang til en av de laveste rentene på markedet. Dessuten ble det i forbindelse med Statsbudsjettet 2004 innført en mer markedstilpasset og forutsigbar renteberegningsmodell. Denne videreføres også i 2005.

– Det betyr at vår boliglånsrente nå er 2,5 prosent, og det er en av markedets desidert beste renter, sier en fornøyd Anne Farseth, direktør for lån og forsikring i Statens Pensjonskasse.

I tariffoppgjøret som ble avsluttet etter megling i mai, ble partene enige om å fjerne hele administrasjonspåslaget, 0,5 prosent, som tidligere var en del av renten for boliglån i Statens Pensjonskasse. Den nye renteberegningsmodellen innebærer at renten kan justeres inntil seks ganger i året. Den nye måten å beregne renten på innebærer først og fremst at den blir mer forutsigbar i forhold til markedet for øvrig, og at vi unngår å bli hengende etter i lange perioder, slik vi opplevde i 2003, sier Farseth.

Du kan låne til kjøp, ombygging og refinansiering. Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på www.spk.no

Befalets låneordning: Ansatte i Forsvaret kan i tillegg få lån gjennom Befalets låneordning del 1 (750.000,-) og del 2 (125.000). Renten er den samme som i Statens Pensjonskasse, dvs 2,75%. Les mer om disse låneordningene på Forsvarets boligtjenestes Internettside.

———————————————

Som ansatt ved NTNU er du automatisk medlem av Statens Pensjonskasse.

Statens Pensjonskasse (SPK) er landets største offentlige tjenestepensjonsordning. SPK forbindes kanskje først og fremst med alderspensjoner, men de administrerer også flere andre ordninger det kan være nyttig å kjenne til.

Når du er mellom 62 og 65 år gammel, er det alltid folketrygden sitt regelverk og regnemåte som gjelder. Dersom det er det mest gunstige for deg, gjelder dette regelverket også mellom 65 og 67 år. Hovedregelen er likevel at det er Statens Pensjonskasse sitt regelverk som gjelder mellom fylte 65 og 67 år.
Alle medlemmer av Statens Pensjonskasse kan søke om inntil 750 000 kroner i lån til kjøp eller bygging av bolig. SPK gir også lån til refinansiering av boliglån. Også alders-, uføre- og etterlattepensjonister kan søke disse lånene.

Spådamer og klarsynte tjenester spår økonomi

VN:F [1.9.22_1171]
Stem over denne artikkelen.
Rating: 3.9/5 (7 votes cast)
Statens pensjonskasse - lån?, 3.9 out of 5 based on 7 ratings

Tags: ,